HOTARAREA Nr. 196

privind transmiterea in administrarea  R.A.T.P. Ploiesti a unui spatiu proprietate publica a municipiului Ploiesti

 

         Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

         vazand  Expunerea  de motive a primarului municipiului Ploiesti, domnul  Emil Calota si Raportul de specialitate al Serviciului Public Administratia Hipodromului Ploiesti privind transmiterea  in adminstrarea R.A.T.P. Ploiesti a unui spatiu  proprietate publica a municipiului Ploiesti;

         avand in vedere H.G. nr. 237/2002 privind  transmiterea  imobilului “Hipodrom” Ploiesti  din proprietatea  privata  a statului si  din administrarea S.N. “Cai de Rasa” S.A. in proprietatea  publica a statului si din proprietatea publica a statului in proprietatea publica a municipiului Ploiesti si in adminstrarea Consiliului Local  al municipiului Ploiesti, coroborata cu H.C.L. 106/2002 privind infiintarea  serviciului public de interes local denumit “Administratia Hipodromului Ploiesti”;

         in baza art. 11 lit. a) din Legea nr. 213 /1998 privind proprietatea  publica si regimul juridic al acesteia;

         in conformitate cu dispozitiile art. 38 lit.g din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba transmiterea din administrarea Serviciului public Administratia Hipodromului Ploiesti catre R.A.T.P. Ploiesti a unui spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta, in suprafata de 9 mp,  proprietate publica a municipiului Ploiesti, situat in cladirea de la intrarea Hipodromului Ploiesti, identificat in anexa 1 la prezenta hotarare.

Art. 2

Predarea-preluarea spatiului se va face pe baza de protocol de predare-primire incheiat intre partile interesate.

Art. 3

Contravaloarea utilitatilor aferente spatiului transmis in administrare revin in sarcina R.A.T.P. Ploiesti si vor fi facturate de catre Administratia Hipodromului Ploiesti.

Art. 4

Administratia Hipodromului Ploiesti si R.A.T.P. Ploiesti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 septembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu