HOTARAREA Nr. 200

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public

“PUBLIC PROIECT” pe anul 2001

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand raportul expunere de motive al primarului municipiului Ploiesti si al Directiei Economice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public “Public Proiect” pe anul 2001;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, Ordonantei Guvernului nr. 61/1999 de completare a Legii nr. 189/1998 si Legii nr. 216/2001 Legea bugetului de stat pe anul 2001;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

           

Art. 1

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al serviciului public “PUBLIC PROIECT” pe anul 2001, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si serviciile de specialitate ale serviciului public “Public Proiect” se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 5 Septembrie 2001.

 

Presedinte de sedinta,

Dumitrescu Ioan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu