HOTARAREA  Nr. 264

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001
al Serviciului public „Public Proiect” Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Raportul-expunere de motive al primarului municipiului Ploiesti si al Directiei Economice privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Serviciului public „Public Proiet” Ploiesti;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, Ordonantei Guvernului nr. 61/1999 de completare a Legii nr. 189/1998 si Legii nr. 216/2001 - Legea bugetului de stat pe anul 2001;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Serviciului public „Public Proiect” Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei municipiului Ploiesti si ale Serviciului public „Public Proiect” Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30.10.2001

 

Presedinte de sedinta,

Marinoiu Eugen

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu