Înapoi

 

 

LEGISLATIE

 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, RELATII CU PUBLICUL, ACHIZITII PUBLICE
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in 2007(r2)
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata in 2007
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata in 2016
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
 • Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 • Hotararea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, modificata si completata prin H.G. nr. 478/2016
 • Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile publice

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

 • O.U. nr. 97/2005 privind privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • H.G. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani ;
 • H.G. nr. 839/2006 privind privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil ;
 • Regulamentul UE nr.679/2016 (Regulamentul general privind protectia datelor-GDPR) ;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificari prin Legea nr. 233/2002 ;
 • Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in România si H.G. nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu ;
 • Legea nr. 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public ;
 • Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila cu modificarile si completarile ulterioare, precum si H.G. nr. 64/2011 pentru aplicarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila ;
 • Legea nr. 21/1991 privind cetatenia româna, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • O.U.G. nr. 82/2012 privind modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor .

 
SERVICIUL STARE CIVILĂ

  • Legea nr. 287/2009 republicata privind Codul Civil ;
  • Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civila, republicata ;
  •  Metodologia pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr. 119/1996, republicata, aprobata prin H.G. nr. 64/2011 ;
  •  Legea nr. 21/1991 privind cetatenia româna republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
  • O.U. nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 323/2003 ;
  • H.G. nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie