Înapoi

 

 

LEGISLATIE

 

Serviciul Public Loc

LEGISLATIE

al Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Ploieşti (SPLCEP)
este organizat în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploieşti.

SPLCEP a fost constituit în temeiul art. 1 alin. (1) din O.G. nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002.

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, RELATII CU PUBLICUL, ACHIZITII PUBLICE

 • O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată în 2016, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.176/2010 privind declarațiile de avere și interese, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • Hotararea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, modificată și completată prin H.G. nr. 478/2016;
 • Regulamentul UE nr.679/2016 (Regulamentul general privind protecția datelor-G.D.P.R.);
 • Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (republicată), cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și barbați;
 • Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile publice;

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

 • O.U. nr. 97/2005 privind privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • HOTĂRÂRE nr. 295 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil;
 • Regulamentul UE nr.679/2016 (Regulamentul general privind protectia datelor-GDPR) ;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificari prin Legea nr. 233/2002, cu modificarile si completarile ulterioare ;  
 • Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in România si H.G. nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu ;
 • Legea nr. 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public ;
 • LEGE nr. 105 din 20 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
  Legea nr. 21/1991 privind cetatenia româna, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • O.U.G. nr. 82/2012 privind modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

 
SERVICIUL STARE CIVILĂ

 • Legea nr. 287/2009 republicata privind Codul Civil ;
 • Legea nr. 21/1991 privind cetatenia româna republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • H.G. nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie;
 • LEGE nr. 105 din 20 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
 • Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civila, republicata, cu adaugarile si modificarile ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public ;
 • Regulamentul UE nr.679/2016 (Regulamentul general privind protectia datelor-GDPR) ;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificari prin Legea nr. 233/2002, cu modificarile si completarile ulterioare ;