MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
NU RĂZBOIULUI!
DA PĂCII!
Primăria Municipiului Ploiești 
este întotdeauna
alături de cei
aflați în nevoie!
Video...AICI
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunt public privind
prezentarea Studiului
si Planului Integrat de
calitate a aerului...detalii
Studiul de calitate
a aerului...AICI
Planul integrat de
calitate a aerului...AICI
 
 
 
 
 
 
ANUNTURILE POSTURILOR SCOASE LA CONCURS
Municipiul Ploiesti
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARHIVA COMUNICATE PRESA
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
 
 
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI organizează CONCURS în data de 15.06.2023, ora 10.00 proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de conducere specifică vacantă de secretar general al U.A.T. municipiul Ploieşti, clasa I, gradul profesional II, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână:

Condiţii de participare:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă - ramura ştiinţe juridice, ştiinţe administrative sau ştiinţe politice;
- studii universitare de masterat, în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani;
- cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu dovedite prin copii ale cursului de perfecţionare/specializare sau copie a foii matricole în care se dovedeşte cunoştinţele I.T.

Alte conditii specifice pentru ocuparea postului sunt:
- are cetăţenia română şi domiciliul în România;
            - cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
            - are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
            - are capacitate deplină de exerciţiu;
            - este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
            - nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
- nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
            - nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

            Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Ploieşti, Piaţa Eroilor nr. 1A.

Actele necesare pentru înscrierea la concurs sunt:

 • formularul de înscriere;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copie a actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (unde este cazul);
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • copie a cursului de perfecţionare/specializare sau copie a foii matricole/certificat în care se dovedeşte cunoştinţele I.T.;
 • copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/ funcţiei sau pentru exercitarea profesiei conform modelului prevăzut la anexa nr.2D din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă  incompatibil cu funcţia pe care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului;
 • declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;
 • declaraţia pe proprie răspundere că nu se află în incompatibilitate cu funcţia publică.

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Ploieşti, Piaţa Eroilor nr. 1A,  parter, în perioada 12.05.2023 - 31.05.2023, la secretar comisie doamna CHIFOR ELENA – consilier în cadrul serviciului Resurse Umane, Organizare şi Administrativ.
Formularul de înscriere la concurs se va depune la Registratura Primăriei Municipiului Ploiesti, Piaţa Eroilor nr. 1A, parter, în  perioada 12.05.2023 - 31.05.2023, ora 16.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna CHIFOR ELENA – consilier în cadrul serviciului Resurse Umane, Organizare şi Administrativ, tel.0244/516699 int.406, fax 0244516626 şi e-mail resurseumane@ploiesti.ro.

 

ATRIBUTII...AICI

BIBLIOGRAFIE ...AICI

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE...AICI

Adeverinta model cf. anexa 2D din H.G. nr.611-2008 actualizata (doc)...AICI

Adeverinta model cf. anexa 2D din H.G. nr.611-2008 actualizata (pdf)...AICI

Formular de inscriere (doc)...AICI

Formular de inscriere (pdf)...AICI

 

 

 
Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro