MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
MUNICIPALITATEA PLOIESTEANA
Piata Eroilor nr.1A
PRIMARUL MUNICIPIULUI PLOIESTI, DL.ADRIAN FLORIN DOBRE, A SEMNAT CONTRACTELE DE FINANTARE PENTRU CINCI PROIECTE IMPORTANTE DIN DOMENIUL EFICIENTIZARII ENERGETICE...click pe poza pentru comunicat.
EVENIMENTE DEDICATE COPIILOR, ORGANIZATE DE PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI IN PARCUL MUNICIPAL VEST
...click pe poza pentru comunicat.
MUNICIPALITATEA PUNE LA DISPOZITIA CENTRULUI JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA PRAHOVA UN IMOBIL...click pe poza pentru comunicat.
PRESEDINTELE ROMANIEI, EXCELENTA SA, DOMNUL KLAUS IOHANNIS, A VIZITAT MUNICIPIUL PLOIESTI...click pe poza pentru comunicat.
HALELE CENTRALE
Str. Emile Zola nr.8
OROLOGIUL DIN TURNUL HALELOR CENTRALE
Str. Emile Zola nr.8
PALATUL ADMINISTRATIV
Bulevardul Republicii nr.2-4
PALATUL CULTURII
Str. Erou Calin Catalin nr.1
STATUIA LIBERTATII
Piata Eroilor
NOCTURNA - STATUIA LIBERTATII
Piata Eroilor
CATEDRALA SFANTUL IOAN
Bulevardul Republicii nr.12
BULEVARDUL REPUBLICII
NOCTURNA - BULEVARDUL REPUBLICII
Str. Emile Zola nr.8
CASA DE CULTURA A SINDICATELOR
Bulevardul Republicii nr.65
PIATA EROILOR
ESPLANADA PALATULUI ADMINISTRATIV
Bulevardul Republicii
ANSAMBLUL MONUMENTAL ION LUCA CARAGIALE
Situat pe esplanada Palatului Administrativ
HOTEL CENTRAL
Bulevardul Republicii nr.1
BUSTUL LUI NICHITA STANESCU
Piata Victoriei, Scuarul Central
COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL
Bulevardul Independentei nr.8
BUSTUL LUI I.L.CARAGIALE
Bulevardul Independentei nr.13
PANORAMA HALELE CENTRALE - CATEDRALA SFANTUL IOAN
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
Bulevardul Republicii nr.2
PARC PLOIESTI VEST
Str. Libertatii
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANUNTURILE POSTURILOR SCOASE LA CONCURS
Municipiul Ploiesti
 
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
Arhiva comunicate presa
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante, astfel:

24.04.2018, ora 10.00 proba scrisă și 27.04.2018, ora 11.00 interviul

 Serviciul Cadastru și G.I.S. :
- 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior
Condiții de participare:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,  absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
- vechime in specialitatea studiilor minim 9 ani;

Compartimentul Control Financiar de Gestiune:
- 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior
Condiții de participare:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă - domeniul științelor economice;
- vechime in specialitatea studiilor minim 9 ani;

Serviciul Achiziții Publice și Contracte :
- 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior
Condiții de participare:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă - domeniul stiintelor administrative/juridice/economice/tehnice ;
- curs de expert achizitii publice;
- vechime in specialitatea studiilor minim 9 ani;

Alte conditii specifice pentru ocuparea posturilor sunt:

  1. cunoștințe de operare P.C. – nivel mediu;  
  2. cetățenie română și domiciliul în România;
  3. cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
  4. capacitate deplină de exercițiu;
  5. stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  6. nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni, conform art. 54 lit. “h” din Legea nr.188/1999 republicată în anul 2007 cu modificările și completările ulterioare;
  7. nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  8. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

 
Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, Palatul Administrativ.

Actele necesare pentru înscrierea la concurs sunt:
- formularul de înscriere;
- curriculum vitae, modelul comun european;
- copia actului de identitate;
- copia certificatului de căsătorie (unde este cazul);
- copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
- copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
- copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
- cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă  incompatibil cu funcția pe care candidează; candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului;
- declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.
- declarația pe proprie răspundere că nu se află în incompatibilitate cu funcția publică;

Copiile de pe actele menționate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția copiei actului de identitate, care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@ploiesti.ro.
Dosarele de concurs se depun la Palatul Administrativ, Bulevardul Republicii nr.2, Ploiești, camera 309, etaj III, în perioada 16.03.2018 – 04.04.2018, la secretar comisie Angelescu Ana Daniela - șef serviciu Resurse Umane, Organizare și Administrativ.
Formularul de înscriere la concurs se va depune la Registratura Primăriei Municipiului Ploiesti, Palatul Administrativ, parter, intrarea C, camera 66, în  perioada 16.03.2018 – 04.04.2018, ora 16.30.
Relații suplimentare se pot obține tel.0244/516699 int.406 și e-mail resurseumane@ploiesti.ro.

Atributii consilier, cl.I, gr.superior, Serviciul Cadastru GIS...AICI

Atributii consilier, cl.I, gr.superior, Compartiment Control Financiar de Gestiune...AICI

Atributii consilier, cl.I, gr.superior, Serviciul Achizitii Publice si Contracte...AICI

Bibliografie Serviciul Cadastru GIS...AICI

Bibliografie Compartiment Control Financiar de Gestiune...AICI

Bibliografie Serviciul Achizitii Publice si Contracte...AICI

Declaratie conform OUG nr.24-2008 actualizata...AICI

Declaratie pe propria raspundere...AICI

Formular de inscriere (word)...AICI

Formular de inscriere (pdf)...AICI

 
 
Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro