MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
MUNICIPALITATEA PLOIESTEANA
Piata Eroilor nr.1A
MUNICIPALITATEA PLOIESTEANA
Piata Eroilor nr.1A
BULEVARDUL IMPODOBIT DE CRACIUN
PARADA MILITARA CU PRILEJUL ZILEI NATIONALE A ROMANIEI
PARADA MILITARA CU PRILEJUL ZILEI NATIONALE A ROMANIEI
PRESEDINTELE ROMANIEI, EXCELENTA SA, DOMNUL KLAUS IOHANNIS, A VIZITAT MUNICIPIUL PLOIESTI...click pe poza pentru comunicat.
HALELE CENTRALE
Str. Emile Zola nr.8
OROLOGIUL DIN TURNUL HALELOR CENTRALE
Str. Emile Zola nr.8
PALATUL ADMINISTRATIV
Bulevardul Republicii nr.2-4
PALATUL CULTURII
Str. Erou Calin Catalin nr.1
STATUIA LIBERTATII
Piata Eroilor
NOCTURNA - STATUIA LIBERTATII
Piata Eroilor
CATEDRALA SFANTUL IOAN
Bulevardul Republicii nr.12
BULEVARDUL REPUBLICII
NOCTURNA - BULEVARDUL REPUBLICII
Str. Emile Zola nr.8
CASA DE CULTURA A SINDICATELOR
Bulevardul Republicii nr.65
PIATA EROILOR
ESPLANADA PALATULUI ADMINISTRATIV
Bulevardul Republicii
ANSAMBLUL MONUMENTAL ION LUCA CARAGIALE
Situat pe esplanada Palatului Administrativ
HOTEL CENTRAL
Bulevardul Republicii nr.1
BUSTUL LUI NICHITA STANESCU
Piata Victoriei, Scuarul Central
COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL
Bulevardul Independentei nr.8
BUSTUL LUI I.L.CARAGIALE
Bulevardul Independentei nr.13
PANORAMA HALELE CENTRALE - CATEDRALA SFANTUL IOAN
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
Bulevardul Republicii nr.2
PARC PLOIESTI VEST
Str. Libertatii
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
Arhiva comunicate presa
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Atribuțiile Primarului Municipiului Ploiesti
conform Legii nr. 215/23.04.2001 modificată și completată de Legea nr. 286/2006ART. 59
(1) Rezultatul validarii sau invalidarii alegerii primarului se aduce la cunostinta prefectului și se prezinta în ședința de constituire a consiliului local sau, dupa caz, într-o ședința extraordinara, de catre un judecator desemnat de președintele judecatoriei.
(2) În caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili data alegerilor. Acestea se organizeaza în termen de maximum 90 de zile de la data invalidarii sau, dupa caz, de la data ramânerii definitive și irevocabile a hotarârii judecatorești, în condițiile legii.
ART. 60
(1) Primarul depune în fata consiliului local juramântul prevazut la art. 32 alin. (1).
(2) Primarul care refuza sa depuna juramântul este considerat demisionat de drept.
ART. 61
(1) Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publica.
(2) Primarul asigura respectarea drepturilor și libertaților fundamentale ale cetațenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotarârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotarârilor consiliului local; dispune masurile necesare și acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalți conducatori ai autoritaților administrației publice centrale, ale prefectului, precum și a hotarârilor consiliului județean, în condițiile legii.
(3) Pentru punerea în aplicare a activitaților date în competenta sa prin actele normative prevazute la alin. (2), primarul beneficiaza de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.
(4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente functionale, în condițiile legii. Compartimentele functionale ale acestuia sunt încadrate cu funcționari publici și personal contractual.
(5) Primarul conduce serviciile publice locale.
ART. 62
(1) Primarul reprezinta unitatea administrativ-teritoriala în relațiile cu alte autoritați publice, cu persoanele fizice sau juridice romane ori straine, precum și în justiție.
(2) Semnul distinctiv al primarului este o eșarfa în culorile drapelului național al României.
(3) Eșarfa va fi purtata, în mod obligatoriu, la solemnitați, recepții, ceremonii publice și la celebrarea casatoriilor.
(4) Modelul eșarfei se stabilește prin hotarâre a Guvernului.
ART. 63
(1) Primarul îndeplinește urmatoarele categorii principale de atribuții:
a) atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii;
b) atribuții referitoare la relația cu consiliul local;
c) atribuții referitoare la bugetul local;
d) atribuții privind serviciile publice asigurate cetațenilor;
e) alte atribuții stabilite prin lege.
(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplinește funcția de ofițer de stare civila și de autoritate tutelara și asigura funcționarea serviciilor publice locale de profil, atribuții privind organizarea și desfașurarea alegerilor, referendumului și a recensamantului. Primarul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege.
(3) În exercitarea atribuțiilor prevazute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezinta consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala și de mediu a unitații administrativ-teritoriale;
b) prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte și informari;
c) elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala și de mediu a unitații administrativ-teritoriale și le supune aprobarii consiliului local.
(4) În exercitarea atribuțiilor prevazute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercita funcția de ordonator principal de credite;
b) întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local;
c) inițiaza, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în numele unitații administrativ-teritoriale;
d) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cat și a sediului secundar.
(5) În exercitarea atribuțiilor prevazute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publica de interes local;
b) ia masuri pentru prevenirea și, dupa caz, gestionarea situațiilor de urgenta;
c) ia masuri pentru organizarea executarii și executarea în concret a activitaților din domeniile prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
d) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspecției și controlului efectuarii serviciilor publice de interes local prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unitații administrativ-teritoriale;
e) numește, sancționeaza și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducatorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local;
f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local și acționeaza pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competenta sa prin lege și alte acte normative;
h) asigura realizarea lucrarilor și ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeana în domeniul protecției mediului și gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetațenilor.
(6) Pentru exercitarea corespunzatoare a atribuțiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitațile administrativ-teritoriale, precum și cu consiliul județean.
(7) Numirea conducatorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor și criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condițiile legii. Numirea se face prin dispoziția primarului, având anexat contractul de management.
ART. 64
(1) În exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelara și de ofițer de stare civila, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensamânt, la organizarea și desfașurarea alegerilor, la luarea masurilor de protecție civila, precum și a altor atribuții stabilite prin lege, primarul acționeaza și ca reprezentant al statului în comuna sau în orașul în care a fost ales.
(2) În aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, în condițiile legii, sprijinul conducatorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitațile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
ART. 65
Atribuțiile de ofițer de stare civila și de autoritate tutelara pot fi delegate și secretarului unitații administrativ-teritoriale sau altor funcționari publici din aparatul de specialitate cu competente în acest
domeniu, potrivit legii

Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro