MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
NU RĂZBOIULUI!
DA PĂCII!
Primăria Municipiului Ploiești 
este întotdeauna
alături de cei
aflați în nevoie!
Video...AICI
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunt public privind
prezentarea Studiului
si Planului Integrat de
calitate a aerului...detalii
Studiul de calitate
a aerului...AICI
Planul integrat de
calitate a aerului...AICI
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARHIVA COMUNICATE PRESA
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
 
 
Lista achizitii si licitatii 2023
Pentru dezarhivarea materialelor va recomandam programul 7-Zip, pe care il puteti descarca de pe site-ul http://www.7-zip.org/
Data publicarii
Institutia
Denumire si caracteristici categorie de produse sau servicii
Data limita a achizitiei
Castigatorul licitatiei
14.05.2024 PRIMARIA PLOIESTI

1.Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) si (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului de prestari servicii de  Actualizare documentatie, faza DALI, si elaborare documentatie, faza D.A., obiectiv de investitii: Reabilitare si modernizarea strazii Mihai Bravu, inclusiv consolidarea si modernizarea celor doua pasaje auto si pietonale peste CF strada Mihai Bravu.

2.In cadrul contractului de prestari servicii, prestatorul va intocmi:
1.         studiul geotehnic verificat la cerinta Af/Ag;
2. documentatiile necesare obtinerii autorizatiei de construire, conform certificatului de urbanism (documentatii obtinere avize/acorduri, studiu topo vizat OCPI, etc);
3.         actualizarea documentatiei tehnice, faza DALI, respectiv actualizarea devizului general, in conformitate cu prevederile HG 907/2016, verificata la cerinta A4, B2, D si insusita de expertul tehnic;
4.         elaborarea documentatiei de atribuire, respectiv caietului de sarcini, necesara demararii procedurii de achizitie publica in vederea incheierii contractului de lucrari, inclusiv proiectare, precum si asigurarea consultantei tehnice pana la incheierea contractului de lucrari.

Date generale :
Sectorul analizat al strazii Mihai Bravu este amplasat in partea de est a municipiului Ploiesti, pleaca de la intersectia cu strada Apelor si se sfarseste la intersectia cu DN1A. Lungimea aproximativa a obiectivului este de L=3830 m.
Strada Mihai Bravu face parte din inventarul bunurilor care alcatuieste domeniul public al municipiului Ploiesti si si se incadreaza la categoria tehnica I.
Traficul desfasurat pe strada investigata este specific unor aglomerari urbane industriale pe care circula transportul public in comun  si toate categotiile de autovehicole cu exceptia celor care au interdictie. Vecinatatea cu rafinaria de petrol si legatura cu drumul national DN1A o face circulabila de vehicule cu sarcina pe osie de 11,5 to.
Cele doua pasaje auto si pietonale sunt:
1.Pasaj pe Strada Mihai Bravu, peste linia ferată Ploieşti Est – Măneciu
2. Pasaj pe Strada Mihai Bravu, peste liniile ferate Ploieşti Est – Lukoil

3. Obiectul contractului, consta in servicii de Actualizare documentatie, faza DALI, si elaborare documentatie, faza D.A., obiectiv de investitii: Reabilitare si modernizarea strazii Mihai Bravu, inclusiv consolidarea si modernizarea celor doua pasaje auto si pietonale peste CF strada Mihai Bravu

4.Cod de clasificare  CPV:
- 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă,analize)(Rev.2)
- 71332000-4 ( Servicii de inginerie geotehnica)
- 71351810 -4  Servicii de topografie

5.Valoarea estimata, fara TVA : 100.000,00 lei, defalcata pe activitati

6.Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii finantate din bugetul local, Cap.84.02.71.01 Transporturi-C3.
7.Criteriul de atribuire:  Pretul cel mai scazut;
.Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de instructiuni pentru ofertanti, Caietul de sarcini Formularele , Formularul de contract  alaturi de DALI str Mihai Bravu realizat in 2021, Expertiza tehnica realizata in 2021 , Studiul trehnic realizat in 2021 sunt anexate prezentului Anunt.

Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.
     Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 21.05.2024.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca obiect Actualizare documentatie, faza DALI, si elaborare documentatie, faza D.A., obiectiv de investitii: Reabilitare si modernizarea strazii Mihai Bravu, inclusiv consolidarea si modernizarea celor doua pasaje auto si pietonale peste CF strada Mihai Bravu in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. 
Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de 21.05.2024.
Dupa ora precizata in Anuntul de depunere oferte, autoritatea contractanta va analiza ofertele transmise.Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Autoritatea contractanta va respinge oferta in urmatoarele cazuri:
- nu respecta cerintele solicitate si se incadreaza, dupa caz, in situatiile prevazute la art. 137, alin. (2) si alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- a fost transmisa doar pe adresa de e-mail sau doar postata in SEAP;
- a fost transmisa (e-mail si/sau SEAP) dupa termenul limita de depunere a ofertelor;
-a fost prezentata o oferta alternativa, fara a exista o prevedere expresa in documentatia achizitiei;
- Formularul de oferta nu contine valoarea (pretul ofertat exprimat in Lei);
Nu se accepta ca, in cadrul formularului de oferta sa nu fie prezentata valoarea exprimata in lei, respectiv, inlocuirea valorii din cadrul formularului de oferta cu trimiteri la valoarea ofertatata in SEAP/alte adrese/alte documente si cazul in care formularul de oferta nu contine valoarea (pretul exprimat in Lei).
- Valoarea ofertei financiare (din formularul de oferta) transmisa pe adresa de email, nu corespunde cu valoarea ofertei financiare postata in SEAP;

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.: ADV1425696

Formulare, documentatie...AICI

   
29.04.2024 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de Servicii prestate de expert independent, persoana fizica sau juridica, specializata si autorizata in conditiile legii pentru a-si desfasura activitatea activitatea în domeniul  resurselor umane, în vederea desfășurării procesului de selecție a candidaților pentru ocuparea a două posturi vacante de membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C Transport Călători Express S.A Ploiești.
           
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii  de catre expert independent resurse umane in vederea desfasurarii procesului de selectie/evaluare a membrilor CONSILIULUI de ADMINISTRATIE, conform cerintelor caietului de sarcini.
Cod de clasificare CPV: 79600000-0 Servicii de recrutare
Valoarea estimata, fara TVA: 5000lei, fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al municipiului Ploiesti

            Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de 09.05.2024, orele 13:00. Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, se vor transmite la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere Oferte.
Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte. 

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303,  fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:  www.e-licitatie.ro – Initiere proceduri de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1423872/29.04.2024

Documentatie, formulare...AICI

   
22.04.2024 PRIMARIA PLOIESTI

1.Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) si (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului de prestari servicii de  Actualizare documentatie, faza DALI, si elaborare documentatie, faza D.A., obiectiv de investitii: Reabilitare si modernizarea strazii Mihai Bravu, inclusiv consolidarea si modernizarea celor doua pasaje auto si pietonale peste CF strada Mihai Bravu.

2.In cadrul contractului de prestari servicii, prestatorul va intocmi:
1.         studiul geotehnic verificat la cerinta Af/Ag;
2. documentatiile necesare obtinerii autorizatiei de construire, conform certificatului de urbanism (documentatii obtinere avize/acorduri, studiu topo vizat OCPI, etc);
3.         actualizarea documentatiei tehnice, faza DALI, respectiv actualizarea devizului general, in conformitate cu prevederile HG 907/2016, verificata la cerinta A4, B2, D si insusita de expertul tehnic;
4.         elaborarea documentatiei de atribuire, respectiv caietului de sarcini, necesara demararii procedurii de achizitie publica in vederea incheierii contractului de lucrari, inclusiv proiectare, precum si asigurarea consultantei tehnice pana la incheierea contractului de lucrari.

Date generale :
Sectorul analizat al strazii Mihai Bravu este amplasat in partea de est a municipiului Ploiesti, pleaca de la intersectia cu strada Apelor si se sfarseste la intersectia cu DN1A. Lungimea aproximativa a obiectivului este de L=3830 m.
Strada Mihai Bravu face parte din inventarul bunurilor care alcatuieste domeniul public al municipiului Ploiesti si si se incadreaza la categoria tehnica I.
Traficul desfasurat pe strada investigata este specific unor aglomerari urbane industriale pe care circula transportul public in comun  si toate categotiile de autovehicole cu exceptia celor care au interdictie. Vecinatatea cu rafinaria de petrol si legatura cu drumul national DN1A o face circulabila de vehicule cu sarcina pe osie de 11,5 to.
Cele doua pasaje auto si pietonale sunt:
1.Pasaj pe Strada Mihai Bravu, peste linia ferată Ploieşti Est – Măneciu
2. Pasaj pe Strada Mihai Bravu, peste liniile ferate Ploieşti Est – Lukoil

3. Obiectul contractului, consta in servicii de Actualizare documentatie, faza DALI, si elaborare documentatie, faza D.A., obiectiv de investitii: Reabilitare si modernizarea strazii Mihai Bravu, inclusiv consolidarea si modernizarea celor doua pasaje auto si pietonale peste CF strada Mihai Bravu

4.Cod de clasificare  CPV:
- 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă,analize)(Rev.2)
- 71332000-4 ( Servicii de inginerie geotehnica)
- 71351810 -4  Servicii de topografie

5.Valoarea estimata, fara TVA : 100.000,00 lei, defalcata pe activitati

6.Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii finantate din bugetul local, Cap.84.02.71.01 Transporturi-C3.
7.Criteriul de atribuire:  Pretul cel mai scazut;
.Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de instructiuni pentru ofertanti, Caietul de sarcini Formularele , Formularul de contract  alaturi de DALI str Mihai Bravu realizat in 2021, Expertiza tehnica realizata in 2021 , Studiul trehnic realizat in 2021 sunt anexate prezentului Anunt.

Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.
     Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 29.04.2024, ora 14.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca obiect Actualizare documentatie, faza DALI, si elaborare documentatie, faza D.A., obiectiv de investitii: Reabilitare si modernizarea strazii Mihai Bravu, inclusiv consolidarea si modernizarea celor doua pasaje auto si pietonale peste CF strada Mihai Bravu in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. 
Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de 29.04.2024, ora 14.00.
Dupa ora precizata in Anuntul de depunere oferte, autoritatea contractanta va analiza ofertele transmise.Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Autoritatea contractanta va respinge oferta in urmatoarele cazuri:
- nu respecta cerintele solicitate si se incadreaza, dupa caz, in situatiile prevazute la art. 137, alin. (2) si alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- a fost transmisa doar pe adresa de e-mail sau doar postata in SEAP;
- a fost transmisa (e-mail si/sau SEAP) dupa termenul limita de depunere a ofertelor;
-a fost prezentata o oferta alternativa, fara a exista o prevedere expresa in documentatia achizitiei;
- Formularul de oferta nu contine valoarea (pretul ofertat exprimat in Lei);
Nu se accepta ca, in cadrul formularului de oferta sa nu fie prezentata valoarea exprimata in lei, respectiv, inlocuirea valorii din cadrul formularului de oferta cu trimiteri la valoarea ofertatata in SEAP/alte adrese/alte documente si cazul in care formularul de oferta nu contine valoarea (pretul exprimat in Lei).
- Valoarea ofertei financiare (din formularul de oferta) transmisa pe adresa de email, nu corespunde cu valoarea ofertei financiare postata in SEAP;

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.: ADV1422263

Documentatie, formulare...AICI

   
18.04.2024 PRIMARIA PLOIESTI

            Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5-8) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului de furnizare a 150 urne de vot necesare pentru dotarea sectiilor de votare din municipiul Ploiesti

 • Obiectul contractului: sa furnizeze la punctul de lucru SGU Ploiesti din str. Ghighiului nr. 9, Ploiesti, 150 urne de vot, care sa respecte cerintele specificate in Hotararea AEP nr. 44/2016 si in Caietul de sarcini.      
 • Cod de clasificare CPV: 44617000-8 Cutii
 • Valoarea estimata a achizitiei este de 100.840,33lei fara T.V.A
 • Termenul de  livrare: 27.05.2024
 • Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
 • Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

            Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 24.04.2024, orele 12:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire - Caietului de sarcini, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare), se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte    Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr. 1A, etaj 6, cam. 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), l.a adresa: www.e-licitatie.ro – Initieri de Proceduri Achizitie - Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1421696

Documentatie...AICI

   
18.04.2024 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) si (7) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de prestari  „Servicii pentru dotarea,amenajarea si functionarea sediilor sectiilor de votare privind alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024”
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP(http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 25.04.2024, ora 16:00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in noul SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea de servicii. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro , pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - ( http://sicap-prod.e-licitatie.ro/ ) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurilor anterioare prezentate.
Propunerea tehnica va fi prezentată astfel, astfel încât să respecte cerintele  minime din Caietul de sarcini prevazute și să asigure posibilitatea identificării și verificării corespondenței între acestea și respectivele cerinte
Cod de clasificare: -    50000000-5 (Servicii de reparare şi întreţinere);
Valoarea estimata, fara TVA:134.453,00 lei fara TVA.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul Local ;
Termenul de prestare a serviciilor: de la emiterea ordinului de incepere pana la data de14 iunie 2024. dupa cum urmeaza :

 • Curățarea și igienizarea (dezinfectarea) urnelor mari de plastic: 658 buc. aflate în custodia S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. şi 150 buc. urne nou achizitionate;
 •  Reparare 135 buc. urne mari de plastic (din cele 658 buc. aflate în custodia S.C. Servicii  de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.);
 • Reparare 27 buc. urne mobile din lemn (din cele 127 buc. aflate în custodia S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L) si confectionare 40 buc. urne mobile lemn;
 • Recondiţionare, montare și dezinfectare cabine de vot (157 seturi a câte 3 cabine) şi urne mobile din lemn (157 bucăți şi 10 bucăţi rezervă), aflate în custodia S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.;
 • Recondiţionare plăcuţe de identificare secţii de votare (157 bucăți) aflate în custodia S.C. Servicii  de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.;
 • Amenajarea (igienizare, transport, montare-demontare cabine vot, urne vot, plăcuţe secţii de votare,) secțiilor de votare aflate pe raza municipiului Ploiești (157 de secții de votare, conform anexei); amenajarea secțiilor se face în perioada 3 iunie 2024 – 7 iunie 2024, ora 19.00 ;
 • Asigurarea unei iluminări corespunzătoare şi a securizării secţiilor de votare – dotare cu corpuri de iluminat, ivăre pentru ferestre, sisteme de închidere uşi etc.;
 • Transport la şi de la secţiile de votare a mobilierului (mese şi scaune de plastic, după ce au fost  igienizate, aflate în custodia Primăriei Municipiului Ploieşti) pentru un număr de aprox. 30 secţii de votare, precum și asigurare personal pentru manipulare (aprox. 5 persoane);
 • Asigurarea unei echipe formate din 7 persoane pentru manipularea materialelor ce vor fi distribuite la secțiile de votare pentru ziua de sâmbătă, 8 iunie 2024, intervalul orar 13.00 – 17.00, pentru noaptea de 9 spre 10 iunie 2024 pentru primirea materialelor, în intervalul orar 23.00 – 11.00, precum și pentru ziua de 10 iunie 2024 pentru manipularea sacilor cu materialele rezultate în urma procesului electoral și transportul lor la arhiva Judecătoriei Ploiești.           
 • Asigurare dispecerat permanent format din minimum  3 persoane (electrician, mecanic, şofer) în următorul interval de timp :  Sâmbătă, 8 iunie 2024 , începând cu ora 17,00 – Luni, 10 iunie 2024, ora 12,00.
 • Dotare dispecerat cu materiale necesare asigurării funcționării în cazul unor situaţii care pot perturba activitatea secţiilor de votare, respectiv: becuri, neoane, drossere, siguranţe electrice, lacăte, butuc yală, precum şi uneltele necesare dispeceratului pentru montarea acestora, după necesităţi ;
 • Strângerea materialelor folosite pentru amenajarea secțiilor de votare (urne, cabine, plăcuțe secții de votare, mese și scaune – acolo unde a fost cazul) și depozitarea lor în spațiile de unde au fost preluate se va face cel mai târziu până la data de 14 iunie 2024.

   Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de Instructiuni pentru ofertanti , Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
  Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din noul SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de:_25.04.2024 ora:16:00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in noul SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea de servicii. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii catre autoritatea contractanta a ofertelor.
        Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Autoritatea contractanta va respinge oferta in urmatoarele cazuri:
- nu respecta cerintele solicitate si se incadreaza, dupa caz, in situatiile prevazute la art. 137, alin. (2) si alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- a fost transmisa doar pe adresa de e-mail sau doar postata in SEAP;
- a fost transmisa (e-mail si/sau SEAP) dupa termenul limita de depunere a ofertelor;
- a fost prezentata o oferta alternativa, fara a exista o prevedere expresa in documentatia achizitiei;
- Formularul de oferta nu contine valoarea (pretul ofertat exprimat in Lei);
Nu se accepta ca, in cadrul formularului de oferta sa nu fie prezentata valoarea exprimata in lei, respectiv, inlocuirea valorii din cadrul formularului de oferta cu trimiteri la valoarea ofertatata in SEAP/alte adrese/alte documente si cazul in care formularul de oferta nu contine valoarea (pretul exprimat in Lei).
- Valoarea ofertei financiare (din formularul de oferta) transmisa pe adresa de email, nu corespunde cu valoarea ofertei financiare postata in SEAP
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114; 303, e-mail achizitii.publice@ploiesti.ro  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro /), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. NR ANUNT: ADV1421661din 18.04.2024

Documentatie...AICI

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 25.04.2024, ora 16:00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in noul SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea de servicii. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro , pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.

  Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din noul SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de:_25.04.2024 ora:16:00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in noul SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea de servicii. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii catre autoritatea contractanta a ofertelor.
        Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Autoritatea contractanta va respinge oferta in urmatoarele cazuri:
- nu respecta cerintele solicitate si se incadreaza, dupa caz, in situatiile prevazute la art. 137, alin. (2) si alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- a fost transmisa doar pe adresa de e-mail sau doar postata in SEAP;
- a fost transmisa (e-mail si/sau SEAP) dupa termenul limita de depunere a ofertelor;
- a fost prezentata o oferta alternativa, fara a exista o prevedere expresa in documentatia achizitiei;
- Formularul de oferta nu contine valoarea (pretul ofertat exprimat in Lei);
Nu se accepta ca, in cadrul formularului de oferta sa nu fie prezentata valoarea exprimata in lei, respectiv, inlocuirea valorii din cadrul formularului de oferta cu trimiteri la valoarea ofertatata in SEAP/alte adrese/alte documente si cazul in care formularul de oferta nu contine valoarea (pretul exprimat in Lei).
- Valoarea ofertei financiare (din formularul de oferta) transmisa pe adresa de email, nu corespunde cu valoarea ofertei financiare postata in SEAP

 
10.04.2024 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului de sericii avand ca obiect ”Elaborare documentatie tehnica, faza DALI, obiectiv de investitii: Reparatie capitala strazi in Municipiul Ploiesti, respectiv strazile: Pompelor, Lupeni, Pielari, Gh. Gr. Cantacuzino (tronson cuprins intre Sos. Vestului-centrul Municipiului Ploiesti), Bobalna, B-dul Republicii (tronson cuprins intre Sos. Nordului-limita municipiului)”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 17.04.2024, ora 16.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

Obiectul contractului consta inElaborare documentatie tehnica, faza DALI, obiectiv de investitii: Reparatie capitala strazi in Municipiul Ploiesti, respectiv strazile: Pompelor, Lupeni, Pielari, Gh. Gr. Cantacuzino (tronson cuprins intre Sos. Vestului-centrul Municipiului Ploiesti), Bobalna, B-dul Republicii (tronson cuprins intre Sos. Nordului-limita municipiului)”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize (Rev.2)
Valoarea estimata, fara TVA: 250.000,00 lei, fara TVA;
Sursa de finantare: finantarea obiectivului se va face din Bugetul local al Municipiului Ploiesti
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

Durata elaborare documentatii: 40 zile.  
Activitatile ce fac obiectul contractului vor fi prezentate defalcat, astfel incat durata maxima de prestare a acestora sa nu depaseasca 40 zile. Se va emite ordin de incepere pentru fiecare activitate ce face obiectul contractului, astfel incat, in acest termen nu va intra timpul necesar pentru obtinerea tuturor avizelor/acordurilor/viza OCPI, etc., solicitate prin certificatul de urbanism.

Documentatia va fi elaborata conform cerintelor solicitate in Caietul de sarcini.

Documentatia de atribuire, respectiv: Fisa de date, Formularele, Caietul de sarcini,  Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114; 303, e-mail achizitii.publice@ploiesti.ro.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. NR. ANUNT: ADV1419119 din 10.04.2024.

Documentatie, formulare etc....AICI

CLARIFICARE...AICI

 Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 17.04.2024, ora 16.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

Obiectul contractului consta inElaborare documentatie tehnica, faza DALI, obiectiv de investitii: Reparatie capitala strazi in Municipiul Ploiesti, respectiv strazile: Pompelor, Lupeni, Pielari, Gh. Gr. Cantacuzino (tronson cuprins intre Sos. Vestului-centrul Municipiului Ploiesti), Bobalna, B-dul Republicii (tronson cuprins intre Sos. Nordului-limita municipiului)”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 

Oferta castigatoare pentru achizitia de Elaborare documentatie tehnica, faza DALI, obiectiv de investitii: Reparatie capitala strazi in Municipiul Ploiesti, respectiv strazile: Pompelor, Lupeni, Pielari, Gh. Gr. Cantacuzino (tronson cuprins intre Sos. Vestului-centrul Municipiului Ploiesti), Bobalna, B-dul Republicii (tronson cuprins intre Sos. Nordului-limita municipiului),  este cea depusa de S.C BAL DESIGN GROUP S.R.L., cu valoarea de 124.000,00 lei fara TVA.

10.04.2024 SPCLEP PLOIESTI

Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești intenționează să achizitioneze, prin achiziție directă, conform Legii 98/2016, anexa 2, cu completarile si modificarile ulterioare, servicii de paza si participarea la asigurarea  ordinii in zona obiectivului  precum si servicii de monitorizarea sistemelor electronice de supraveghere si alarmare, interventii rapide la obiectivul  situat in Ploiești, B-dul Independenței, nr10.

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor Legii 98/2016, anexa 2, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie de la bugetul local al   Municipiului Ploiesti.

Clasificare CPV : 79713000-5 servicii de paza
                    CPV: 79711000-1 servicii de monitorizare si interventie rapida,
Numarul de posturi: 2(doi) agenti de paza
Obiectul principal al  achizitiei : asigurarea pazei, prin doi agenti de paza, si participarea la asigurarea ordinii in zona obiectivului  precum si monitorizarea si asigurarea interventiei rapida in cazul unui incident/situatii deosebite 
Valoarea estimata a serviciului : 22lei/ora/agent, fara TVA pentru paza, la care se adauga si abonamentul lunar de aproximativ 250lei/luna, fara TVA,  pentru monitorizare.  
Criteriul de atribuire- indeplinirea tuturor cerintelor din caietul de sarcini la prețul cel mai scăzut.
Modul de prezentare a ofertei:
Operatorii economici ofertanti trebuie sa prezinte:
1.Certificatul de inregistrare fiscal-in copie “conform cu originalul”
2.Certificat de Atestare Fiscala eliberat de organul de administrare fiscal al unitatii administrativ teritoriale pe raza caruia operatorul economic isi are sediul social care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante mai mari de  10.000 lei la momentul prezentarii ofertei, la bugetul general consolidate,conform dispozitiilor art.166 alin ( 2) din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

3.Declaraţii privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art.164,165,167 din Legea 98/2016 declaratie pe proprie raspundere –completare formular 1V in original.
4.Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea 98/2016  privind achizitiile publice – completare formular 2 in original.
5.Formularul de oferta – formular 3 in original
6. Fisa de informatii generale– formular 4 in original
7.Declaratie privind respectarea obligaţiilor relevante din domeniile mediului si protectiei mediului, social şi al relaţiilor de muncă conform art.51,alin(2)din legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare – formular 5 in original
8.Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similar in ultimi 3ani-formularul nr. 6 in original
 9.Licentele de functionare eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane, pentru prestarea serviciilor de paza a obiectivelor ,bunurilor si valorilor, valabile la data depunerii .
10. Avizul de functionare al dispeceratului de monitorizare , emis de Inspectoratul General al Politiei Romane ,conform legii, valabil la data depunerii .

Oferta tehnica va cuprinde descrierea detaliata a serviciilor ce urmeaza a fi prestate conform caietului de sarcini (ANEXA)

Oferta financiara va cuprinde tariful orar/ agent exprimat in lei , fara TVA, precum si valoarea abonamentului lunar perceput pentru monitorizarea si interventie rapida, exprimat in lei , fara TVA
Agentul economic va depune in cadrul ofertei financiare: Nota de fundamentare a tarifului orar.

Valabilitatea ofertei :de min 60zile

Ofertantul declarat castigator, va avea obligatia de a posta oferta in S.I.C.A.P., pentru finalizarea acestei achizitii la codul CPV:797130000-5 servicii de paza;                     
CPV: 79711000-1 servicii de monitorizare si interventie rapida,
In cazul nepublicarii reperului in SICAP de catre ofertantul situate pe primul loc  in cel mult 2 zile lucratoare de la comunicare,oferta acestuia va fi respinsa, iar autoritatea contractanta se va indrepta catre urmatorul ofertant.
Autoritatea contractanta va instiinta ofertantii cu privire la rezultalul procedurii dupa finalizarea achizitiei in SICAP
Procedura se va finaliza cu incheierea unui contract de achizitie publica.Contractul va avea valabilitatea pana  la 31.12.2024, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional pana la 30.04.2025.      
Pretul :   se ajusteaza numai in situatia in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea , modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflecta in cresterea /diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamenta pretul contractului.

Modalitati de plata:
Autoritatea contractanta va efectua plata catre prestator   pe baza pontajului si a facturii emise  de acesta. Factura va fi emisa in primele zile ale lunii ,pentru serviciile prestate in luna anterioara .
              Plata se va face prin ordin de plata , in contul operatorului deschis la Trezorerie.

Clarificari: Eventualele solicitari de clarificare privind achizitia se vor transmite pe adresa de e-mail achizitii@spclep-ploiesti.ro cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de termenul de depunere a ofertei, iar raspunsurile la se vor afisa pe site-ul Municipiului www.ploiesti.ro
   Ofertele vor fi depuse :

 • in plic sigilat, la Registratura  Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor ,Ploiesti, B-dul Independentei, nr 10,

SAU

 Data limita pana la care se pot depune ofertele indiferent de modul de depunere al acestora este  de 17.04.2024 ora 10.00

Ofertele se vor deschide in data de 17.04.2024 ora 10.30

Comunicari:
Relatia dintre autoritatea contractanta si ofertant , referitoare la indeplinirea obligatiilor , se face telefonic si  pe baza documentelor in forma scrisa si inregistrata la intrarea /iesirea acestora prin confirmare de primire.

Relații suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, B-dul.Independenței nr. 10

PRECIZARI FINALE
Ofertantul isi asuma prin Nota de Fundamentare a tarifului orar , respectarea prevederilor legale prevazute in Codul Muncii , autoritatea contractanta nu este responsabila de modul de calcul al pretului ofertat de agentul ecomonic.

Documentatii, caiet sarcini, formulare etc...AICI

   
09.04.2024 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect „ASISTENTA TEHNICA SI SERVICE PENTRU APARATURA ELECTRONICA SI ELECTROMECANICA A CEASURILOR DIN MUNICIPIUL PLOIESTI”  

Cod de clasificare CPV: 50431000-5 - Servicii de reparare si de intretinere a ceasurilor (Rev.2)
Valoarea estimata: Pentru noul contract pe anul 2024 pana la 31.12.2024 se estimeaza o valoare de 37.062,18 lei fara TVA, respectiv  44.104,00 cu TVA.
In eventualitatea prelungirii acestui contract prin act aditional, pana pe 30.04.2025, valoarea estimata pentru cele 4 (patru) luni din anul 2025 va fi de aproximativ 18.531.09 lei fără TVA, respectiv 22.052,00 lei cu TVA.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.
Termenul de prestare a serviciilor: 31.12.2024, cu posibilitatea de prelungire a contractului cu o durata de 4 (patru) luni de la data expirarii duratei initiale  de indeplinire a acestuia, conform prevederilor legale mai sus mentionate.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Modalitatea de publicitate: Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.
    Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si documentele atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti Adresa postala: Piata Eroilor, nr. 1A, Localitatea: Ploiesti, Cod postal:100316, Romania, Punct de contact:Registratura, Tel.  +40 244516699/480 pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 

     Modul de prezentare a ofertei: Ofertele trebuie transmise la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti
    Adresa postala: Piata Eroilor, nr. 1A, Localitatea: Ploiesti, Cod postal:100316, Romania

-Data limita de depunere ofertelor:15.04.2024, ora:14.00.
-Numar de exemplare: 1 (exemplar) - original;
-Documentele ofertei vor fi numerotate pe fiecare pagina si vor fi prezentate pe baza de opis.
Acestea se vor introduce intr-un plic sigilat si netransparent care va fi insotit, la exterior, de Scrisoarea de inaintare. Pe plicul sigilat se va specifica procedura la care se depune oferta, precum si mentiunea: “A nu se deschide inainte de: 15.04.2024, ora_: 14.00”.
- Ofertantii au obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere stabilite prin prezentul Anunt. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantilor;
- Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere este declarata inacceptabila si se returneaza nedeschisa;

-

Ofertele pot fi modificate sau retrase numai pana la data si ora de depunere stabilite prin prezentul Anunt.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.: ADV1418508 din 09.04.2024

Documentatii, caiet sarcini, formulare etc...AICI

   
09.04.2024 SPCLEP PLOIESTI

Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești intenționează să achizitioneze, prin achiziție directă, conform Legii 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, servicii  de curatenie , cod CPV 90910000-9 pentru  sediul situat in Ploiești, B-dul Independenței, nr10.

 Numarul de posturi : 2 posturi  ingrijitor

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza Legii 98/2016 art.7,punct (5) privind atribuirea contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie bugetul local al Municipiului

Clasificare CPV : 90910000-9 servicii de curatenie
Valoarea estimate : Este de 22 lei/ora/ingrijitor , fara TVA.
Numarul de ore maxim:168ore /luna/ingrijitor .
Obiectul achizitiei: Obiectul achizitiei directe il constituie  prestarea  serviciilor   de curatenie ,  la sediul  Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti, pana la  31.12.2024 cu posibilitatea prelungirii prin act aditional pana la data de 30.04.2025,in conformitate cu dispozitiile art.165,alin(1) din HG/395/2016 pentru  Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de Achizitie publica din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • Suprafata cladirii unde se vor presta servicii de curatenie,  este de aproximativ 1.106,73 mp, dupa cum urmeaza :
 • Cladirea A: 894,28mp(include si arhivele de la subsol)
 • Cladirea B: 212,45mp
 • Suprafata curtii este de  aproximativ 651,11mp.

Materialele de curatenie vor fi puse la dispozitie  de catre autoritatea contractanta.

 Criteriul de atribuire:- prețul cel mai scăzut.
Preturile ofertate pe baza carora se va incheia contractul sunt tarifele/preturile exprimate in lei, fara TVA ,cuprinse in Formularul de oferta financiara- formularul nr.3

Clarificari: Eventualele solicitari de clarificare privind achizitia se vor transmite pe adresa de e-mail achizitii@spclep-ploiesti.ro cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de termenul de depunere a ofertei, iar raspunsurile la se vor afisa pe site-ul Municipiului www.ploiesti.ro

Modul de prezentare a ofertei:

 • Oferta tehnica va cuprinde descrierea detaliata a serviciilor ce urmeaza a fi prestate conform caietului de sarcini (ANEXA)
 • Oferta financiara  va fi prezentata sub forma tarif orar lei/ora, fara TVA, care sa cuprinda totalitatea serviciilor cerute de catre autoritatea contractanta.

Valabilitatea ofertei :60 zile

 • Ofertele se pot depune la:

-Registratura  Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor , situat in Ploiesti ,B-dul Independentei, nr.10,  Prahova, in plic inchis,
SAU:
-pe adresa de e-mail a institutiei: achizitii@spclep-ploiesti.ro

Indiferent de modul de transmiterea a documentelor data limita de depunere/transmitere  este  16.04.2024, ora 10:00,
Ofertele se vor deschide in data de 16.04.2024, orele 10:30.

      Operatorii economici ofertanti trebuie sa prezinte obligatoriu la depunerea ofertei urmatoarele documente :

 • Certificatul de Inregistrare la ORC: Cod Unic de Inregistrare Fiscal (CUI) si cod CAEN corespunzator prestarii serviciilor de curatenie,
 • Certificat de Atestare Fiscala eliberat de organul de administrare fiscal al unitatii administrativ teritoriale pe raza caruia operatorul economic isi are sediul social care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante mai mari de  10.000 lei la momentul prezentarii ofertei, la bugetul general consolidat, conform dispozitiilor art.166 alin (2) din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Urmatoarele formulare vor fi completate si semnate
 • Declaraţii privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art.164,165,167 din Legea 98/ 2016 declaratie pe proprie raspundere –completare Formular nr.1,in original.
 • Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea 98/2016  privind achizitiile publice – completare Formular nr. 2, in original.
 • Formularul de oferta – Formularul nr.3 in original
 • Fisa de informatii generale– Formularul nr.4 in original
 •   Declaratie privind respectarea obligaţiilor relevante din domeniile mediului si protectiei mediului, social şi al relaţiilor de muncă conform art.51,alin(2)din legea 98/2016– Formularul nr.5 in original
 • Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similar in ultimi 3ani-Formularul nr. 6
 • Cazierul judiciar pentru persoanele care vor  indeplini  functia de ingrijitor.

        Ofertantul declarat castigator, va avea obligatia de a posta  oferta in S.I.C.A.P., pentru finalizarea acestei achizitii la codul CPV: 90910000-9 servicii de curatenie
In cazul nepublicarii reperului in SICAP de catre ofertantul situat pe primul loc  in cel mult 2 zile lucratoare de la comunicare, oferta acestuia va fi respinsa, iar autoritatea contractanta se va indrepta catre urmatorul ofertant.
Autoritatea contractanta va instiinta ofertantii cu privire la rezultalul procedurii dupa finalizarea achizitiei in SICAP
Procedura se va finaliza cu incheierea unui contract de achizitie publica (contract prezentat in anexa)
      Nu se accepta subcontractori

 Pretul :  Se ajusteaza numai in situatia in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea , modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflecta in cresterea /diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamenta pretul contractului.

Comunicari:   Relatia dintre autoritatea contractanta si ofertant , referitoare la indeplinirea obligatiilor  contractuale, se face telefonic sau e-mail  pe baza documentelor in forma scrisa in format pdf.

 Modalitati de plata :    Plata se va face in baza  facturii emise de operatorul economic, cu ordin de plata , in contul operatorului deschis la Trezorerie, in baza tabelului de activitati efectuat si a pontajul lunar , semnat pentru confirmare de reprezentantul autoritatii contractante si a facturii emise de operatorul economic
Relații suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, B-dul.Independenței, nr.10.    

Documentatie, caiet sarcini, declaratii, formulare...AICI

   
01.04.2024 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului de sericii avand ca obiect Servicii de proiectare, Asistenta Tehnica din partea proiectantului si Verificare Tehnica pentru obiectivul «Construirea /modernizarea/extinderea in vederea maririi capacitatii privind numarul de clase/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala ”I. A. BASSARABESCU” ».
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 08.04.2024, ora 16.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

Obiectul contractului consta inServicii de proiectare, Asistenta Tehnica din partea proiectantului si Verificare Tehnica pentru obiectivul «Construirea /modernizarea/extinderea in vederea maririi capacitatii privind numarul de clase/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala ”I. A. BASSARABESCU”», in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari   publice;

Valoarea estimata, fara TVA: 244.000,00 lei, fara TVA, defalcata astfel:

    - 182.000,00 lei fara TVA, pentru elaborare Proiect Tehnic si detalii de executie;
- 15.000,00 lei fara TVA, pentru documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor;
-   25.000,00 lei fara TVA, pentru asistenta tehnica din partea proiectantului, din care 16.500,00 lei fara TVA pe perioada de executie a lucrarilor si 8.500,00 lei fara TVA, pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii;
-   22.000,00 lei fara TVA, pentru verificarea tehnica de calitate  a proiectului tehnic si a detaliilor de executie;

Sursa de finantare: finantarea obiectivului se va face din Bugetul local al Municipiului Ploiesti
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

Durata elaborare documentatii: 60 zile   si se calculeaza de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere pana la data predarii catre autoritatea contractanta a documentatiei.

Documentatia va fi elaborata conform cerintelor solicitate in Caietul de sarcini.
Documentatia de atribuire, respectiv instructiunile pentru ofertanti, formularele, caietul de sarcini, Documentatia tehnica, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114; 303, e-mail achizitii.publice@ploiesti.ro.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. NR. ANUNT: ADV1416408 din 01.04.2024

Formulare, documentatie...AICI

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 08.04.2024, ora 16.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

Obiectul contractului consta inServicii de proiectare, Asistenta Tehnica din partea proiectantului si Verificare Tehnica pentru obiectivul «Construirea /modernizarea/extinderea in vederea maririi capacitatii privind numarul de clase/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala ”I. A. BASSARABESCU”», in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.

Oferta castigatoare pentru achizitia de Servicii de proiectare, Asistenta Tehnica din partea proiectantului si Verificare Tehnica pentru obiectivul «Construirea /modernizarea/extinderea in vederea maririi capacitatii privind numarul de clase/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala ”I. A. BASSARABESCU” »,  este cea depusa de S.C. BE HOME CONCEPT S.R.L., cu valoarea de 131.760,00 lei fara TVA.

29.03.2024 PRIMARIA PLOIESTI
 1. Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) si (7) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de prestari servicii, Servicii de elaborare documentații tehnice (faza proiect tehnic), asistență tehnică și verificare tehnică pentru obiectivul Construirea/modernizarea/dotarea infrastructurii educaționale a unității de învățământ Liceul Tehnologic ”Toma Socolescu” – Construire sală de sport
 2. Obiectul contractului, consta in Servicii de elaborare documentații tehnice (faza proiect tehnic), asistență tehnică și verificare tehnică pentru obiectivul Construirea/modernizarea/dotarea infrastructurii educaționale a unității de învățământ Liceul Tehnologic ”Toma Socolescu” – Construire sală de sport, conform cerintelor din caietul de sarcini
 3. Codul de clasificare CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2) 
  71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
  71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)
 4. Valoarea estimata a achizitiei:  118.316,51  lei fara TVA, din care: • Proiect Tehnic si Detalii de Execuție : 50.000 lei fara TVA;
  • Documentații tehnice necesare obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor (DTAC): 15.000 lei fara TVA;
  • Verificare tehnică: 7.500 lei fara TVA.
  • Asistenta tehnică din partea proiectantului: 45.816,51 lei fara TVA, din care 34.362,38 lei pe perioada de executie a lucrărilor și 11.454,13 lei pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de execuție, avizat de ISC.
 5.  Sursa de finantare: Finanțarea obiectivului de investiție se va face din fondurile aprobate conform Listei obiectivelor de investiții pe anul 2024 cu finanțare din bugetul local, la cap.65.02.71.01 – Învățământ - C. Alte cheltuieli de investiții - 21. Documentații tehnice-Construirea/modernizarea/dotarea infrastructurii educaționale a unităților de învățământ Liceul Tehnologic ”Toma Socolescu”.   
  6. Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de Instructiuni pentru ofertanti, Caietul de sarcini, Documentatia tehnica (SF),  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
  Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.
  Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii.
  Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din noul SEAP (e-licitatii.ro), totodata, Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la data 05.04.2024 si ora: 23:59
  Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va vizualiza si va analiza ofertele postate in noul SEAP si transmise la adresa pe e-mail.
  Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
  Obiectul contractului consta in contractarea unor servicii de “Servicii de elaborare documentații tehnice (faza proiect tehnic), asistență tehnică și verificare tehnică pentru obiectivul Construirea/modernizarea/dotarea infrastructurii educaționale a unității de învățământ Liceul Tehnologic ”Toma Socolescu” – Construire sală de sport”, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini.
  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
  Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
  Autoritatea contractanta va respinge oferta in urmatoarele cazuri:
  - nu respecta cerintele solicitate si se incadreaza, dupa caz, in situatiile prevazute la art. 137, alin. (2) si alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare;
  - a fost transmisa doar pe adresa de e-mail sau doar postata in SEAP;
  - a fost transmisa (e-mail si/sau SEAP) dupa termenul limita de depunere a ofertelor;
  - a fost prezentata o oferta alternativa, fara a exista o prevedere expresa in documentatia achizitiei;
  - Formularul de oferta nu contine valoarea (pretul ofertat exprimat in Lei);
  Nu se accepta ca, in cadrul formularului de oferta sa nu fie prezentata valoarea exprimata in lei, respectiv, inlocuirea valorii din cadrul formularului de oferta cu trimiteri la valoarea ofertatata in SEAP/alte adrese/alte documente si cazul in care formularul de oferta nu contine valoarea (pretul exprimat in Lei).
  - Valoarea ofertei financiare (din formularul de oferta) transmisa pe adresa de email, nu corespunde cu valoarea ofertei financiare postata in SEAP;

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303, fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initiere procedura de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1416238 din 29.03.2024.

Documentatie...AICI

   
27.03.2024 PRIMARIA PLOIESTI
 1. Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) si (7) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de prestari servicii, avand ca obiect „Studiu de coexistenta electrica pentru obiectivul de investitii: “Modernizare Scoala Candiano Popescu si construire sala de educatie fizica scolara”
 2. In cadrul contractului de prestari servicii, prestatorul va intocmi servicii de elaborare a studiului de coexistenta, conform conditiilor de coexistenta precizate in avizul de amplasament favorabil conditionat nr.3010230829751/08.08.2023, emis de Distributie Energie Electrica Romania, Sucursala Ploiesti, a Certificatului de Urbanism nr.675/20.07.2023, conform prevederilor Ordinului A.N.R.E. nr.239/2019, cu completraile si modificarile ulterioare.
 3. Obiectul contractului: consta in servicii de elaborare a studiului de coexistenta electrica pentru obiectivul de investitii “Modernizare Scoala Candiano Popescu si construire sala de educatie fizica scolara”, conform cerintelor caietului de sarcini.
 4. Codul de clasificare CPV: 71314100-3  Servicii de energie electrica 
 5. Valoarea estimata a achizitiei:  25.000,00 lei, fara TVA.
 6.  Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2024 cu finantare din bugetul local, al Municipiului Ploiesti Cap. 65.02.71.01- C15.

 
7. Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de Instructiuni pentru ofertanti, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din noul SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 03.04.2024 si ora:15.00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in contractarea unor servicii de elaborare a Studiului de coexistenta electrica pentru obiectivul de investitii “Modernizare Scoala Candiano Popescu si construire sala de educatie fizica scolara”, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.
Dupa ora precizata in Anuntul de depunere oferte, autoritatea contractanta va analiza ofertele transmise. Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Autoritatea contractanta va respinge oferta in urmatoarele cazuri:
- nu respecta cerintele solicitate si se incadreaza, dupa caz, in situatiile prevazute la art. 137, alin. (2) si alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- a fost transmisa doar pe adresa de e-mail sau doar postata in SEAP;
- a fost transmisa (e-mail si/sau SEAP) dupa termenul limita de depunere a ofertelor;
-a fost prezentata o oferta alternativa, fara a exista o prevedere expresa in documentatia achizitiei;
- Formularul de oferta nu contine valoarea (pretul ofertat exprimat in Lei);
Nu se accepta ca, in cadrul formularului de oferta sa nu fie prezentata valoarea exprimata in lei, respectiv, inlocuirea valorii din cadrul formularului de oferta cu trimiteri la valoarea ofertatata in SEAP/alte adrese/alte documente si cazul in care formularul de oferta nu contine valoarea (pretul exprimat in Lei).
- Valoarea ofertei financiare (din formularul de oferta) transmisa pe adresa de email, nu corespunde cu valoarea ofertei financiare postata in SEAP;

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303, fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initiere procedura de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr.ADV1415674 din 27.03.2024.

Documentatie, formulare...AICI

   
26.03.2024 PRIMARIA PLOIESTI 1. Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) si (7) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari, avand ca obiect „Executia lucrarilor pentru instalatia exterioara de alimentare cu apa pentru consum menajer si instalatia exterioara de canalizare menajera (inclusiv proiectare, verificare si asistenta tehnica) a constructiei cu destinatie Sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala „Nicolae Titulescu”

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 420/2019 s-a aprobat predarea către M.D.R.A.P.F.E. prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului în suprafaţă de 900 mp, liber de orice sarcini, în vederea realizării  de către „C.N.I.” - S.A. a obiectivului „Sală de educație fizică școlară, str. Popa Farcas nr.23 din Municipiul Ploiești, judeţul Prahova’’.

2. Obiectul contractului: Proiectare si executie lucrari instalatie exterioara de alimentare cu apa pentru consum menajer si instalatie exterioara de canalizare menajera pentru constructia  cu destinatia de sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala ,,Nicolae Titulescu’’, conform cerintelor caietului de sarcini.

3. Codul de clasificare :

45332000-3 Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2);
45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2);
71311100-2 Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2);
71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2);

4. Valoarea estimata a achizitiei: : 74.244.50 lei fara TVA, din care :

Executie lucrari : 63.144,50 lei fara TVA.
Serviciul de proiectare: 5.000 lei fara TVA.
Verificare tehnica: 2.500 lei fara TVA.
 Asistenta tehnica: 600 lei fara TVA.
Elaborare documentatii avize/autorizatii: 3.000, lei fara T.V.A.

5. Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti Capitolul 65.02.71.01 – Invatamant-B-4. Racordare la utilitati sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala „Nicolae Titulescu”

6. Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de Instructiuni pentru ofertanti, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.
  Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare, verificare si asistenta tehnica). Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din noul SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 02.04.2024 si ora:13.00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in contractarea de lucrari, avand ca obiect „Executia lucrarilor pentru instalatia exterioara de alimentare cu apa pentru consum menajer si instalatia exterioara de canalizare menajera (inclusiv proiectare, verificare si asistenta tehnica) a constructiei cu destinatie Sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala „Nicolae Titulescu” in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.
Dupa ora precizata in Anuntul de depunere oferte, autoritatea contractanta va analiza ofertele transmise. Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Autoritatea contractanta va respinge oferta in urmatoarele cazuri:
- nu respecta cerintele solicitate si se incadreaza, dupa caz, in situatiile prevazute la art. 137, alin. (2) si alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- a fost transmisa doar pe adresa de e-mail sau doar postata in SEAP;
- a fost transmisa (e-mail si/sau SEAP) dupa termenul limita de depunere a ofertelor;
-a fost prezentata o oferta alternativa, fara a exista o prevedere expresa in documentatia achizitiei;
- Formularul de oferta nu contine valoarea (pretul ofertat exprimat in Lei);
Nu se accepta ca, in cadrul formularului de oferta sa nu fie prezentata valoarea exprimata in lei, respectiv, inlocuirea valorii din cadrul formularului de oferta cu trimiteri la valoarea ofertatata in SEAP/alte adrese/alte documente si cazul in care formularul de oferta nu contine valoarea (pretul exprimat in Lei).
- Valoarea ofertei financiare (din formularul de oferta) transmisa pe adresa de email, nu corespunde cu valoarea ofertei financiare postata in SEAP;

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initiere procedura de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1415335 din 26.03.2024.

Documentatie, formulare...AICI

   
18.03.2024 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de executie lucrari - “Instalatia de racordare  si  instalatia de utilizare la reteaua de  energie electrica (inclusiv proiectare) a constructiei cu destinatia de Sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala “Nicolae Titulescu”, str. Popa Farcas nr. 23 Municipiul Ploiesti, judetul Prahova “.
Executie lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare si utilizare la reteaua de energie electrica a constructiei cu destinatia de sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala ,,Nicolae Titulescu’’, așa cum este prevăzut în ATR Nr. 3010230729596/ 26.09.2023, in fisa de solutie avizata in CTE-R SDEE Ploiesti din data de 28.08.2023.
VI. Date tehnice ale investitiei:
6.1       Natura lucrarilor propuse
In cadrul lucrarilor aferente au fost identificate prin scenariul ales conform 3010230729596/ 26.09.2023, in fisa de solutie avizata in CTE-R SDEE Ploiesti din data de 28.08.2023, urmatoarele tipuri de lucrari:
-           Intocmire documentatii tehnice (faza PTh) conform ATR nr.3010230729596/26.09.2023 si lucrari pentru realizarea instalaţiei de racordare;
-           Proiectare si executie  lucrări pentru realizarea instalaţiei de utilizare confirm ATR nr.3010230729596/ 26.09.2023, certificatul de urbanism  si fisei de solutie avizata in CTE-R SDEE Ploiesti din data de 28.08.2023.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 25.03.2024, ora 12:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de executie lucrari avand ca obiect : “Instalatia de racordare  si  instalatia de utilizare la reteaua de  energie electrica (inclusiv proiectare) a constructiei cu destinatia de Sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala “Nicolae Titulescu”, str. Popa Farcas nr. 23 Municipiul Ploiesti, judetul Prahova “, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, studiului de fezabilitate intocmit, ATR Nr. 3010230729596/ 26.09.2023, in fisa de solutie avizata in CTE-R SDEE Ploiesti din data de 28.08.2023,  si a documentatiei de atribuire atasate.
 Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Propunerea Financiara, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (25.03.2024, ora 12:00). 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

 1. Cod de clasificareCPV: 45232200-4 - Lucrări auxiliare pentru linii electrice;
 2.  Valoarea estimata, fara TVA: 56.415,66 lei fara TVA;

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare Bugetul Local
Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile, de la data emiterii ordinului de incepere .
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, Studiul de fezabilitate, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr : ADV1413469/18.03.2024.

Documentatie, formulare...AICI

   
18.03.2024 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) si (7) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de prestari  Servicii de elaborare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie - Consolidare/reabilitare si eficienta energetica - Liceul Tehnologic de Transporturi.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din noul SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 25.03.2024 ,ora:14:00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in noul SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea de servicii. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului, consta in Servicii de elaborare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie - Consolidare/reabilitare si eficienta energetica - Liceul Tehnologic de Transporturi,in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. . Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro , pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.
  Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - ( http://sicap-prod.e-licitatie.ro/ ) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurilor anterioare prezentate.
Propunerea tehnica va fi prezentată astfel, astfel încât să respecte cerintele  minime din Caietul de sarcini prevazute și să asigure posibilitatea identificării și verificării corespondenței între acestea și respectivele cerinte
Cod de clasificare CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize
Valoarea estimata a achizitiei: 95.000 lei fara T.V.A., din care:
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2024 cu finantare din bugetul local, cap.65.02.71.01- Invatamant - C. Alte cheltuieli de investitii: 11.Documentatii tehnice - Liceul Tehnologic de Transporturi.
.
Termenul de prestare a serviciilor: 60 zile, si se calculeaza de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere pana la data predarii catre autoritatea contractanta a documentatiei.
   Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de Instructiuni pentru ofertanti , Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
  Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din noul SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de:25.03.2024,ora:14:00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in noul SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea de servicii. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii catre autoritatea contractanta a ofertelor.
        Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Autoritatea contractanta va respinge oferta in urmatoarele cazuri:
- nu respecta cerintele solicitate si se incadreaza, dupa caz, in situatiile prevazute la art. 137, alin. (2) si alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- a fost transmisa doar pe adresa de e-mail sau doar postata in SEAP;
- a fost transmisa (e-mail si/sau SEAP) dupa termenul limita de depunere a ofertelor;
- a fost prezentata o oferta alternativa, fara a exista o prevedere expresa in documentatia achizitiei;
- Formularul de oferta nu contine valoarea (pretul ofertat exprimat in Lei);
Nu se accepta ca, in cadrul formularului de oferta sa nu fie prezentata valoarea exprimata in lei, respectiv, inlocuirea valorii din cadrul formularului de oferta cu trimiteri la valoarea ofertatata in SEAP/alte adrese/alte documente si cazul in care formularul de oferta nu contine valoarea (pretul exprimat in Lei).
- Valoarea ofertei financiare (din formularul de oferta) transmisa pe adresa de email, nu corespunde cu valoarea ofertei financiare postata in SEAP
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114; 303, e-mail achizitii.publice@ploiesti.ro  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro /), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. NR ANUNT: ADV1413426 din 18.03.2024

Documentatia tehnica, formulare, caiet de sarcini etc..AICI

Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din noul SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 25.03.2024 ,ora:14:00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in noul SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea de servicii. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului, consta in Servicii de elaborare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie - Consolidare/reabilitare si eficienta energetica - Liceul Tehnologic de Transporturi,in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. . Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro , pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.

  Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din noul SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de:25.03.2024,ora:14:00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in noul SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea de servicii. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii catre autoritatea contractanta a ofertelor.
        Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Autoritatea contractanta va respinge oferta in urmatoarele cazuri:
- nu respecta cerintele solicitate si se incadreaza, dupa caz, in situatiile prevazute la art. 137, alin. (2) si alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- a fost transmisa doar pe adresa de e-mail sau doar postata in SEAP;
- a fost transmisa (e-mail si/sau SEAP) dupa termenul limita de depunere a ofertelor;
- a fost prezentata o oferta alternativa, fara a exista o prevedere expresa in documentatia achizitiei;
- Formularul de oferta nu contine valoarea (pretul ofertat exprimat in Lei);
Nu se accepta ca, in cadrul formularului de oferta sa nu fie prezentata valoarea exprimata in lei, respectiv, inlocuirea valorii din cadrul formularului de oferta cu trimiteri la valoarea ofertatata in SEAP/alte adrese/alte documente si cazul in care formularul de oferta nu contine valoarea (pretul exprimat in Lei).
- Valoarea ofertei financiare (din formularul de oferta) transmisa pe adresa de email, nu corespunde cu valoarea ofertei financiare postata in SEAP

CLARIFICARI...AICI
12.03.2024 PRIMARIA PLOIESTI

1.Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) si (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului de prestari servicii de  Elaborare documentatii tehnice: «Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii - Inlocuire incalzire laColegiului National Pedagogic ,,Regina Maria’’ - corp A si Expertiza Tehnica pentru domeniul instalații termice aferente construcțiilor It»

2.In cadrul contractului de prestari servicii, prestatorul va intocmi:
- Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii - Inlocuire incalzire la Colegiului National Pedagogic ,,Regina Maria’’ - corp A
- Expertiza tehnica1
Date generale :
- Amplasament: Municipiul Ploiesti, str. Nicolae Iorga nr.7
-Regim inaltime: Sp+P+1/
-Suprafata construita de 1019,10 mp/ An constructie: 1912.

3. Obiectul contractului, consta in Servicii de elaborare documentatii tehnice – «Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii - Inlocuire incalzire laColegiului National Pedagogic ,,Regina Maria’’ - corp A si Expertiza Tehnica pentru domeniul instalații termice aferente construcțiilor It», conform cerintelor caietului de sarcini.
Cod de clasificare  CPV:
- 71319000-7 (Servicii de expertiză);                
- 79314000-8 (Studiu de Fezabilitate)/
-71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă,analize)(Rev.2

4.Valoarea estimata, fara TVA: 42.000,00 lei , din care

 • 12.000,00 lei pentru Expertiza Tehnica si
 • 30.000,00 lei pentru D.A.L.I.

5.Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2024. Obiectivul de investitii este nominalizat la  Capitolul
Capitolul 65.02.71.01 – Invatamant-C Alte cheltuieli de investitii– 5.D.A.L.I. –Instalatie incalzire la Colegiul National pedagogic”Regina Maria .
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

6.Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de instructiuni pentru ofertanti, Caietul de sarcini Formularele si Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin
si gratuit la documentatie.
     Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 19.03.2024, ora 15.00
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca obiect elaborare documentatii tehnice: «Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii - Inlocuire incalzire la Colegiului National Pedagogic ,,Regina Maria’’ - corp A si Expertiza Tehnica pentru domeniul instalații termice aferente construcțiilor It»  in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de19.03.2024, ora 15.00
Dupa ora precizata in Anuntul de depunere oferte, autoritatea contractanta va analiza ofertele transmise.Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Autoritatea contractanta va respinge oferta in urmatoarele cazuri:
- nu respecta cerintele solicitate si se incadreaza, dupa caz, in situatiile prevazute la art. 137, alin. (2) si alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- a fost transmisa doar pe adresa de e-mail sau doar postata in SEAP;
- a fost transmisa (e-mail si/sau SEAP) dupa termenul limita de depunere a ofertelor;
-a fost prezentata o oferta alternativa, fara a exista o prevedere expresa in documentatia achizitiei;
- Formularul de oferta nu contine valoarea (pretul ofertat exprimat in Lei);
Nu se accepta ca, in cadrul formularului de oferta sa nu fie prezentata valoarea exprimata in lei, respectiv, inlocuirea valorii din cadrul formularului de oferta cu trimiteri la valoarea ofertatata in SEAP/alte adrese/alte documente si cazul in care formularul de oferta nu contine valoarea (pretul exprimat in Lei).
- Valoarea ofertei financiare (din formularul de oferta) transmisa pe adresa de email, nu corespunde cu valoarea ofertei financiare postata in SEAP;

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.: ADV.  ADV1412357/12.03.2024

1.Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) si (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului de prestari servicii de  Elaborare documentatii tehnice: «Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii - Inlocuire incalzire laColegiului National Pedagogic ,,Regina Maria’’ - corp A si Expertiza Tehnica pentru domeniul instalații termice aferente construcțiilor It»

2.In cadrul contractului de prestari servicii, prestatorul va intocmi:
- Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii - Inlocuire incalzire la Colegiului National Pedagogic ,,Regina Maria’’ - corp A
- Expertiza tehnica1
Date generale :
- Amplasament: Municipiul Ploiesti, str. Nicolae Iorga nr.7
-Regim inaltime: Sp+P+1/
-Suprafata construita de 1019,10 mp/ An constructie: 1912.

3. Obiectul contractului, consta in Servicii de elaborare documentatii tehnice – «Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii - Inlocuire incalzire laColegiului National Pedagogic ,,Regina Maria’’ - corp A si Expertiza Tehnica pentru domeniul instalații termice aferente construcțiilor It», conform cerintelor caietului de sarcini.
Cod de clasificare  CPV:
- 71319000-7 (Servicii de expertiză);                
- 79314000-8 (Studiu de Fezabilitate)/
-71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă,analize)(Rev.2

4.Valoarea estimata, fara TVA: 42.000,00 lei , din care

 • 12.000,00 lei pentru Expertiza Tehnica si
 • 30.000,00 lei pentru D.A.L.I.

5.Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2024. Obiectivul de investitii este nominalizat la  Capitolul
Capitolul 65.02.71.01 – Invatamant-C Alte cheltuieli de investitii– 5.D.A.L.I. –Instalatie incalzire la Colegiul National pedagogic”Regina Maria .
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

6.Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de instructiuni pentru ofertanti, Caietul de sarcini Formularele si Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin
si gratuit la documentatie.
     Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 19.03.2024, ora 15.00
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca obiect elaborare documentatii tehnice: «Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii - Inlocuire incalzire la Colegiului National Pedagogic ,,Regina Maria’’ - corp A si Expertiza Tehnica pentru domeniul instalații termice aferente construcțiilor It»  in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de19.03.2024, ora 15.00
Dupa ora precizata in Anuntul de depunere oferte, autoritatea contractanta va analiza ofertele transmise.Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Autoritatea contractanta va respinge oferta in urmatoarele cazuri:
- nu respecta cerintele solicitate si se incadreaza, dupa caz, in situatiile prevazute la art. 137, alin. (2) si alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- a fost transmisa doar pe adresa de e-mail sau doar postata in SEAP;
- a fost transmisa (e-mail si/sau SEAP) dupa termenul limita de depunere a ofertelor;
-a fost prezentata o oferta alternativa, fara a exista o prevedere expresa in documentatia achizitiei;
- Formularul de oferta nu contine valoarea (pretul ofertat exprimat in Lei);
Nu se accepta ca, in cadrul formularului de oferta sa nu fie prezentata valoarea exprimata in lei, respectiv, inlocuirea valorii din cadrul formularului de oferta cu trimiteri la valoarea ofertatata in SEAP/alte adrese/alte documente si cazul in care formularul de oferta nu contine valoarea (pretul exprimat in Lei).
- Valoarea ofertei financiare (din formularul de oferta) transmisa pe adresa de email, nu corespunde cu valoarea ofertei financiare postata in SEAP;

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.: ADV.  ADV1412357/12.03.2024

Formulare, documentatie...AICI

   
06.03.2024 PRIMARIA PLOIESTI
Atasat aveti documentatia pentru:„Studiu de coexistenta electrica pentru obiectivul de investitii: “Construirea/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Colegiul de Arta Carmen Sylva” – Construire si dotare sala de concert/recital si ateliere pentru arte vizuale”

 Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) si (7) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de prestari servicii, avand ca obiect „Studiu de coexistenta electrica pentru obiectivul de investitii: “Construirea/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Colegiul de Arta Carmen Sylva” – Construire si dotare sala de concert/recital si ateliere pentru arte vizuale”

 In cadrul contractului de prestari servicii, prestatorul va intocmi servicii de elaborare a studiului de coexistenta, conform conditiilor de coexistenta precizate in avizul de amplasament favorabil conditionat nr.3010230829751/08.08.2023, emis de Distributie Energie Electrica Romania, Sucursala Ploiesti, a Certificatului de Urbanism nr.675/20.07.2023, conform prevederilor Ordinului A.N.R.E. nr.239/2019, cu completraile si modificarile ulterioare.

Obiectul contractului: consta in servicii de elaborare a studiului de coexistenta electrica pentru obiectivul de investitii “Modernizare Scoala Candiano Popescu si construire sala de educatie fizica scolara”, conform cerintelor caietului de sarcini.

Codul de clasificare CPV: 71314100-3  Servicii de energie electrica

 Valoarea estimata a achizitiei:  30.000,00 lei, fara TVA.

 Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2024 cu finantare din bugetul local, al Municipiului Ploiesti Cap. 65.02.71.01- C15.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de Instructiuni pentru ofertanti, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din noul SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 13.03.2024 si ora:15.00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in contractarea unor servicii de elaborare a Studiului de coexistenta electrica pentru obiectivul de investitii:“Construirea/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Colegiul de Arta Carmen Sylva” – Construire si dotare sala de concert/recital si ateliere pentru arte vizuale”in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.
Dupa ora precizata in Anuntul de depunere oferte, autoritatea contractanta va analiza ofertele transmise. Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Autoritatea contractanta va respinge oferta in urmatoarele cazuri:
- nu respecta cerintele solicitate si se incadreaza, dupa caz, in situatiile prevazute la art. 137, alin. (2) si alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- a fost transmisa doar pe adresa de e-mail sau doar postata in SEAP;
- a fost transmisa (e-mail si/sau SEAP) dupa termenul limita de depunere a ofertelor;
-a fost prezentata o oferta alternativa, fara a exista o prevedere expresa in documentatia achizitiei;
- Formularul de oferta nu contine valoarea (pretul ofertat exprimat in Lei);
Nu se accepta ca, in cadrul formularului de oferta sa nu fie prezentata valoarea exprimata in lei, respectiv, inlocuirea valorii din cadrul formularului de oferta cu trimiteri la valoarea ofertatata in SEAP/alte adrese/alte documente si cazul in care formularul de oferta nu contine valoarea (pretul exprimat in Lei).
- Valoarea ofertei financiare (din formularul de oferta) transmisa pe adresa de email, nu corespunde cu valoarea ofertei financiare postata in SEAP;

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initiere procedura de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1410901 din 06.03.2024.

Documentatie, formulare...AICI

   
06.03.2024 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului de Proiectare si executie lucrari de racordare la gaze naturale si a instalatiei de utilizare gaze naturale a constructiei  cu destinatia de sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala ,,Nicolae Titulescu’’.
Obiectul contractului consta in Proiectare si executie lucrari de racordare la gaze naturale si a instalatiei de utilizare gaze naturale a constructiei  cu destinatia de sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala ,,Nicolae Titulescu’’

Cod de clasificare CPV:

45231221-0 - Lucrări de construcţii de conducte de alimentare cu gaz
71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice;
Valoarea estimata, fara TVA: 75.870,09lei, fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al municipiului Ploiesti

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Achizitia directa se va efectua exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari(inclusive proiectare). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de 14.03.2024, orele 14:00. Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei.
    Achizitia directa se va efectua exclusiv prin catalogul electronic SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare). Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (e-licitatii.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in Servicii de Proiectare si executie lucrari de racordare la gaze naturale si a instalatiei de utilizare gaze naturale a constructiei  cu destinatia de sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala Nicolae Titulescu, in conformitate cu Documentatia de atribuire si Caietul de Sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator.
Autoritatea contractanta va respinge oferta in urmatoarele cazuri:
- nu respecta cerintele solicitate si se incadreaza, dupa caz, in situatiile prevazute la art. 137, alin. (2) si alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- a fost transmisa doar pe adresa de e-mail sau doar postata in SEAP;
- a fost transmisa (e-mail si/sau SEAP) dupa termenul limita de depunere a ofertelor;
- a fost prezentata o oferta alternativa, fara a exista o prevedere expresa in documentatia achizitiei;
- Formularul de oferta nu contine valoarea (pretul ofertat exprimat in Lei);
Nu se accepta ca, in cadrul formularului de oferta sa nu fie prezentata valoarea exprimata in lei, respectiv, inlocuirea valorii din cadrul formularului de oferta cu trimiteri la valoarea ofertatata in SEAP/alte adrese/alte documente si cazul in care formularul de oferta nu contine valoarea (pretul exprimat in Lei).
- Valoarea ofertei financiare (din formularul de oferta) transmisa pe adresa de email, nu corespunde cu valoarea ofertei financiare postata in SEAP;

Achizitia mai sus mentionata va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte. 

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303,   fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:  www.e-licitatie.ro – Initiere proceduri de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr.: ADV1410896

Documentatie, formulare...AICI

   
06.03.2024 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) si (7) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de prestari servicii, avand ca obiect „Studiu de coexistenta electrica pentru obiectivul de investitii: “Modernizare Scoala Candiano Popescu si construire sala de educatie fizica scolara”

In cadrul contractului de prestari servicii, prestatorul va intocmi servicii de elaborare a studiului de coexistenta, conform conditiilor de coexistenta precizate in avizul de amplasament favorabil conditionat nr.3010230829751/08.08.2023, emis de Distributie Energie Electrica Romania, Sucursala Ploiesti, a Certificatului de Urbanism nr.675/20.07.2023, conform prevederilor Ordinului A.N.R.E. nr.239/2019, cu completraile si modificarile ulterioare.

Obiectul contractului: consta in servicii de elaborare a studiului de coexistenta electrica pentru obiectivul de investitii “Modernizare Scoala Candiano Popescu si construire sala de educatie fizica scolara”, conform cerintelor caietului de sarcini.

Codul de clasificare CPV: 71314100-3  Servicii de energie electrica

 Valoarea estimata a achizitiei:  25.000,00 lei, fara TVA.

Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2024 cu finantare din bugetul local, al Municipiului Ploiesti Cap. 65.02.71.01- C15.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de Instructiuni pentru ofertanti, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din noul SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 13.03.2024 si ora:14.00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in contractarea unor servicii de elaborare a Studiului de coexistenta electrica pentru obiectivul de investitii “Modernizare Scoala Candiano Popescu si construire sala de educatie fizica scolara”, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.
Dupa ora precizata in Anuntul de depunere oferte, autoritatea contractanta va analiza ofertele transmise. Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Autoritatea contractanta va respinge oferta in urmatoarele cazuri:
- nu respecta cerintele solicitate si se incadreaza, dupa caz, in situatiile prevazute la art. 137, alin. (2) si alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- a fost transmisa doar pe adresa de e-mail sau doar postata in SEAP;
- a fost transmisa (e-mail si/sau SEAP) dupa termenul limita de depunere a ofertelor;
-a fost prezentata o oferta alternativa, fara a exista o prevedere expresa in documentatia achizitiei;
- Formularul de oferta nu contine valoarea (pretul ofertat exprimat in Lei);
Nu se accepta ca, in cadrul formularului de oferta sa nu fie prezentata valoarea exprimata in lei, respectiv, inlocuirea valorii din cadrul formularului de oferta cu trimiteri la valoarea ofertatata in SEAP/alte adrese/alte documente si cazul in care formularul de oferta nu contine valoarea (pretul exprimat in Lei).
- Valoarea ofertei financiare (din formularul de oferta) transmisa pe adresa de email, nu corespunde cu valoarea ofertei financiare postata in SEAP;

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303, fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initiere procedura de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1410867 din 06.03.2024.

Documentatie, formulare...AICI

   
21.02.2024 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de Servicii de audit financiar – conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica - activitatea de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in Municipiul Ploiesti nr. 19723/11.10.2022 şi nr. 20322/22.09.2023.
Achizitia directa se va face exclusiv prin SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 29.02.2024, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de audit financiar – conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica - activitatea de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in Municipiul Ploiesti nr. 19723/11.10.2022 şi nr. 20322/22.09.2023, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Formularele completate, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:

 • 79212100-4  (Servicii de auditare  financiara)

Valoarea estimata, fara TVA: 40.000,00 lei, fara TVA.

Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Termenul de prestare a serviciilor: 60 zile de la incheierea contractului de servicii, dupa semnarea contractului de catre ambele parti contractante.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in SICAP, la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1408236/21.02.2024.

Documentatii...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 29.02.2024, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de audit financiar – conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica - activitatea de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in Municipiul Ploiesti nr. 19723/11.10.2022 şi nr. 20322/22.09.2023, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Formularele completate, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

 
19.02.2024 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de Servicii de reevaluare a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Ploiești inregistrate in evidenta contabila conform Ordinului nr. 3471/ 2008.

Achizitia directa se va face exclusiv prin SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 26.02.2024, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de reevaluare a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Ploiești inregistrate in evidenta contabila conform Ordinului nr. 3471/ 2008, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Formularele completate, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Cod de clasificare CPV:

- 71324000-5 (Servicii de estimare)                              

Valoarea estimata, fara TVA: 100.000,00 lei, fara TVA.

Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Termenul de prestare a serviciilor: maxim 150 zile calendaristice

Termenul de prezentare/transmitere a raportului de evaluare este de maxim 150 zile  de la data inregistrarii contractului la autoritatea contractanta, dupa semnarea acestuia de catre parti, calculandu-se astfel:

 • Termenul de prestare a serviciilor si emiterea Raportului – 120 zile calendaristice;
 • Prezentarea Raportului si formularea de obiectiuni (daca este cazul) de catre comisia de receptie a Autoritatii contractante in termen de  7 zile calendaristice de la emiterea acestuia;
 • In situatia in care Raportul este refuzat de Autoritatea contractanta acesta se va reface de catre prestator in termen de maxim 15 zile calendaristice;

Prezentarea Raportului refacut si receptionarea acestuia (dupa caz) in termen de maxim 8 zile calendaristice.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in SICAP, la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1407723/19.02.2024.

Documentatie, formulare...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 26.02.2024, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de reevaluare a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Ploiești inregistrate in evidenta contabila conform Ordinului nr. 3471/ 2008, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Formularele completate, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

 
04.12.2023 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) si (7) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de prestari servicii, “Elaborare documentatii tehnice – Construirea /modernizarea /extinderea in vederea maririi capacitatii privind numarul de clase/dotarea infrastructurii educationale” a unitatii de invatamant Colegiul National “I.L.Caragiale”

In cadrul contractului de prestari servicii, prestatorul va intocmi:

                  - Expertiza tehnica;
                  - Studiu Geotehnic;
                  - Studiu Topografic si audit energetic
- Documentatii pentru obtinerea avizelor /acordurilor precum si studiile solicitate prin certificatul de urbanism; ;
                 - Studiu de Fezabilitate cu elemente de D.A.L.I. (asa cum este prevazut la art.8 din HG 907/2016), conform cerintelor de Caietului de sarcini;   
Pe teren exista urmatoarele constructii: Imobilul cu numarul cadastral 144311 este compus din:
-           teren cu suprafata de 3.297 mp;
-           constructia C1 cu un regim de inaltime Sp+P cu suprafata construita de 1.128 mp;
-           constructia C2 cu un regim de inaltime Sp+P cu suprafata construita de 174  mp.

Obiectul contractului, consta in Elaborare documentatii tehnice Elaborare documentatii tehnice Construirea / modernizarea / extinderea in vederea maririi capacitatii privind numarul de clase / dotarea infrastructurii educationale ” a unitatii de invatamant Colegiul National “I.L.Caragiale”, conform cerintelor caietului de sarcini.

            Codul de clasificare CPV:
71319000 -7     Servicii de expertiza
71241000 -9     Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71314300 - 5    Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev 2)
71332000 -4     Servicii de inginerie geotehnică;
71351810 -4     Servicii de topografie;

Valoarea estimata a achizitiei:  75.000,00 lei, fara TVA, din care:

- 13.000, 00    lei pentru expertiza tehnica;
-   4.000, 00    lei pentru studiu geotehnic;
-   5.000, 00    lei pentru studiu topografic si audit energetic;
-   8.000, 00    lei pentru documentatii avize (inclusiv scenariu de securitate la incendiu);
-  45.000, 00   lei pentru elaborarea S.F. cu elemente de D.A.L.I (inclusiv releeve).

Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2023 cu finantare din bugetul local, cap.65.02.71.01 - Invatamant - C. Alte cheltuieli de investitii: 39. Documentatii tehnice “Construirea /modernizarea/extinderea in vederea maririi capacitatii privind numarul de clase/dotarea infrastructurii educationale” a unitatii de invatamant Colegiul National “I.L.Caragiale”

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de Instructiuni pentru ofertanti, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din noul SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 11.12.2023 si ora:15.00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in contractarea unor servicii de “Elaborare documentatii tehnice – Construirea /modernizarea/extinderea in vederea maririi capacitatii privind numarul de clase/dotarea infrastructurii educationale” a unitatii de invatamant Colegiul National “I.L.Caragiale”, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.
Dupa ora precizata in Anuntul de depunere oferte, autoritatea contractanta va analiza ofertele transmise. Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Autoritatea contractanta va respinge oferta in urmatoarele cazuri:
- nu respecta cerintele solicitate si se incadreaza, dupa caz, in situatiile prevazute la art. 137, alin. (2) si alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- a fost transmisa doar pe adresa de e-mail sau doar postata in SEAP;
- a fost transmisa (e-mail si/sau SEAP) dupa termenul limita de depunere a ofertelor;
-a fost prezentata o oferta alternativa, fara a exista o prevedere expresa in documentatia achizitiei;
- Formularul de oferta nu contine valoarea (pretul ofertat exprimat in Lei);
Nu se accepta ca, in cadrul formularului de oferta sa nu fie prezentata valoarea exprimata in lei, respectiv, inlocuirea valorii din cadrul formularului de oferta cu trimiteri la valoarea ofertatata in SEAP/alte adrese/alte documente si cazul in care formularul de oferta nu contine valoarea (pretul exprimat in Lei).
- Valoarea ofertei financiare (din formularul de oferta) transmisa pe adresa de email, nu corespunde cu valoarea ofertei financiare postata in SEAP;

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initiere procedura de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1398218 din 04.12.2023.

Documentatie...AICI

   
15.11.2023 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de Servicii de evaluare pentru determinarea valorii impozabile a clădirilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Ploiești inregistrate in evidenta  contabila.

Achizitia directa se va face exclusiv prin SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 22.11.2023, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de evaluare pentru determinarea valorii impozabile a clădirilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Ploiești inregistrate in evidenta  contabila, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Formularele completate, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Cod de clasificare CPV:

- 71324000-5 (Servicii de estimare)                              

Valoarea estimata, fara TVA: 90.000,00 lei, fara TVA.

Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Termenul de prestare a serviciilor: 90 zile calendaristice

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in SICAP, la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1395519/15.11.2023.

Documentatie...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 22.11.2023, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de evaluare pentru determinarea valorii impozabile a clădirilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Ploiești inregistrate in evidenta  contabila, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Formularele completate, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

 
25.10.2023 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului avavd ca obiect  Studiu de coexistenta electrica pentru obiectivul ”Modernizare Scoala Candiano Popescu si construire sala de educatie fizica scolara”.
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 01.11.2023, ora 23:59.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta inStudiu de coexistenta electrica pentru obiectivul ”Modernizare Scoala Candiano Popescu si construire sala de educatie fizica scolara”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
79311100-8 - Servicii de elaborare de studii (Rev.2);

Valoarea estimata, fara TVA: 25.000,00 lei
Pretul este ferm, nu se actualizeaza.
Pentru serviciile prestate, plata datorată de achizitor prestatorului este pretul declarat in propunerea financiara, anexa la contract.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Termenul de prestare a serviciilor:
Termenul de prestare a serviciilor de proiectare: 60 zile de la emiterea ordinului de incepere.
Documentatia va fi elaborata si prezentata conform cerintelor solicitate in Caietul de sarcini.
Documentatia de atribuire, respectiv instructiunile pentru ofertanti, formularele, caietul de sarcini, Documentatia tehnica, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114; 303,e-mail achizitii.publice@ploiesti.ro.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1392387/25.10.2023

Documentatie...AICI

   
24.10.2023 PRIMARIA PLOIESTI
Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) si (7) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de prestari servicii, Elaborare documentatii tehnice Amenajare curte la Gardinita din Str.Postei nr. 23.

   In cadrul contractului, prestatorul va intocmi:
           - Expertiza tehnica;
           - D.T.A.D. – Cladire in care functioneaza Gradinita cu program prelungit  nr. 38;
           - Studiu de Fezabilitate amenajare curte interioara;
           - Documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor precum si studiile solicitate prin certificatul de urbanism;

Obiectul contractului, consta in Elaborare documentatii tehnice Amenajare curte la Gardinita din Str.Postei nr. 23, conform cerintelor caietului de sarcini.

Cod de clasificare:
             71319000-7   Servicii de expertiza
                   71241000-9    Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)

Valoarea estimata, fara TVA: 47.000 LEI, fara TVA

Sursa de finantare: Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2023 cu finantare din bugetul local, cap.65.02.71.01 - Invatamant - C. Alte cheltuieli de investitii. 40. Documentatii tehnice - Amenajare curte la Gradinita din str. Postei nr.23.

5. Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de Instructiuni pentru ofertanti, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din noul SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 31.10.2023 si ora:12.00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in contractarea unor servicii de “Elaborare documentatii tehnice – Amenajare curte la Gardinita din Str.Postei nr. 23”, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.
Dupa ora precizata in Anuntul de depunere oferte, autoritatea contractanta va analiza ofertele transmise. Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Autoritatea contractanta va respinge oferta in urmatoarele cazuri:
- nu respecta cerintele solicitate si se incadreaza, dupa caz, in situatiile prevazute la art. 137, alin. (2) si alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- a fost transmisa doar pe adresa de e-mail sau doar postata in SEAP;
- a fost transmisa (e-mail si/sau SEAP) dupa termenul limita de depunere a ofertelor;
-a fost prezentata o oferta alternativa, fara a exista o prevedere expresa in documentatia achizitiei;
- Formularul de oferta nu contine valoarea (pretul ofertat exprimat in Lei);
Nu se accepta ca, in cadrul formularului de oferta sa nu fie prezentata valoarea exprimata in lei, respectiv, inlocuirea valorii din cadrul formularului de oferta cu trimiteri la valoarea ofertatata in SEAP/alte adrese/alte documente si cazul in care formularul de oferta nu contine valoarea (pretul exprimat in Lei).
- Valoarea ofertei financiare (din formularul de oferta) transmisa pe adresa de email, nu corespunde cu valoarea ofertei financiare postata in SEAP;

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303, fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initiere procedura de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1392141 din 24.10.2023.

Documentatie...AICI

   
24.10.2023 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului de sericii avand ca obiect ELABORARE DOCUMENTATII TEHNICE SI ASISTENTA TEHNICA  - FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU CONSTRUIREA UNUI TEREN DE SPORT/MODERNIZAREA/DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITAȚII DE ÎNVATAMÂNT ȘCOALA GIMNAZIALA ANDREI MUREȘANU;      
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 31.10.2023, ora 16.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta inservicii de ELABORARE DOCUMENTATII TEHNICE SI ASISTENTA TEHNICA-FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU CONSTRUIREA UNUI TEREN DE SPORT/ MODERNIZAREA/DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITAȚII DE ÎNVATAMÂNT ȘCOALA GIMNAZIALA „ANDREI MUREȘANU”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize (Rev.2);
           
Valoarea estimata, fara TVA: 52.297,11 lei fara T.V.A., din care:
-  26.500,00 lei pentru elaborare Proiect Tehnic si detalii de executie;
-  12.000,00 lei pentru elaborare D.T.A.C.;
-  13.797,11 lei pentru asistenta tehnica din partea proiectantului, din care: 10.347,83 lei pe perioada de executie a lucrarilor si 3.449,28 lei, pentru participarea la fazele determinante incluse in programul de control avizat de catre I.S.C.
Sursa de finantare: finantarea obiectivului se va face din Bugetul local al Municipiului Ploiesti
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile si se calculeaza de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere pana la data predarii catre autoritatea contractanta a documentatiei
Documentatia va fi elaborata conform cerintelor solicitate in Caietul de sarcini.
Documentatia de atribuire, respectiv instructiunile pentru ofertanti, formularele, caietul de sarcini, Documentatia tehnica, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114; 303, e-mail achizitii.publice@ploiesti.ro.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. NR ANUNT: ADV 1392127 din 24.10.2023.

Documentatie...AICI

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 31.10.2023, ora 16.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta inservicii de ELABORARE DOCUMENTATII TEHNICE SI ASISTENTA TEHNICA-FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU CONSTRUIREA UNUI TEREN DE SPORT/ MODERNIZAREA/DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITAȚII DE ÎNVATAMÂNT ȘCOALA GIMNAZIALA „ANDREI MUREȘANU”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 

Oferta castigatoare pentru achizitia de Servicii de elaborare documentatii tehnice si asistenta tehnica pentru Construirea unui teren de sport/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale a unitații de învatamânt Școala Gimnaziala „Andrei Mureșanu”,  este cea depusa de S.C. TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L., cu valoarea de 44.000,00 lei fara TVA.

17.10.2023 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului de sericii avand ca obiect elaborare ”Studiu de fezabilitate – RTE Construire si dotare cresa in Municipiul Ploiesti, Aleea Strunga nr. 2B, jud. Prahova”;      
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 24.10.2023, ora 16.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta inservicii de elaborare ”Studiu de fezabilitate – RTE Construire si dotare cresa in Municipiul Ploiesti, Aleea Strunga nr. 2B, jud. Prahova”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari   publice;
           
Valoarea estimata, fara TVA: 20.000,00 lei fara TVA
Sursa de finantare: finantarea obiectivului se va face din Bugetul local al Municipiului Ploiesti
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

Termenul de prestare a serviciilor: 40 zile si se calculeaza de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere pana la data predarii catre autoritatea contractanta a documentatiei
Documentatia va fi elaborata conform cerintelor solicitate in Caietul de sarcini.
Documentatia de atribuire, respectiv instructiunile pentru ofertanti, formularele, caietul de sarcini, Documentatia tehnica, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114; 303, e-mail achizitii.publice@ploiesti.ro.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. NR ANUNT: ADV 1390558 din 17.10.2023.

Documentatie...AICI

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 24.10.2023, ora 16.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta inservicii de elaborare ”Studiu de fezabilitate – RTE Construire si dotare cresa in Municipiul Ploiesti, Aleea Strunga nr. 2B, jud. Prahova”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.

Oferta castigatoare pentru achizitia de Servicii de elaborare ”Studiu de fezabilitate – RTE Construire si dotare cresa in Municipiul Ploiesti, Aleea Strunga nr. 2B, jud. Prahova”,  este cea depusa de S.C. TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L., cu valoarea de 20.000,00 lei fara

29.09.2023 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de Servicii de verificare tehnica a proiectarii pentru proiectul "Pietonizare si trafic controlat in zona centrala, inclusiv amenajare piste pentru biciclete pe traseele prioritare din planul de mobilitate, puncte bike-sharing, amenajare zone verzi"cod SMIS 143370
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 06.10.2023 , ora 23.59
Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de verificare tehnica a proiectarii pentru proiectul "Pietonizare si trafic controlat in zona centrala, inclusiv amenajare piste pentru biciclete pe traseele prioritare din planul de mobilitate, puncte bike-sharing, amenajare zone verzi"cod SMIS 143370 , in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si fisa de date a achizitiei.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de  06.10.2023, ora 23.59
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
71310000-4 - Servicii de consultanţă în domeniul ingineriei şi al construcţiilor
Valoarea estimata, fara TVA: 30.000,00 fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate prin contract de finantare si buget local
Garantie de buna executie : 10% din valoarea contractului de servicii.
Termenul de prestare a serviciilor: conform caiet de sarcini atasat .

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, si formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro .

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. :  ADV1387139 din 29.09.2023, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii.

Documentatie...AICI

   
07.09.2023 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) si (7) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de prestari Servicii de elaborare documentatii tehnice pentru «Construirea/modernizarea/extinderea în vederea măririi capacităţii privind numărul de clase/dotarea infrastructurii educaţionale” a unităţii de învăţământ Colegiul National ,,I. L. Caragiale’
Obiectul contractului, consta in Servicii de elaborare documentatii tehnice faza S.F cu elemnete de DALI .- «Construirea/modernizarea/extinderea în vederea măririi capacităţii privind numărul de clase/dotarea infrastructurii educaţionale” a unităţii de învăţământ Colegiul National ,,I. L. Caragiale’ in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. . Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din noul SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de15.09.2023,ora:16:00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in noul SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea de servicii. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro , pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.
          Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Autoritatea contractanta va respinge oferta in urmatoarele cazuri:
- nu respecta cerintele solicitate si se incadreaza, dupa caz, in situatiile prevazute la art. 137, alin. (2) si alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- a fost transmisa doar pe adresa de e-mail sau doar postata in SEAP;
- a fost transmisa (e-mail si/sau SEAP) dupa termenul limita de depunere a ofertelor;
- a fost prezentata o oferta alternativa, fara a exista o prevedere expresa in documentatia achizitiei;
- Formularul de oferta nu contine valoarea (pretul ofertat exprimat in Lei);
Nu se accepta ca, in cadrul formularului de oferta sa nu fie prezentata valoarea exprimata in lei, respectiv, inlocuirea valorii din cadrul formularului de oferta cu trimiteri la valoarea ofertatata in SEAP/alte adrese/alte documente si cazul in care formularul de oferta nu contine valoarea (pretul exprimat in Lei).
- Valoarea ofertei financiare (din formularul de oferta) transmisa pe adresa de email, nu corespunde cu valoarea ofertei financiare postata in SEAP;
Propunerea tehnica va fi prezentată astfel, astfel încât să respecte cerintele  minime din Caietul de sarcini prevazute și să asigure posibilitatea identificării și verificării corespondenței între acestea și respectivele cerinte
Cod de clasificare CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize
Valoarea estimata a achizitiei: 58.000 lei fara T.V.A., din care:
- 12.000,00 lei pentru expertiza tehnica;
      -  5.000,00 lei pentru studio geotehnic;
      -  5.000,00 lei pentru studio topografic si audit energetic;
      -  6.000,00 lei pentru documentatii si avize (inclusiv scenariu de securitate la
              incendiu);
.    - 30.000,00 lei pentru elaborarea SF, cu elemente D.A.L.I. (inclusiv relevee).
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2023 cu finantare din bugetul local, cap.65.02.71.01 - Invatamant - C.Alte cheltuieli de investitii: 39. Documentatii tehnice Construirea/modernizarea/dotarea infrastructurii educaţionale” a unitatii de invatamant Colegiul National ,,I. L. Caragiale’’.
Termenul de prestare a serviciilor: 60 zile si se calculeaza de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere pana la data predarii catre autoritatea contractanta a documentatiei.
Documentatia va fi elaborata conform cerintelor solicitate in Caietul de sarcini .Documentatia de atribuire, respectiv instructiunile pentru ofertanti, formularele, caietul de sarcini, Documentatia tehnica, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt .
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114; 303, e-mail achizitii.publice@ploiesti.ro
.Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro /), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. NR ANUNT: ADV1383153/07.09.2023.

Documentatie...AICI

Obiectul contractului, consta in Servicii de elaborare documentatii tehnice faza S.F cu elemnete de DALI .- «Construirea/modernizarea/extinderea în vederea măririi capacităţii privind numărul de clase/dotarea infrastructurii educaţionale” a unităţii de învăţământ Colegiul National ,,I. L. Caragiale’ in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. . Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din noul SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de15.09.2023,ora:16:00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in noul SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea de servicii. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro , pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.
          Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Autoritatea contractanta va respinge oferta in urmatoarele cazuri:
- nu respecta cerintele solicitate si se incadreaza, dupa caz, in situatiile prevazute la art. 137, alin. (2) si alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- a fost transmisa doar pe adresa de e-mail sau doar postata in SEAP;
- a fost transmisa (e-mail si/sau SEAP) dupa termenul limita de depunere a ofertelor;
- a fost prezentata o oferta alternativa, fara a exista o prevedere expresa in documentatia achizitiei;
- Formularul de oferta nu contine valoarea (pretul ofertat exprimat in Lei);
Nu se accepta ca, in cadrul formularului de oferta sa nu fie prezentata valoarea exprimata in lei, respectiv, inlocuirea valorii din cadrul formularului de oferta cu trimiteri la valoarea ofertatata in SEAP/alte adrese/alte documente si cazul in care formularul de oferta nu contine valoarea (pretul exprimat in Lei).
- Valoarea ofertei financiare (din formularul de oferta) transmisa pe adresa de email, nu corespunde cu valoarea ofertei financiare postata in SEAP;

 
06.09.2023 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de sericii  avand ca obiect:„Realizarea de Rețea Locală de Comunicație Wireless Internă și Sistem Videoconferință”. Serviciile se vor executa in sediul Primariei Municpiului Ploiesti- Piata Eroilor nr.1A.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 14.09.2023, ora 12:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in :   Achiziționarea, montarea și punerea în funcțiune – sub forma unei rețele unitare, gestionate centralizat – a unui număr de echipamente de distribuție și control a semnalului Wi-Fi la nivelul instituției, precum si amenajarea unei Sali de videoconferinta intr-o locatie din incinta cladirii. Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Propunerea Financiara, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (14.09.2023, ora 12:00). 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Cod de clasificareCPV: :72700000-7- Servicii de retele informatice (Rev.2);

32420000-3-Echipament de retea (Rev.2) 

 1. Valoarea estimata, fara TVA: 111.150,00 lei, fără TVA;
 2. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
 3. Sursa de finantare Bugetul Local

Termenul de prestare a serviciilor: 90 zile, de la data emiterii ordinului de incepere .
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, Proiectul Tehnic, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr :ADV1382771/06.09.2023

Documentatie...AICI

   
06.09.2023 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare pentru atribuirea contractului de Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru proiectul ,,Renovare cladire - Scoala Gimnaziala George Cosbuc - corp C2”

       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP  (https://www.e-licitatie.ro) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (https://www.e-licitatie.ro) pana la data de 12.09.2023 orele 14.00 .
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (https://www.e-licitatie.ro) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ropana la termenul limita 12.09.2023 orele 14.00.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca realizare Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru proiectul ,,Renovare cladire - Scoala Gimnaziala George Cosbuc - corp C2”
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare               
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2) 
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)                                           
Valoarea estimata, fara TVA : 189.766,00 lei , din care:

- 177.152,34 lei pentru prestarea serviciilor de proiectare din care: 71.152,34 lei pentru Documentatie Tehnica necesara obtinerii Autorizatiei de Construire si 106.000,00 lei pentru Proiect tehnic si Detalii de executie;

-  12.613,66 lei pentru servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului (6.306,83 lei pe perioada de execuție a lucrărilor si 6.306,83 lei pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de I.S.C.).

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Proiectul este finantat din fondurile europene aferente Planului National de Redresare si Rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1 - Componenta C5 - Valul Renovarii Axa 2 - schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice operatiunea B.2: Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice.
Durata desfasurarii activitatilor : 30 (treizeci) zile
- Documentatiile (DTAC, DTOE, PT, DDE, CS, LC, inclusiv seturile de date spatiale in format vectorial) vor fi predate în termen de 30 (treizeci) zile de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere, pentru serviciul de proiectare;
- Serviciile de asistenta tehnica se vor efectua pe toata durata de executie a lucrarilor, pana la receptia la terminarea lucrarilor, precum si pe durata de garantie.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.: ADV1382742.

Documentatie...AICI

   
01.09.2023 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de Servicii de verificare tehnica a proiectarii pentru proiectul "Pietonizare si trafic controlat in zona centrala, inclusiv amenajare piste pentru biciclete pe traseele prioritare din planul de mobilitate, puncte bike-sharing, amenajare zone verzi"cod SMIS 143370
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 08.09.2023 , ora 23.59
Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de verificare tehnica a proiectarii pentru proiectul "Pietonizare si trafic controlat in zona centrala, inclusiv amenajare piste pentru biciclete pe traseele prioritare din planul de mobilitate, puncte bike-sharing, amenajare zone verzi"cod SMIS 143370 , in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si fisa de date a achizitiei.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de  08.09.2023, ora 23.59
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
71310000-4 - Servicii de consultanţă în domeniul ingineriei şi al construcţiilor
Valoarea estimata, fara TVA: 30.000,00 fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate prin contract de finantare si buget local
Garantie de buna executie : 10% din valoarea contractului de servicii.
Termenul de prestare a serviciilor: conform caiet de sarcini atasat .

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, si formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro .

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. : ADV1382050 din 01.09.2023, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii.

Documentatie...AICI

   
31.08.2023 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului avand ca obiect  Servicii de elaborare „Studiu de coexistenta electrica pentru obiectivul ”Modernizare Școală Gimnazială Candiano Popescu și construire sală de educație fizică școlară””.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 06.09.2023, ora 14:00.

Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

Obiectul contractului consta inServicii de elaborare „Studiu de coexistenta electrica pentru obiectivul ”Modernizare Școală Gimnazială Candiano Popescu și construire sală de educație fizică școlară””, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
79311100-8 - Servicii de elaborare de studii (Rev.2);

Valoarea estimata, fara TVA: 25.000,00 lei
Pretul este ferm, nu se actualizeaza.
Pentru serviciile prestate, plata datorată de achizitor prestatorului este pretul declarat in propunerea financiara, anexa la contract.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

Termenul de prestare a serviciilor:
Termenul de prestare a serviciilor de proiectare: 30 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia va fi elaborata si prezentata conform cerintelor solicitate in Caietul de sarcini.
Documentatia de atribuire, respectiv instructiunile pentru ofertanti, formularele, caietul de sarcini, Documentatia tehnica, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114; 303, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1381964/31.08.2023.

Documentatie...AICI

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 06.09.2023, ora 14:00.

Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

Obiectul contractului consta inServicii de elaborare „Studiu de coexistenta electrica pentru obiectivul ”Modernizare Școală Gimnazială Candiano Popescu și construire sală de educație fizică școlară””, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 

 
18.08.2023 PRIMARIA PLOIESTI

  Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare pentru atribuirea contractului de prestari Servicii de audit financiar – conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate in Municipiul Ploiesti nr. 21980/04.11.2019.

      Cod de clasificare CPV: 79212100-4  Servicii de auditare  financiara                                       
      Valoarea estimata, fara TVA: 21.000 lei, fara TVA
      Durata de prestare a serviciului de audit este de 60 zile  de la incheierea contractului de servicii.
      Sursa de finantare: Bugetul Municipiului Ploiesti
      Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 25.08.2023, ora 13:30.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta inServicii de audit financiar – conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate in Municipiul Ploiesti nr. 21980/04.11.2019, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Documentatia de atribuire, respectiv instructiunile pentru ofertanti, formularele, caietul de sarcini, Documentatia tehnica, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114; 303, e-mail achizitii.publice@ploiesti.ro.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. NR ANUNT: ADV 1379923 din 18.08.2023.

Documentatie...AICI

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 25.08.2023, ora 13:30.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta inServicii de audit financiar – conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate in Municipiul Ploiesti nr. 21980/04.11.2019, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.

Oferta castigatoare pentru achizitia de Servicii de audit financiar – conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate in Municipiul Ploiesti nr. 21980/04.11.2019, pentru anul contractual noiembrie 2021 – octombrie 2022,  este cea depusa de S.C. KLASS ENTREPRISE S.R.L., cu valoarea de 11.900,00 lei fara TVA.

09.08.2023 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI
S.C. „Hale si Piete” S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Valeni nr. 44, jud. Prahova, adresa de corespondenta – Ploiesti, str. Grivitei nr. 15, jud. Prahova, organizeaza in data de 24 august 2023, incepand cu ora 10:00, licitatii publice deschise, cu strigare, pentru inchiriere locatii in imobilul situat in Ploiesti, Str. Valeni, Nr. 44, cu destinatia „birouri”, in Halele Centrale, in pietele din municipiul Ploiesti si locatii teren in Piata Mixta Obor Ploiesti...detalii
   
09.08.2023 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului avavd ca obiect  Servicii de elaborare documentatii tehnice –”Construirea unei Sali de sport/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale” a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala “Sfanta Vineri Ploiesti”;      
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 16.08.2023, ora 14.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

Obiectul contractului consta inServicii de elaborare documentatii tehnice –”Construirea unei Sali de sport/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale” a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala “Sfanta Vineri Ploiesti”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari   publice

Valoarea estimata, fara TVA: 45.000,00 lei, fara TVA, defalcata astfel:
- 15.000,00 lei fara TVA pentru elaborare expertiza tehnica;
- 30.000,00 lei fara TVA pentru elaborare documentatii tehnice – faza PTh pentru  executia lucrarilor;

Sursa de finantare: finantarea se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2023 cu finantare de la bugetul local, cap.65.02.71.01 – Invatamant-C. Alte cheltuieli de investitii. 30. Documentatii tehnice – Servicii de elaborare documentatii tehnice – ”Construirea unei Sali de sport/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale” a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala “Sfanta Vineri Ploiesti”

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

Termenul de prestare a serviciilor:
40 zile si se calculeaza de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere pana la data predarii catre autoritatea contractanta a documentatiei.

Documentatia va fi elaborata conform cerintelor solicitate in Caietul de sarcini.
Documentatia de atribuire, respectiv instructiunile pentru ofertanti, formularele, caietul de sarcini, Documentatia tehnica, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114; 303, e-mail achizitii.publice@ploiesti.ro.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. NR ANUNT: ADV 1378692 din 09.08.2023.

Documentatie...AICI

11.08.2023 - CLARIFICARE...AICI

11.08.2023 - Expertiza tehnica...AICI

 Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 16.08.2023, ora 14.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

Obiectul contractului consta inServicii de elaborare documentatii tehnice –”Construirea unei Sali de sport/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale” a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala “Sfanta Vineri Ploiesti”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.

Oferta castigatoare pentru achizitia de Servicii de elaborare documentatii tehnice –”Construirea unei Sali de sport/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale” a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala “Sfanta Vineri Ploiesti”,  este cea depusa de S.C. OMNITEX CONSULT S.R.L., cu valoarea de 39.000,00 lei fara TVA.

04.08.2023 PRIMARIA PLOIESTI
Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) si (7) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, pentru incheierea contractului avand ca obiect

“Furnizare, instalare si punere in functiune a 8 cofrete (panouri) de comandă pentru sirene electrice, care sa permită actionarea de la distanță a acestora prin cel putin două medii de comunicare (linie telefonică dedicată - fibra optică/analogică, canal radio dedicat in banda VHF, reteaua de telefonie mobila GSM, internet comunicare criptată) si conectarea acestora la sistemul national de instiintare, avertizare si alarmare”.

Obiectul contractului, consta in“Furnizare, instalare si punere in functiune a 8 cofrete (panouri) de comandă pentru sirene electrice, care sa permită actionarea de la distanță a acestora prin cel putin două medii de comunicare (linie telefonică dedicată - fibra optică/analogică, canal radio dedicat in banda VHF, reteaua de telefonie mobila GSM, internet comunicare criptată) si conectarea acestora la sistemul national de instiintare, avertizare si alarmare”, in conformitate si cu respectarea cerintelor caietului de sarcini.

Cod de clasificare:

31682200-2 (Panouri de comandă)
45312000-7 (lucrări de instalare de sisteme de alarmă şi de antene

Valoarea estimata, fara TVA: 50.420 lei, fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul Local

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Instructiuni pentru ofertanti, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de  16.08.2023, ora:10:00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in noul SICAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea de servicii. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in “Furnizare, instalare si punere in functiune a 8 cofrete (panouri) de comandă pentru sirene electrice, care sa permită actionarea de la distanță a acestora prin cel putin două medii de comunicare (linie telefonică dedicată - fibra optică/analogică, canal radio dedicat in banda VHF, reteaua de telefonie mobila GSM, internet comunicare criptată) si conectarea acestora la sistemul national de instiintare, avertizare si alarmare”.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.
   Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initiere procedura de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1377946/04.08.2023.

Documentatie, formulare...AICI

   
04.08.2023 PRIMARIA PLOIESTI
Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) si (7) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, pentru incheierea contractului avand ca obiect

“Furnizare, instalare(montare) si punere in functiune a 5 sirene electronice de alarmare si avertizare a populatiei in situatii de urgenta, centralizarea acestora pentru a putea fi actionate de la distanta prin cel putin doua medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul national de instiintare, avertizare si alarmare”.Obiectul contractului, consta in“Furnizare, instalare(montare) si punere in functiune a 5 sirene electronice de alarmare si avertizare a populatiei in situatii de urgenta, centralizarea acestora pentru a putea fi actionate de la distanta prin cel putin doua medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul national de instiintare, avertizare si alarmare”, in conformitate si cu respectarea cerintelor caietului de sarcini.

Cod de clasificare:

- 38822000-3 (sirene telecomandate)
- 45312000-7 (lucrări de instalare de sisteme de alarmă şi de antene)

Valoarea estimata, fara TVA: 163.865lei, fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul Local

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Instructiuni pentru ofertanti, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de  16.08.2023, ora:11.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in noul SICAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea de servicii. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in “Furnizare, instalare(montare) si punere in functiune a 5 sirene electronice de alarmare si avertizare a populatiei in situatii de urgenta, centralizarea acestora pentru a putea fi actionate de la distanta prin cel putin doua medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul national de instiintare, avertizare si alarmare”. Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.
   Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initiere procedura de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr.  ADV1377953/04.08.2023.

Documentatie si formulare...AICI

   
01.08.2023 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) si (7) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de prestari Servicii de elaborare. “STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND PROIECTUL “ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT AGLOMERĂRII URBANE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI”– PNRR- C3- Managementul deșeurilor

Obiectul contractului, consta in Servicii de elaborare “STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND PROIECTUL “ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT AGLOMERĂRII URBANE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI”– PNRR- C3- Managementul deșeurilor conform cerintelor caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize

Valoarea estimata, fara TVA: 200.000,00 LEI, fara TVA din care:
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2023 cu finantare din bugetul local2023 Cap 74.02.60. Poz. A2 .  Plata se va efectua, conform mecanismului de efectuare al plăților din cadrul PNRR- Componenta C3, respectând normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă din 14.02.2022, cu completările ulterioare.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de Instructiuni pentru ofertanti , Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din noul SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 08.08.2023. ,ora:14:00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in noul SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea de servicii. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii catre autoritatea contractanta a ofertelor.
        Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 

        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Autoritatea contractanta va respinge oferta in urmatoarele cazuri:
- nu respecta cerintele solicitate si se incadreaza, dupa caz, in situatiile prevazute la art. 137, alin. (2) si alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- a fost transmisa doar pe adresa de e-mail sau doar postata in SEAP;
- a fost transmisa (e-mail si/sau SEAP) dupa termenul limita de depunere a ofertelor;
- a fost prezentata o oferta alternativa, fara a exista o prevedere expresa in documentatia achizitiei;
- Formularul de oferta nu contine valoarea (pretul ofertat exprimat in Lei);
Nu se accepta ca, in cadrul formularului de oferta sa nu fie prezentata valoarea exprimata in lei, respectiv, inlocuirea valorii din cadrul formularului de oferta cu trimiteri la valoarea ofertatata in SEAP/alte adrese/alte documente si cazul in care formularul de oferta nu contine valoarea (pretul exprimat in Lei).
- Valoarea ofertei financiare (din formularul de oferta) transmisa pe adresa de email, nu corespunde cu valoarea ofertei financiare postata in SEAP;

Obiectul contractului consta in contractarea unor servicii specializate de elaborare  “STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND PROIECTUL “ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT AGLOMERĂRII URBANE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI”– PNRR- C3- Managementul deșeurilor,in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303, fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initiere procedura de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub NR ANUNT:  ADV1377176 din 01.08.2023

Documentatie...AICI

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din noul SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 08.08.2023. ,ora:14:00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in noul SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea de servicii. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii catre autoritatea contractanta a ofertelor.
        Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 

        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Autoritatea contractanta va respinge oferta in urmatoarele cazuri:
- nu respecta cerintele solicitate si se incadreaza, dupa caz, in situatiile prevazute la art. 137, alin. (2) si alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- a fost transmisa doar pe adresa de e-mail sau doar postata in SEAP;
- a fost transmisa (e-mail si/sau SEAP) dupa termenul limita de depunere a ofertelor;
- a fost prezentata o oferta alternativa, fara a exista o prevedere expresa in documentatia achizitiei;
- Formularul de oferta nu contine valoarea (pretul ofertat exprimat in Lei);
Nu se accepta ca, in cadrul formularului de oferta sa nu fie prezentata valoarea exprimata in lei, respectiv, inlocuirea valorii din cadrul formularului de oferta cu trimiteri la valoarea ofertatata in SEAP/alte adrese/alte documente si cazul in care formularul de oferta nu contine valoarea (pretul exprimat in Lei).
- Valoarea ofertei financiare (din formularul de oferta) transmisa pe adresa de email, nu corespunde cu valoarea ofertei financiare postata in SEAP;

 
27.07.2023 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de executie lucrari Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu

       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de executie lucrari.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 04.08.2023 , ora 23.59
Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarii si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in executie lucrari Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini, Proiectului tehnic  si fisa de date a achizitiei.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de  04.08.2023, ora 23.59
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Cod  CPV: 45231113-0 Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.2)
Valoarea estimata a achizitiei: 404.166,39 lei fara T.V.A. din care :
400.164,74 lei investitia de baza
4.001,65 lei organizare de santier
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din bugetul local .

Termenul de executtare a lucrarilor este de 60 zile conform caietului de sarcini.

Documentatia de atribuire, respectiv Proiectul tehnic,  Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, si formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro .

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.  ADV1376731 din 27.07.2023, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii.

DOCUMENTATIE...AICI

   
12.07.2023 PRIMARIA PLOIESTI
Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, județul Prahova, CIF 2844855 în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 147/30.03.2023 organizează în data de 03.08.2023, ora 10:00, licitația publică pentru vânzarea imobilului – teren în suprafață de 9 m2, situat în Ploiești, str. Ion Heliade  Rădulescu, nr. 23A, ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești...detalii
   
12.07.2023 PRIMARIA PLOIESTI
Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A, județul Prahova CIF 2844855 în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 189/27.04.2023 organizează în data de 03.08.2023, ora 11:00  licitația publică pentru vânzarea imobilului – teren în suprafață de 803 m2, situat în Ploiești, str. Luminișului, nr. 10A, ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești...detalii
   
05.07.2023 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului avavd ca obiect  SERVICII DE VERIFICARE TEHNICA – DOCUMENTATII TEHNICE PENTRU OBIECTIVUL “RENOVAREA ENERGETICA MODERATA CLADIRE – COLEGIUL NATIONAL ”MIHAI VITEAZUL” – ARIPA NORD;      
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 12.07.2023, ora 14.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta inSERVICII DE VERIFICARE TEHNICA – DOCUMENTATII TEHNICE PENTRU OBIECTIVUL “RENOVAREA ENERGETICA MODERATA CLADIRE – COLEGIUL NATIONAL ”MIHAI VITEAZUL” – ARIPA NORD, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
71328000-3 (Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante)        
Valoarea estimata, fara TVA: 22.000,00 lei fara TVA, 26.180,00 lei cu TVA.
Sursa de finantare: finantarea obiectivului se va face din Bugetul local al Municipiului Ploiesti

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

Termenul de prestare a serviciilor:
Perioada de prestare a serviciilor de verificare tehnica a proiectelor va incepe la data transmiterii comenzii de catre achizitor si se va desfasura pana la receptia finala a lucrarilor.

Documentatia va fi elaborata conform cerintelor solicitate in Caietul de sarcini.
Documentatia de atribuire, respectiv instructiunile pentru ofertanti, formularele, caietul de sarcini, Documentatia tehnica, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114; 303, e-mail achizitii.publice@ploiesti.ro.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. NR ANUNT: ADV 1372797 din 05.07.2023.

Documentatie...AICI

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 12.07.2023, ora 14.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta inSERVICII DE VERIFICARE TEHNICA – DOCUMENTATII TEHNICE PENTRU OBIECTIVUL “RENOVAREA ENERGETICA MODERATA CLADIRE – COLEGIUL NATIONAL ”MIHAI VITEAZUL” – ARIPA NORD, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 

Oferta castigatoare pentru achizitia de Servicii de verificare tehnica – documentatii tehnice pentru obiectivul “Renovarea energetica moderata cladire – Colegiul National ”Mihai Viteazul” – Aripa Nord,  este cea depusa de S.C. SAT CCH DEVELOPMENT S.R.L., cu valoarea de 21.400,00  lei fara TVA.

20.06.2023 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI
Achiziție Directă Selecție Servicii Recrutare Resurse Umane ptr. angajare - Director Economic pentru 07.07.2023 - CPV -79600000-0...detalii
   
15.06.2023 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de Servicii de verificare tehnica – documentatii tehnice pentru obiectivul “Renovarea energetica moderata cladire – Colegiul national ”Mihai Viteazul” – Aripa Nord”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 22.06.2023, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de verificare tehnica – documentatii tehnice pentru obiectivul “Renovarea energetica moderata cladire – Colegiul national ”Mihai Viteazul” – Aripa Nord”, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Formularele completate, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
- 71328000-3 (Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante)                              

Valoarea estimata, fara TVA: 22.000,00 lei, fara TVA, 26.180,00 lei cu TVA, din care:
- 10.000,00 lei fara TVA pentru D.A.L.I. si Scenariu de Securitate la Incendiu;
- 2.000,00 lei fara TVA pentru D.T.A.C. si D.T.O.E (inclusiv viza expert tehnic);
- 10.000,00 lei fara TVA pentru P.Th + D.E. si faza asistenta tehnica verificare (eventuale modificari de solutie prin dispozitii de santier care pot aparea in perioada de executie a lucrarilor).                         

Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Termenul de prestare a serviciilor:
Perioada de prestare a serviciilor de verificare tehnica a proiectelor va incepe la data transmiterii comenzii de catre achizitor si se va desfasura pana la receptia finala a lucrarilor.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in SICAP, la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1369616/15.06.2023.

Documentatie...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de  22.06.2023, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de verificare tehnica – documentatii tehnice pentru obiectivul “Renovarea energetica moderata cladire – Colegiul national ”Mihai Viteazul” – Aripa Nord”, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Formularele completate, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

Referitor achizitie directa organizata de Municipiul Ploiesti, in vederea atribuirii contractului avand ca obiect Servicii de verificare tehnica – documentatii tehnice pentru obiectivul ”Renovarea energetica moderata cladire – Colegiul National ”Mihai Viteazul” – Aripa Nord.

Intrucat nu a fost depusa nicio oferta in termenul limita stabilit de autoritatea contractanta, in temeiul art.212 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a procedat la anularea  achizitiei directe.

31.05.2023 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii de consultanta in management pentru implementarea proiectului ,,Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea strazilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala (strazile: Mimiului, Beius, Astra, Fierarilor, Fabricilor, Palanca, Bradetului si Smardan)". Cod SMIS 155543

       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 12.06.2023 , ora 23.59
Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de consultanta in management pentru implementarea proiectului ,,Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea strazilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala (strazile: Mimiului, Beius, Astra, Fierarilor, Fabricilor, Palanca, Bradetului si Smardan)".
, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si fisa de date a achizitiei.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de  12.06.2023, ora 23.59
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod  CPV: 79411000-8 – Servicii generale de consultanta in management
Valoarea estimata, fara TVA: 45.000,00 fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform buget local .

Termenul de prestare a serviciilor: pe toata perioada de implementare a contractului de finantare pentru contractul nr. 8043/15.12.2022, Cod SMIS 155543.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, si formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro .

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1367391  din 31.05.2023, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii.

Documentatii...AICI

   
30.05.2023 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de Servicii de proiectare faza Proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul “Extindere capacitate cazare camin de bătrâni”

       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 08.06.2023, ORA 23.59.
Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de proiectare faza Proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul “Extindere capacitate cazare camin de bătrâni”
, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si SF.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de  08.06.2023.
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod  CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice
Cod CPV secundar : 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
Valoarea estimata, fara TVA: 95.593,00 fara TVA din care:
-50.000,00 lei fara TVA Proiect tehnic si detalii de executie
-20.593 lei fara TVA Asistenta tehnica din partea proiectantului
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform buget local si CREDIT CEC BANK.

Termenul de prestare a serviciilor: 60 zile de la emiterea ordinului de incepere.
Asistenta tehnica din partea proiectantului : se coreleaza cu durata contractului de lucrari.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, SFsi formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro .

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1367130/30.05.2023, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii.

Documentatie...AICI

   
25.05.2023 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii - Elaborarea documentatiei tehnice, faza STUDIU DE FEZABILITATE, pentru  obiectivul  de investitii: « Managementul inteligent al intersectiilor din Municipiul Ploiesti »parte componenta a contractului de finantare nr. 143814/19.12.2022 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei pentru Investitia  I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).
Obiectivul principal al investiției consta in implementarea unui management inteligent al intersectiilor care sa includa si un sistem integrat de monitorizare video si un dispecerat in cadrul Serviciului Mobilitate si Trafic Urban din cadrul Directiei Tehnic Investitii.
Municipiul Ploiesti este beneficiarul contractului de finantare nr. 143814/19.12.2022 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei pentru Investitia  I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 31.05.2023, ora 12:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de servicii avand ca obiect : Elaborarea documentatiei tehnice, faza STUDIU DE FEZABILITATE, pentru  obiectivul  de investitii: «Managementul inteligent al intersectiilor din Municipiul Ploiesti» parte componenta a contractului de finantare nr. 143814/19.12.2022 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei pentru Investitia  I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, si a documentatiei de atribuire atasata.
 Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Propunerea Financiara, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (31.05.2023, ora 12:00). 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Cod de clasificareCPV:

71241000-9 – (Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize).
Valoarea estimata, fara TVA: 240.000,00 lei, fără TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare Bugetul Local
Termenul de prestare a serviciilor: 90 zile, de la data emiterii ordinului de incepere .
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract, Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr : ADV1366329/25.05.2023.

Documentatie...AICI

   
24.05.2023 PRIMARIA PLOIESTI
Licitatie publica pentru inchirierea unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, dupa cum urmeaza...detalii
   
24.05.2023 PRIMARIA PLOIESTI
Licitatie publica pentru inchirierea imobilului (garaj si teren aferent) situat in str.Cosanzeana nr.6...detalii
   
05.05.2023 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art.7 alin. (7) lit. a) din Legea nr.98/2016 privind  achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare pentru atribuirea contractului de lucrari (inclusiv proiectare) “Inlocuire conducta apa rece care aprovizioneaza hidrantii la Colegiul National “I.L.Caragiale” conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare:  CPV:45232150-8 -  Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev. 2)

                                          71322200-3  - Servicii de proiectare a conductelor (Rev. 2)
                    

Valoarea estimata a achizitiei :  412.617,54 lei, fara TVA, defalcata astfel:

                - 18.000 lei  - pentru serviciul de proiectare;
                - 389.162,42 lei – pentru investitia de baza;
                - 5.455,12 lei - pentru organizare de santier;

Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2023 cu finantare din bugetul local, cap.65.02.71.01 - Invatamant - B. Inlocuire conducta apa rece care aprovizioneaza hidrantii la Colegiul National “I.L.Caragiale” (proiectare si executie lucrari);

 Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei de lucrari (inclusiv lucrari), respectiv Fisa de Instructiuni pentru ofertanti, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa, se va face exclusiv prin catalogul electronic din noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din noul SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de  12.05.2023,ora:13:00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in noul SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea lucrarii. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii catre autoritatea contractanta a ofertelor. Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.
   Achizitia de lucrari va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterioare prezentate. Propunerea tehnica va fi prezentată astfel, încât să respecte cerintele minime din Caietul de sarcini prevazute și să asigure posibilitatea identificării și verificării corespondenței între acestea și respectivele cerinte.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303, fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initiere procedura de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV 1362037 din 05.05.2023.

Formulare, documentatie...AICI

   
04.05.2023 SC HALE SI PIETE PLOIESTI S.C. „Hale si Piete” S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Valeni nr. 44, jud. Prahova, adresa de corespondenta – Ploiesti, str. Grivitei nr. 15, jud. Prahova, organizeaza in data de 17 mai 2023, incepand cu ora 10:00, licitatii publice deschise, cu strigare, pentru inchiriere locatii in imobilul situat in Ploiesti, Str. Valeni, Nr. 44, cu destinatia BIROURI, in Halele Centrale, in pietele din municipiul Ploiesti si locatii teren in Piata Mixta Obor Ploiesti.
Detalii in anexa prezentului anunt.
Caietele de sarcini pot fi cumparate de la sediul S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti-Biroul Contracte.
Informatii suplimentare se pot obtine si la telefon 0724268650 / 0372056960 sau fax 0372056961.
   
03.05.2023 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de lucrari avand ca obiect executie POD PESTE DAMBU PE STRADA MUZELOR.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 10.05.2023, ora 16:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in lucrari de executiePOD PESTE DAMBU PE STRADA MUZELOR, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
45221100-3 Lucrari de constructii pentru poduri (Rev.2)           
Valoarea estimata, fara TVA: 821.957,47 lei fara TVA, respectiv 978.129,39 lei inclusiv TVA.         
Pretul este ferm, nu se actualizeaza.
Pentru lucrarile executate, plata datorată de achizitor executantului este pretul declarat in propunerea financiara, anexa la contract.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Termenul de executie al lucrarilor:
Durata contractului: Contractul produce efecte de la data inregistrarii lui la achizitor, dupa semnarea de către ambele parti contractante, pana la data efectuarii receptiei finale, fara obiectiuni, a lucrarilor executate.
Termenul de executie al lucrarilor: 2 luni.

Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, Formularele, Caietul de sarcini, Documentatia tehnica, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114; 303, e-mail achizitii.publice@ploiesti.ro.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, NR ANUNT: ADV1361317 din 03.05.2023

Caiet de sarcini, formulare, documentatii...AICI

Referitor achizitie directa organizata de Municipiul Ploiesti, in vederea atribuirii contractului de lucrari avand ca obiect executie POD PESTE DAMBU PE STRADA MUZELOR.

Intrucat nu a fost depusa nicio oferta in termenul limita stabilit de autoritatea contractanta, in temeiul art.212 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a procedat la anularea  achizitiei directe.

 
24.04.2023 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de Servicii de proiectare faza Proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul “Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux”.

Achizitia directa se va face exclusiv prin SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 02.05.2023, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de proiectare faza Proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul “Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux”in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Formularele completate, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Cod de clasificare CPV:

- 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice
- 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)                              

Valoarea estimata, fara TVA: 79.500 lei fara TVA, din care:

 • PT+DE+CS – 65.000 lei fara TVA;
 • AT – 6.000 lei fara TVA;
 • Elaborare CS pentru executie lucrari – 8.500 lei fara TVA.

Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Termenul de prestare a serviciilor:

Durata maxima de elaborare a documentelor incluse in aceasta etapa este de 60 zile de la data emiterii ordinului de incepere, astfel:

 • Expertiza tehnică pentru construcții - 5 zile de la emiterea ordinului de incepere;
 • Documentatie pentru elaborarea documentatiilor de avize/ acorduri solicitate prin CU – 5 zile de la emiterea ordinului de incepere;
 • Documentatia pentru PAC – 25 zile de la emiterea ordinului de incepere;
 • Documentatia PT/DE/CS – 25 zile de la emiterea ordinului de incepere, după emiterea Autorizației de Construire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in SICAP, la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1359466/24.04.2023.

Caiet de sarcini, formulare, instructiuni...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 02.05.2023, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de proiectare faza Proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul “Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux”in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Formularele completate, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

 
11.04.2023 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului avavd ca obiect  POD PESTE DAMBU PE STRADA MUZELOR.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 20.04.2023, ora 16:30.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta inPOD PESTE DAMBU PE STRADA MUZELOR, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
45221100-3 Lucrari de constructii pentru poduri (Rev.2)           
Valoarea estimata, fara TVA: 821.957,47 lei fara TVA, respectiv 978.129,39 lei inclusiv TVA.          
Pretul este ferm, nu se actualizeaza.
Pentru serviciile prestate, plata datorată de achizitor prestatorului este pretul declarat in propunerea financiara, anexa la contract.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Termenul de prestare a serviciilor:
Durata contractului: Contractul produce efecte de la data inregistrarii lui la achizitor, dupa semnarea de către ambele parti contractante, pana la data efectuarii receptiei finale, fara obiectiuni, a lucrarilor executate.
Termenul de prestare a serviciilor: 2 luni.

Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, Formularele, Caietul de sarcini, Documentatia tehnica, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114; 303, e-mail achizitii.publice@ploiesti.ro.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, NR ANUNT: ADV1357143 din 11.04.2023.

Documentatie...AICI

Referitor achizitie directa organizata de Municipiul Ploiesti, in vederea atribuirii contractului de lucrari avand ca obiect executie POD PESTE DAMBU PE STRADA MUZELOR.

Intrucat nu a fost depusa nicio oferta in termenul limita stabilit de autoritatea contractanta, in temeiul art.212 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a procedat la anularea  achizitiei directe.

 
11.04.2023 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect „ASISTENTA TEHNICA SI SERVICE PENTRU APARATURA ELECTRONICA SI ELECTROMECANICA A CEASURILOR DIN MUNICIPIUL PLOIESTI”  

Cod de clasificare CPV: 50431000-5 - Servicii de reparare si de intretinere a ceasurilor (Rev.2)
Valoarea estimata: Pentru noul contract pe anul 2023 pana la 31.12.20223 se estimeaza o valoare de  29.441,17 lei fara TVA, respectiv 35.035,59lei cu TVA.
In eventualitatea prelungirii acestui contract prin act aditional, pana pe 30.04.2024, valoarea estimata pentru cele 4 (patru) luni din anul 2024 va fi de aproximativ 14.720.17 lei fără TVA, respectiv 17.517,00 lei cu TVA.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.
Termenul de prestare a serviciilor: 31.12.2023, cu posibilitatea de prelungire a contractului cu o durata de 4 (patru) luni de la data expirarii duratei initiale  de indeplinire a acestuia, conform prevederilor legale mai sus mentionate.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Modalitatea de publicitate: Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si documentele atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti Adresa postala: Piata Eroilor, nr. 1A, Localitatea: Ploiesti, Cod postal:100316, Romania, Punct de contact:Registratura, Tel.  +40 244516699/480 pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 

     Modul de prezentare a ofertei: Ofertele trebuie transmise la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti
    Adresa postala: Piata Eroilor, nr. 1A, Localitatea: Ploiesti, Cod postal:100316, Romania
-Data limita de depunere ofertelor:19.04.2023, ora:16.00.
-Numar de exemplare: 1 (exemplar) - original;
-Documentele ofertei vor fi numerotate pe fiecare pagina si vor fi prezentate pe baza de opis.
Acestea se vor introduce intr-un plic sigilat si netransparent care va fi insotit, la exterior, de Scrisoarea de inaintare. Pe plicul sigilat se va specifica procedura la care se depune oferta, precum si mentiunea: “A nu se deschide inainte de:19.04.2023, ora_: 16.00”.

Ofertantii au obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere stabilite prin prezentul Anunt. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantilor;
- Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere este declarata inacceptabila si se returneaza nedeschisa;

Ofertele pot fi modificate sau retrase numai pana la data si ora de depunere stabilite prin prezentul Anunt.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr: 1357061 data 11.04.2023.

Documentatie...AICI

 

   
06.04.2023 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de Servicii de proiectare faza Proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul “Extindere capacitate cazare camin de bătrâni”

       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 18.04.2023, ORA 23.59.
Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de proiectare faza Proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul “Extindere capacitate cazare camin de bătrâni”
, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si SF.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de  18.04.2023.
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod  CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice
Cod CPV secundar : 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
Valoarea estimata, fara TVA: 95.593,00 fara TVA din care:
-50.000,00 lei fara TVA Proiect tehnic si detalii de executie
-20.593 lei fara TVA Asistenta tehnica din partea proiectantului
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform buget local si CREDIT CEC BANK.

Termenul de prestare a serviciilor: 60 zile de la emiterea ordinului de incepere.
Asistenta tehnica din partea proiectantului : se coreleaza cu durata contractului de lucrari.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, SFsi formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro .

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1356284 din 06.04.2023, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii.

Documentatii...AICI

   
06.04.2023 PRIMARIA PLOIESTI
Anunt licitatie vanzare imobil str.Ion Heliade Radulescu nr.23A...detalii
   
06.04.2023 PRIMARIA PLOIESTI
Anunt licitatie inchiriere spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta...detalii
   
06.04.2023 PRIMARIA PLOIESTI
Licitatie publica pentru inchiriere imobil str. Cosanzeana...detalii
   
06.04.2023 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii de elaborareStudiu de coexistenta electrica pentru obiectivul de investitii: Strapungere strada Laboratorului, in prelungirea strazii Gh.Gr. Cantacuzino, inclusiv deviere retele tehnico-edilitare”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 13.04.2023, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de elaborareStudiu de coexistenta electrica pentru obiectivul de investitii: Strapungere strada Laboratorului, in prelungirea strazii Gh.Gr. Cantacuzino, inclusiv deviere retele tehnico-edilitare”, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Formularele completate, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
- 71314100-3  Servicii de energie electrica                              

Valoarea estimata, fara TVA: 75.000 lei fara TVA

Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Termenul de prestare a serviciilor:
Termenul de prestare al serviciilor este de 30 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in SICAP, la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1348241/06.04.2023.

Documentatii...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de  13.04.2023, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de elaborareStudiu de coexistenta electrica pentru obiectivul de investitii: Strapungere strada Laboratorului, in prelungirea strazii Gh.Gr. Cantacuzino, inclusiv deviere retele tehnico-edilitare”, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Formularele completate, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

 
05.04.2023 SPCLEP PLOIESTI

Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești intenționează să achizitioneze, prin achiziție directă, conform Legii 98/2016, anexa 2, cu completarile si modificarile ulterioare, servicii de paza si participarea la asigurarea  ordinii in zona obiectivului  precum si servicii de monitorizarea sistemelor electronice de supraveghere si alarmare , interventii rapide la obiectivul  situat in Ploiești, B-dul Independenței, nr10.

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor Legii 98/2016, anexa 2 privind atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare.
Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie de la bugetul local al   Municipiului Ploiesti

Clasificare CPV : 79713000-5 servicii de paza
                    CPV: 79711000-1 servicii de monitorizare si interventie rapida,
Numarul de posturi: 2(doi) agenti de paza
Obiectul principal al  achizitiei : asigurarea pazei, prin doi agenti de paza, si participarea la asigurarea ordinii in zona obiectivului  precum si monitorizarea si asigurarea interventiei rapida in cazul unui incident/situatii deosebite 
Valoarea estimata a serviciului : 19.50lei/ora/agent, fara TVA pentru paza, la care se adauga si abonamentul lunar de aproximativ 200lei/luna, fara TVA,  pentru monitorizare.  
Criteriul de atribuire- indeplinirea tuturor cerintelor din caietul de sarcini la prețul cel mai scăzut.
Modul de prezentare a ofertei:
Operatorii economici ofertanti trebuie sa prezinte:
1.Certificatul de inregistrare fiscal-in copie “conform cu originalul”
2.Certificat de Atestare Fiscala eliberat de organul de administrare fiscal al unitatii administrativ teritoriale pe raza caruia operatorul economic isi are sediul social care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante mai mari de  10.000 lei la momentul prezentarii ofertei, la bugetul general consolidate,conform dispozitiilor art.166 alin ( 2) din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

3.Declaraţii privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art.164,165,167 din Legea 98/2016 declaratie pe proprie raspundere –completare formular 1in original.
4.Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea 98/2016  privind achizitiile publice – completare formular 2 in original.
5.Formularul de oferta – formular 3 in original
6. Fisa de informatii generale– formular 4 in original
7.Declaratie privind respectarea obligaţiilor relevante din domeniile mediului si protectiei mediului, social şi al relaţiilor de muncă conform art.51,alin(2)din legea 98/2016 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE – formular 5 in original
8.Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similar in ultimi 3ani-formularul nr. 6 in original
      9.Licentele de functionare eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane, pentru prestarea serviciilor de paza a obiectivelor ,bunurilor si valorilor, valabile la data depunerii .
10. Avizul de functionare al dispeceratului de monitorizare , emis de Inspectoratul General al Politiei Romane ,conform legii, valabil la data depunerii .

Oferta tehnica va cuprinde descrierea detaliata a serviciilor ce urmeaza a fi prestate conform caietului de sarcini (ANEXA)

                  Oferta financiara va cuprinde tariful orar/ agent exprimat in lei , fara TVA, precum si valoarea abonamentului lunar perceput pentru monitorizarea si interventie rapida, exprimat in lei , fara TVA
          Agentul economic va depune in cadrul ofertei financiare: Nota de fundamentare a tarifului orar.

                 Valabilitatea ofertei :de min 60zile

        Ofertantul declarat castigator, va avea obligatia de a posta oferta in S.I.C.A.P., pentru finalizarea acestei achizitii la codul CPV:797130000-5 servicii de paza;                     
CPV: 79711000-1 servicii de monitorizare si interventie rapida,
In cazul nepublicarii reperului in SICAP de catre ofertantul situate pe primul loc  in cel mult 2 zile lucratoare de la comunicare ,oferta acestuia va fi respinsa, iar autoritatea contractanta se va indrepta catre urmatorul ofertant.
Autoritatea contractanta va instiinta ofertantii cu privire la rezultalul procedurii dupa finalizarea achizitiei in SICAP
Procedura se va finaliza cu incheierea unui contract de achizitie publica.Contractul va avea valabilitatea pana  la 31.12.2023, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional pana la 30.04.2024.      
Pretul :   se ajusteaza numai in situatia in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea , modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflecta in cresterea /diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamenta pretul contractului.

Modalitati de plata:
Autoritatea contractanta va efectua plata catre prestator   pe baza  facturii emise  de acesta  si a pontajului. Factura va fi emisa in primele zile ale lunii ,pentru serviciile prestate in luna anterioara .
              Plata se va face prin ordin de plata , in contul operatorului deschis la Trezorerie.

Clarificari: Eventualele solicitari de clarificare privind achizitia se vor transmite pe adresa de e-mail achizitii@spclep-ploiesti.ro cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de termenul de depunere a ofertei,iar raspunsurile la se vor afisa pe site-ul Municipiului www.ploiesti.ro
   Ofertele vor fi depuse :

 • in plic sigilat, la Registratura  Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor ,Ploiesti, B-dul Independentei, nr 10,

SAU

Data limita pana la care se pot depune ofertele indiferent de modul de depunere al acestora este  de 12.04.2023 ora 09.00

Ofertele se vor deschide in data de 12.04.2023 ora 10.00

Comunicari:
Relatia dintre autoritatea contractanta si ofertant , referitoare la indeplinirea obligatiilor , se face telefonic si  pe baza documentelor in forma scrisa si inregistrata la intrarea /iesirea acestora prin confirmare de primire.

Relații suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, B-dul.Independenței nr. 10

PRECIZARI FINALE
Ofertantul isi asuma prin Nota de Fundamentare a tarifului orar , respectarea prevederilor legale prevazute in Codul Muncii , autoritatea contractanta nu este responsabila de modul de calcul al pretului ofertat de agentul ecomonic.

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor, ca entitate achizitoare  de “servicii de paza si participarea la asigurarea  ordinii in zona obiectivului “precum si servicii de monitorizarea  , interventii rapide la obiectiv”, isi rezerva dreptul de a refuza orice  oferta in situatia in care se constata ca aceasta:

 • nu respecta prevederile legale in vigoare
 • nu respecta prevederile prezentului caiet de sarcini
 • valorile prezentate in oferta depasesc cu mult valorile anterior estimate si prevazute in buget

Documentatie...AICI

Data limita pana la care se pot depune ofertele indiferent de modul de depunere al acestora este  de 12.04.2023 ora 09.00

Ofertele se vor deschide in data de 12.04.2023 ora 10.00

 
03.04.2023 SPCLEP PLOIESTI

Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești intenționează să achizitioneze, prin achiziție directă, conform Legii 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, servicii  de curatenie , cod CPV 90910000-9 pentru  sediul situat in Ploiești, B-dul Independenței, nr10.

 Numarul de posturi : 2 posturi  ingrijitor

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza Legii 98/2016 art.7,punct (5) privind atribuirea contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie bugetul local al Municipiului

Clasificare CPV : 90910000-9 servicii de curatenie
Valoarea estimate : Este de 19,50 lei/ora, fara TVA.
Numarul de ore maxim:168ore /luna/ingrijitor .
Obiectul achizitiei: Obiectul achizitiei directe il constituie  prestarea  serviciilor   de curatenie ,  la sediul  Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti, pana la  31.12.2023 cu posibilitatea prelungirii prin act aditional pana la data de 30.04.2024,in conformitate cu dispozitiile art.165,alin(1) din HG/395/2016 pentru  Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de Achizitie publica din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • Suprafata cladirii unde se vor presta servicii de curatenie,  este de aproximativ 1.106,73 mp, dupa cum urmeaza :
 • Cladirea A: 894,28mp(include si arhivele de la subsol)
 • Cladirea B: 212,45mp
 • Suprafata curtii este de  aproximativ 651,11mp.

Materialele de curatenie vor fi puse la dispozitie  de catre autoritatea contractanta.

 Criteriul de atribuire:- prețul cel mai scăzut.
Preturile ofertate pe baza carora se va incheia contractul sunt tarifele/preturile exprimate in lei, fara TVA ,cuprinse in Formularul de oferta financiara- formularul nr.3

Clarificari: Eventualele solicitari de clarificare privind achizitia se vor transmite pe adresa de e-mail achizitii@spclep-ploiesti.ro cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de termenul de depunere a ofertei,iar raspunsurile la se vor afisa pe site-ul Municipiului www.ploiesti.ro

Modul de prezentare a ofertei:

 • Oferta tehnica va cuprinde descrierea detaliata a serviciilor ce urmeaza a fi prestate conform caietului de sarcini (ANEXA)
 • Oferta financiara  va fi prezentata sub forma tarif orar lei/ora, fara TVA, care sa cuprinda totalitatea serviciilor cerute de catre autoritatea contractanta.

.
Valabilitatea ofertei :60 zile

 • Ofertele se pot depune la:

-Registratura  Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor , situat in Ploiesti ,B-dul Independentei, nr.10,  Prahova, in plic inchis,
SAU:
-pe adresa de e-mail a institutiei: achizitii@spclep-ploiesti.ro

Indiferent de modul de transmiterea a documentelor data limita de depunere/transmitere  este  10.04.2023, ora 12:00,
Ofertele se vor deschide in data de 10.04.2023, orele 12:30.

      Operatorii economici ofertanti trebuie sa prezinte obligatoriu la depunerea ofertei urmatoarele documente :

 • Certificatul de Inregistrare la ORC: Cod Unic de Inregistrare Fiscal (CUI) si cod CAEN corespunzator prestarii serviciilor de curatenie,
 • Certificat de Atestare Fiscala eliberat de organul de administrare fiscal al unitatii administrativ teritoriale pe raza caruia operatorul economic isi are sediul social care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante mai mari de  10.000 lei la momentul prezentarii ofertei, la bugetul general consolidat, conform dispozitiilor art.166 alin ( 2) din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Urmatoarele formulare vor fi completate si semnate
 • Declaraţii privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art.164,165,167 din Legea 98/ 2016 declaratie pe proprie raspundere –completare Formular nr.1,in original.
 • Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea 98/2016  privind achizitiile publice – completare Formular nr. 2, in original.
 • Formularul de oferta – Formularul nr.3 in original
 • Fisa de informatii generale– Formularul nr.4 in original
 •   Declaratie privind respectarea obligaţiilor relevante din domeniile mediului si protectiei mediului, social şi al relaţiilor de muncă conform art.51,alin(2)din legea 98/2016– Formularul nr.5 in original
 • Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similar in ultimi 3ani-Formularul nr. 6
 • Cazierul judiciar pentru persoanele care vor  indeplini  functia de ingrijitor.

        Ofertantul declarat castigator, va avea obligatia de a urca oferta in S.I.C.A.P., pentru finalizarea acestei achizitii la codul CPV: 90910000-9 servicii de curatenie
In cazul nepublicarii reperului in SICAP de catre ofertantul situat pe primul loc  in cel mult 2 zile lucratoare de la comunicare, oferta acestuia va fi respinsa, iar autoritatea contractanta se va indrepta catre urmatorul ofertant.
Autoritatea contractanta va instiinta ofertantii cu privire la rezultalul procedurii dupa finalizarea achizitiei in SICAP
Procedura se va finaliza cu incheierea unui contract de achizitie publica (contract prezentat in anexa)
      Nu se accepta subcontractori

 Pretul :  Se ajusteaza numai in situatia in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea , modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflecta in cresterea /diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamenta pretul contractului.

Comunicari:   Relatia dintre autoritatea contractanta si ofertant , referitoare la indeplinirea obligatiilor  contractuale, se face telefonic sau e-mail  pe baza documentelor in forma scrisa in format pdf.

 Modalitati de plata :      Plata se va face in baza  facturii emise de operatorul economic, cu ordin de plata , in contul operatorului deschis la Trezorerie, in baza tabelului de activitati efectuat si a pontajul lunar , semnat pentru confirmare de reprezentantul autoritatii contractante si a facturii emise de operatorul economic

Relații suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, B-dul.Independenței, nr.10.    

Documentatie...AICI

   

30.03.2023

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii de elaborareDocumentatii tehnice pentru Construirea unui teren de sport/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala „Andrei Muresanu”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 06.04.2023, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de elaborareDocumentatii tehnice pentru Construirea unui teren de sport/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala „Andrei Muresanu”in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Formularele completate, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
- 71319000-7 – Servicii de expertiză;
- 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă                              

Valoarea estimata, fara TVA: 16.800 lei fara TVA

Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Termenul de prestare a serviciilor:
Termenul de prestare al serviciilor este de 25 zile de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere si pana la data predarii documentatiei catre autoritatea contractanta.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in SICAP, la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1352099/30.03.2023.

Documentatie, formulare...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 06.04.2023, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de elaborareDocumentatii tehnice pentru Construirea unui teren de sport/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala „Andrei Muresanu”in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Formularele completate, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

 

30.03.2023

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de Servicii de elaborare documentatii tehnice pentru «Construirea/modernizarea/extinderea în vederea măririi capacităţii privind numărul de clase/dotarea infrastructurii educaţionale” a unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială ,,I. A. Bassarabescu’’»
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 07.04.2023, orele 10.00
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca obiect  Servicii de elaborare documentatii tehnice pentru «Construirea/modernizarea/extinderea în vederea măririi capacităţii privind numărul de clase/dotarea infrastructurii educaţionale” a unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială ,,I. A. Bassarabescu’’»
, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. 
Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Fisa de date a achizitiei ,Tema de proiectare , Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de 07.04.2023, orele 10.00.
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod clasificare CPV : 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
Valoarea estimata, fara TVA: 53.000,00 lei
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Buget Local.
Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, de si formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, adresa email: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr ADV1354432/ 30.03.2023 .cat si pe site-ul municipiului Ploiesti la adresa www.ploiesti.ro,sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice-Lista achizitii.

Documentatie, formulare...AICI

 

 

30.03.2023

PRIMARIA PLOIESTI
  1. Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) si (7) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de prestari Servicii de elaborare documentatie tehnica faza S.F. - Construirea /modernizarea/ dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Colegiul de Arta ,,Carmen Sylva” - Construire si dotare sala de concert/recital si ateliere pentru arte vizuale.
  2. Obiectul contractului, consta in Servicii de elaborare documentatie tehnica faza S.F.- Construirea /modernizarea/ dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Colegiul de Arta ,,Carmen Sylva” - Construire si dotare sala de concert/recital si ateliere pentru arte vizuale conform cerintelor caietului de sarcini.
  3. Cod de clasificare CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize
  4. Valoarea estimata, fara TVA: 45.000 LEI, fara TVA din care:

                  - 30.000 lei pentru elaborare Studiu de Fezabilitate;
  - 10.000 lei pentru elaboare Studii (studiu topografic, studiu geotehnic);
  - 5.000 lei pentru documentatii avize (inclusiv scenariu de securitate la incendiu).

  1. Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2023 cu finantare din bugetul local, cap.65.02.71.01 - Invatamant-C.Alte cheltuieli de investitii-35.Documentatii tehnice ,,Construirea /modernizarea/ dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Colegiul de Arta ,,Carmen Sylva’’.

                   CLAUZA SUSPENSIVA
  Incheierea contractului de achiziţie publica este condiţionata de includerea prevederii bugetare bugetare aferente in bugetul local al Municipiului Ploiesti, semnarea contractului fiind posibilă doar în situaţia în care se respectă dispoziţiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice. În cazul în care, indiferent de motive, includerea prevederii bugetare nu se realizează in termen de 60 de zile de la depunerea ofertelor, Autoritatea Contractantă va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică. Ofertanţii din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condiţiei suspensive de mai sus, asumându-şi întreaga răspundere în raport cu eventualele pierderi pe care le-ar putea suferi în situaţia descrisă
  Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de Instructiuni pentru ofertanti , Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
  Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din noul SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 06.04.2023 ,ora:16:00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in noul SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea de servicii. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in, Servicii de elaborare a
  Obiectul contractului consta in contractarea unor servicii specializate de elaborare a documentatiei tehnice faza S.F.- Construirea /modernizarea/ dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Colegiul de Arta ,,Carmen Sylva” - Construire si dotare sala de concert/recital si ateliere pentru arte vizuale,in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
  Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.
     Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterioare prezentate. Propunerea tehnicii va fi prezentată astfel, astfel încât să respecte cerintele  minime din Caietul de sarcini prevazute și să asigure posibilitatea identificării și verificării corespondenței între acestea și respectivele cerinte.
  Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303, fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro
  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initiere procedura de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub NR ANUNT: ADV1354368 din 30.03.2023

  Documentatie, formulare...AICI

 •  

   

  29.03.2023

  PRIMARIA PLOIESTI
 • Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de Servicii de Expertiza tehnica Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 in Municipiul Ploiesti

         Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
  Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 06.04.2023, ora 23.59
  Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
  Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
  Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de Expertiza tehnica Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 in Municipiul Ploiesti are durata de prestare a serviciilor de 40 zile de la emiterea ordinului de incepere., in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si fisa de date a achizitiei.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
  Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de  06.04.2023 , ora 23.59
  Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

  • Codul de clasificare 71319000-7 Servicii de expertiza (Rev.2)                                       
  • Valoarea estimata a achizitiei: 134.453,00 lei fara TVA

  Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
  Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform buget local .
  Termenul de prestare a serviciilor: 40 zile de la emiterea ordinului de incepere

  Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, si formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

  Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro .

   • Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1354297 din 29.03.2023, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii.

   Documentatie, formulare...AICI

 •  

   

  29.03.2023

  PRIMARIA PLOIESTI
  1. Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) si (7) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, pentru incheierea contractului avand ca obiect Servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate-Construirea/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Liceul Tehnologic ,,Toma Socolescu’’- construire sala de sport.
  2. Obiectul contractului, consta in Servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate-Construirea/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Liceul Tehnologic ,,Toma Socolescu’’- construire sala de sport, in conformitate si cu respectarea cerintelor caietului de sarcini.
  1. Cod de clasificare CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize
  2. Valoarea estimata, fara TVA: 40.000 LEI, fara TVA din care:

                  - 25.000 lei pentru elaborare Studiu de Fezabilitate;
  - 10.000 lei pentru elaboare Studii (studiu topografic, studiu geotehnic);
  - 5.000 lei pentru documentatii avize (inclusiv scenariu de securitate la incendiu).

  1. Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2023 cu finantare din bugetul local, cap.65.02.71.01 - Invatamant-C.Alte cheltuieli de investitii - 35.Documentatii tehnice ,,Construirea /modernizarea/ dotarea infrastructurii educationale a unitatii de Liceul Tehnologic Toma Socolescu.

  Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Instructiuni pentru ofertanti, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
  Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de  07.04.2023, ora:12:00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in noul SICAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea de servicii. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in, Servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate- Construirea/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Liceul Tehnologic ,,Toma Socolescu’’- construire sala de sport .
  Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.
     Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303, fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro
  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initiere procedura de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV 1354228 din 29.03.2023.

  Documentatie, formulare...AICI

   

   

  29.03.2023

  PRIMARIA PLOIESTI

  Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului avavd ca obiect  Servicii de consultanța in management de proiect pentru proiectul “Realizarea de bransamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea conditiilor de trai si calitatii vietii persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din ZUM 2” cod SMIS 155360.
         Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de _04.04.2023, ora23.59.
  Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
  Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
  Obiectul contractului consta Servicii de consultanța in management de proiect pentru proiectul “Realizarea de bransamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea conditiilor de trai si calitatii vietii persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din ZUM 2” cod SMIS 155360., in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
  Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
  Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
  Cod de clasificare CPV:
  79411000-8 - Servicii generale de consultanţă în management (Rev.2);
  Valoarea estimata, fara TVA: 42.016,80 lei
  Pretul este ferm, nu se actualizeaza.
  Pentru serviciile prestate, plata datorată de achizitor prestatorului este pretul declarat in propunerea financiara, anexa la contract.
  Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
  Termenul de prestare a serviciilor:
  Contractul de  servicii de consultanta in management pentru implementarea proiectului se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanţare pentru proiectul Cod SMIS 155360. In cazul in care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adițional încheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii de consultanta in management se va prelungi automat. In acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declarație prin care își exprimă acordul prelungirii automate a contractului, pana la momentul finalizării activităților prevăzute in contractul de finanțare.. Orice modificare a contractului care intervine intr-o astfel de situatie, fara organizarea unei noi proceduri de achizitie publica, se va realiza in conditiile prevazute de art.221 din legea nr.98/2016.
  Documentatia va fi elaborata conform cerintelor solicitate in Caietul de sarcini.
  Documentatia de atribuire, respectiv instructiunile pentru ofertanti, formularele, caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
  Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114; 303, email achizitii.publice@ploiesti.ro.

  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1354166/29.03.2023

  Documentatie, formulare...AICI

   

   

  23.03.2023

  PRIMARIA PLOIESTI
  Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) si (7) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului de prestari Servicii de elaborare Documentatii tehnice pentru “Modernizare/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu’’
  Obiectul contractului consta in prestarea de servicii  de elaborare Documentatii tehnice pentru “Modernizare/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu’’. , conform cerintelor caietului de sarcini.
  Cod de clasificare CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize
  Valoarea estimata, fara TVA: 58.000 lei, fara TVA
  Sursa de finantare: Bugetul local al municipiului Ploiesti

              Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de Instructiuni pentru ofertanti, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
  Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din noul SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 29.03.2023_,ora 10:00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in noul SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in, Servicii de elaborare  Documentatii tehnice pentru “Modernizare/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu’’ in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.

              Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si documentele atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
              Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

  Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303,  fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro
  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:  www.e-licitatie.ro – Initiere proceduri de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1353207

  Documentatie, formulare...AICI

  Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si documentele atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
              Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

   

  23.03.2023

  PRIMARIA PLOIESTI
  1. Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului avavd ca obiect  ELABORARE DOCUMENTATII TEHNICE PENTRU CONSTRUIREA UNEI SĂLI DE SPORT/ MODERNIZAREA/ DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITAȚII DE ÎNVATAMÂNT ȘCOALA GIMNAZIALA „SF. VASILE”

   Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 30.03.2023, ora 16.30.
   Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
   Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
   Obiectul contractului consta inELABORARE DOCUMENTATII TEHNICE PENTRU CONSTRUIREA UNEI SĂLI DE SPORT/ MODERNIZAREA/ DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITAȚII DE ÎNVATAMÂNT ȘCOALA GIMNAZIALA „SF. VASILE”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
   Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
   Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
   Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
   Cod de clasificare CPV:
   71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize (Rev.2)
              
   Valoarea estimata, fara TVA: 53.000,00 lei, din care:
   - 10.000,00 lei pentru expertiza tehnica;
   -  4.000,00 lei pentru studio geotehnic;
   -  5.000,00 lei pentru studio topografic si audit energetic;
   -  4.000,00 lei pentru documentatii si avize (inclusiv scenariu de securitate la
   incendiu);
   - 30.000,00 lei pentru elaborarea D.A.L.I. (inclusiv relevee).

   Pretul este ferm, nu se actualizeaza.
   Pentru serviciile prestate, plata datorată de achizitor prestatorului este pretul declarat in propunerea financiara, anexa la contract.

   Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
   Termenul de prestare a serviciilor:
   Durata contractului: Contractul produce efecte de la data inregistrarii la autoritatea contractanta, dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, pâna la îndeplinirea integrală a obligaţiilor de către parţile contractante.
   Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile.
   Documentatiile necesare pentru obtinere acorduri/avize/autorizatii si studii (conform certificatului de urbanism) si scenariul de securitate la incendiu preliminar, se vor preda in termen de 30 zile de la data de incepere a prestarii serviciilor. In baza acestui scenariu autoritatea contractanta va obtine avizul de securitate la incendiu pe care il va transmite prestatorului. Restul documentelor intocmite de prestator se vor preda in termen de 15 zile de la data primirii avizului de securitate la incendiu.
   Pentru indeplinirea contractului in cele mai bune conditii, executarea serviciilor trebuie sa respecte normele tehnice specifice si prevederile legale in vigoare.
   In cazul in care, reprezentantii I.S.U. Prahova pentru Scenariul de Securitate la Incendiu fac observatii sau apar neconformitati, remedierea documentatiei intra in atributiile prestatorului si se vor solutiona de catre acesta in termen de 10 (zece) zile de la notificarea beneficiarului.
   Documentatia va fi elaborata conform cerintelor solicitate in Caietul de sarcini.

   Documentatia de atribuire, respectiv instructiunile pentru ofertanti, formularele, caietul de sarcini, Documentatia tehnica, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
   Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114; 303, e-mail achizitii.publice@ploiesti.ro.
   Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, NR ANUNT: ADV1353057 din 23.03.2023.

  Documentatie, formulare...AICI

   

  Oferta castigatoare pentru achizitia de Servicii de Elaborare documentatii tehnice pentru Construirea unei săli de sport/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale a unitații de învatamânt Școala Gimnaziala „Sf. Vasile”  este cea depusa de S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L., cu valoarea de 44.738,00 lei fara TVA.

  20.03.2023

  PRIMARIA PLOIESTI
  1. Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii de elaborareDocumentatii tehnice pentru Construirea unui teren de sport/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala „Andrei Muresanu”.
   Achizitia directa se va face exclusiv prin SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 27.03.2023, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de elaborareDocumentatii tehnice pentru Construirea unui teren de sport/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala „Andrei Muresanu”in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
   Formularele completate, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 
   Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
   Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
   Cod de clasificare CPV:
   - 71319000-7 – Servicii de expertiză;
   - 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă                              

   Valoarea estimata, fara TVA: 16.800 lei fara TVA

   Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din bugetul local al Municipiului Ploiesti.

   Termenul de prestare a serviciilor:
   Termenul de prestare al serviciilor este de 25 zile de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere si pana la data predarii documentatiei catre autoritatea contractanta.

   Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
   Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

   Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in SICAP, la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1352099/20.03.2023.

  Documentatie, formulare...AICI

  Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 27.03.2023, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de elaborareDocumentatii tehnice pentru Construirea unui teren de sport/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala „Andrei Muresanu”in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
  Formularele completate, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

   

  17.03.2023

  PRIMARIA PLOIESTI
  1. Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) si (7) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, pentru incheierea contractului avand ca obiect Servicii de elaborareStudiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii – Extindere si redimensionare retea apa  potabila si bransamente, Cartier Mitica Apostol .
  2. Obiectul contractului, consta in Servicii de elaborare STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII – EXTINDERE SI REDIMENSIONARE RETEA APA  POTABILA SI BRANSAMENTE, CARTIER MITICA APOSTOL, in conformitate si cu respectarea cerintelor caietului de sarcini.
  1. Cod de clasificare CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize
  2. Valoarea estimata, fara TVA: 100.000 LEI, fara TVA
  3. Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2023 cu finantare din bugetul local, Cap.74.02.71.01-C15.

   

  Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Instructiuni pentru ofertanti, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
  Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de  23.03.2023, ora:14:00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in noul SICAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea de servicii. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in, Servicii de elaborareStudiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii – Extindere si redimensionare retea apa  potabila si bransamente, Cartier Mitica Apostol .
  Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.
     Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro
  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initiere procedura de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV 1351694 din 17.03.2023.

  Documentatie, formulare...AICI

     

  16.03.2023

  PRIMARIA PLOIESTI
  1. Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) si (7) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, pentru incheierea contractului avand ca obiect Servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate-Construirea/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Liceul Tehnologic ,,Toma Socolescu’’- construire sala de sport.
  2. Obiectul contractului, consta in Servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate-Construirea/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Liceul Tehnologic ,,Toma Socolescu’’- construire sala de sport, in conformitate si cu respectarea cerintelor caietului de sarcini.
  1. Cod de clasificare CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize
  2. Valoarea estimata, fara TVA: 40.000 LEI, fara TVA din care:

                  - 25.000 lei pentru elaborare Studiu de Fezabilitate;
  - 10.000 lei pentru elaboare Studii (studiu topografic, studiu geotehnic);
  - 5.000 lei pentru documentatii avize (inclusiv scenariu de securitate la incendiu).

  1. Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2023 cu finantare din bugetul local, cap.65.02.71.01 - Invatamant-C.Alte cheltuieli de investitii - 35.Documentatii tehnice ,,Construirea /modernizarea/ dotarea infrastructurii educationale a unitatii de Liceul Tehnologic Toma Socolescu.

  Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Instructiuni pentru ofertanti, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
  Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de  21.03.2023, ora:15:00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in noul SICAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea de servicii. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in, Servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate- Construirea/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Liceul Tehnologic ,,Toma Socolescu’’- construire sala de sport .
  Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.
     Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303, fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro
  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initiere procedura de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1351505 din 16.03.2023.

   

  Documentatie, formulare...AICI

     

  15.03.2023

  PRIMARIA PLOIESTI

  Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului avavd ca obiect  ELABORARE DOCUMENTATII TEHNICE PENTRU EXECUTIE LUCRARI – FAZA D.A.L.I. -  COLEGIUL NATIONAL ,,MIHAI VITEAZUL’’ – ARIPA NORD. RENOVAREA ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR PUBLICE
  Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 22.03.2023, ora 16.30.
  Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
  Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
  Obiectul contractului consta inELABORARE DOCUMENTATII TEHNICE PENTRU EXECUTIE LUCRARI – FAZA D.A.L.I. -  COLEGIUL NATIONAL ,,MIHAI VITEAZUL’’ – ARIPA NORD. RENOVAREA ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR PUBLICE, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
  Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
  Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
  Cod de clasificare CPV:
  71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize (Rev.2)
             
  Valoarea estimata, fara TVA: 200.000,00 lei
  Pretul este ferm, nu se actualizeaza.
  Pentru serviciile prestate, plata datorată de achizitor prestatorului este pretul declarat in propunerea financiara, anexa la contract.

  Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
  Termenul de prestare a serviciilor:
  Durata contractului: Contractul produce efecte de la data inregistrarii la autoritatea contractanta, dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, pâna la îndeplinirea integrală a obligaţiilor de către parţile contractante.
  Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile.
  Scenariul de securitate la incendiu si documentațiile necesare pentru obținere acorduri/avize și autorizații, conform Certificatului de Urbanism se vor preda in termen de 30 zile de la data de incepere a prestarii serviciilor. In baza acestui scenariu autoritatea contractanta va obtine avizul de securitate la incendiu pe care il va transmite prestatorului. Restul documentelor intocmite de prestator se vor preda in termen de 15 zile de la data primirii avizului de securitate la incendiu.
  In cazul in care, reprezentantii I.S.U. Prahova pentru Scenariul de Securitate la Incendiu fac observatii sau apar neconformitati, remedierea documentatiei intra in atributiile prestatorului si se vor solutiona de catre acesta in termen de 7 (sapte) zile de la notificarea beneficiarului.
  Documentatia va fi elaborata conform cerintelor solicitate in Caietul de sarcini.
  Documentatia de atribuire, respectiv instructiunile pentru ofertanti, formularele, caietul de sarcini, Documentatia tehnica, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
  Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114; 303, e-mail achizitii.publice@ploiesti.ro.

  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. NR ANUNT: ADV1351144 din 15.03.2023.

  Documentatie, formulare...AICI

   

  Oferta castigatoare pentru achizitia de SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTATII TEHNICE PENTRU EXECUTIE LUCRARI – FAZA D.A.L.I. -COLEGIUL NATIONAL ,,MIHAI VITEAZUL’’–ARIPA NORD. RENOVAREA ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR PUBLICE”  este cea depusa de S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L., cu valoarea de 178.545,29 lei fara TVA.

  14.03.2023

  PRIMARIA PLOIESTI

  Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) si (7) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de prestari Servicii de elaborare documentatie tehnica faza S.F. - Construirea /modernizarea/ dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Colegiul de Arta ,,Carmen Sylva” - Construire si dotare sala de concert/recital si ateliere pentru arte vizuale.

  Obiectul contractului, consta in Servicii de elaborare documentatie tehnica faza S.F.- Construirea /modernizarea/ dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Colegiul de Arta ,,Carmen Sylva” - Construire si dotare sala de concert/recital si ateliere pentru arte vizuale conform cerintelor caietului de sarcini.

  Cod de clasificare CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize

  Valoarea estimata, fara TVA: 45.000 LEI, fara TVA din care:
                  - 30.000 lei pentru elaborare Studiu de Fezabilitate;
                  - 10.000 lei pentru elaboare Studii (studiu topografic, studiu geotehnic);
                  - 5.000 lei pentru documentatii avize (inclusiv scenariu de securitate la incendiu).

  Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2023 cu finantare din bugetul local, cap.65.02.71.01 - Invatamant-C.Alte cheltuieli de investitii-35.Documentatii tehnice ,,Construirea /modernizarea/ dotarea infr