MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Untitled Document

 

 

 

 

Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
Arhiva comunicate presa
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
 
 

 

 

Lista achizitii 2017
Pentru dezarhivarea materialelor va recomandam programul 7-Zip, pe care il puteti descarca de pe site-ul http://www.7-zip.org/
Data
Institutia
Denumire si caracteristici categorie de produse sau servicii
Data limita a achizitiei
Castigatorul licitatiei
11.12.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de Furnizare si montaj bolarzi din beton.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de 18.12.2017, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea produselor. Nerespectarea denumirii produselor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in Furnizare si montaj bolarzi din beton, conform cerintelor Caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea produselor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Cod de clasificare CPV:

- 34928400-2 – Mobilier urban

-  45233291-5 – Instalare de borne

Valoarea estimata, fara TVA: 130.000 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti

Durata contractului de servicii: Termenul maxim pentru furnizarea si montajul produselor: 12 luni de la data primirii comenzii.

Documentatia de atribuire, respectiv: Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon: 0244/516699, int.114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 144784/11.12.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Clarificare...AICI

   
06.12.2017 PRIMARIA PLOIESTI Inchiriere spatii excedentare...AICI    
06.12.2017 PRIMARIA PLOIESTI Inchiriere spatii excedentare...AICI    
06.12.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARI SERVICII

DENUMIRE ACHIZITIE: SF–AMENAJARE MALURI PARAU DAMBU, ZONA POLUX

 Cod CPV: 79314000-8 Studiu de fezabilitate

Valoarea estimata: 15.000 lei, fara TVA

Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Termenul de prestare a serviciilor: 45  de zile de la emiterea  ordinului de incepere.

Conditii  de participare: Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 14.12.2017, ora 14.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire SF–AMENAJARE MALURI PARAU DAMBU, ZONA POLUX, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si Tema de proiectare. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.143803 /06.12.2017

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 14.12.2017, ora 14.00.  
06.12.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “SF - TRANSMITERE DATE PUBLICE SPITALUL DE PEDIATRIE, SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE SI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR ”.

Cod de clasificare CPV:  79314000-8 - Studiu de fezabilitate;                  

Valoarea estimata: 440,00 lei fara TVA.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 61.02.71.01 – – Ordine Publica si Siguranta Nationala, C2- Alte Cheltuieli de Investitii

Termenul de prestare a serviciilor: este de maxim 30 zile de la data emiterii ordinului de incepere de catre achizitor; Termenul de remediere documentatie – maxim 10 zile de la data comunicarii neconformitatii de catre autoritatea contractanta.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Modalitatea de publicitate:

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de   14.12.2017, ora: 14.00 mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codurile CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de elaborare  “SF - TRANSMITERE DATE PUBLICE SPITALUL DE PEDIATRIE, SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE SI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR ”, in conformitate cu cerintele din Tema de proiectare . Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

 Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  Temei de proiectare atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

  Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

Alte informatii : Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie si Fisa de date.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.143794 / 06.12.2017.

Formulare, contract...AICI

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de   14.12.2017, ora: 14.00 mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codurile CPV si denumirea serviciilor.  
06.12.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza procedura de achizitie directa in temeiul dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, in vederea atribuirii contractului de lucrari AMENAJARE LOC DE ODIHNA SI REABILITARE LOC DE JOACA STR.ALEEA SCOLII CARTIER MALU ROSU (inclusiv proiectare).

Codurile de clasificare CPV: 45111291-4 (lucrări de amenajare a terenului); 45212120-3 (lucrari de constructii de parcuri tematice); 45112723-9 (lucrari de arhitectura peisagistica a terenurilor de joaca);  37535200-9 (echipament pentru terenuri de joaca)

Valoarea estimata, fara TVA: 128.829,87 lei fara TVA, defalcata astfel:

- 109.390,20 lei, reprezentand C+M;

- 7.136,69 lei, reprezentand servicii de proiectare, verificare si asistenta tehnica;

-12.302, 98 lei, reprezentand Cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10%                                       

Sursa de finantare: Bugetul Local al Municipiului Ploiesti pe anul 2017-Capitolul 84.02.71-01– Transporturi B

Termenul de perstare a serviciilor si de  executie a lucrarilor: 90 zile din care:

   - 30 zile pentru prestarea serviciilor, respectiv elaborarea documentatiilor tehnice, fazele DTAC, PT+DE;

   - 60 de zile pentru executia lucrarilor

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Studiul de Fezabilitate, Formularele si modelele de documente si Formularul contractului de lucrari sunt anexate prezentului Anunt pentru depunere oferte.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 14.12.2017, ora 1400.

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin  incheierea unui contract de lucrari . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 14.12.2017, ora 14.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

Pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art.187, alin. (3), lit. a), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Se va publica un Anunt pentru depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, Informatii publice, sectiunea Achizitii publice, subsectiunea Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522,   fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.143775/06.12.2017.

Formulare etc....AICI

Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 14.12.2017, ora 14.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.  
06.12.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “ SF-Deviere, extindere retele tehnico-edilitare in zona strapungere str. Laboratorului”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 13.12.2017, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire SF-Deviere, extindere retele tehnico-edilitare in zona strapungere str. Laboratorului, in conformitate cu cerintele din tema de proiectare.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele temei de proiectare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV: 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize)

Valoarea estimata, fara TVA: 16.806,72 lei fara TVA, din care:
- studiu de fezabilitate – 12.605,04 lei fara TVA;
 - documentatii obtinere avize – 4.201,68 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 74.02.71.01-C7

Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile, astfel:
- documentatii pentru obtinere avize, conform certificatului de urbanism pus la dispozitie de autoritatea contractanta - 5 zile de la emiterea ordinului de incepere;
-studiul de fezabilitate – 30 zile de la emiterea ordinului de incepere, care se va da dupa obtinerea tuturor avizelor/acordurilor, cu prezentarea a minim doua scenarii;
        -caiet de sarcini in vederea organizarii procedurii de atribuire a contractului de executie lucrari (inclusiv proiectare) – 10 zile de la emiterea ordinului de incepere.
Mentionam faptul ca autoritatea contractanta pune la dispozitia ofertantilor pe langa tema de proiectare si certificatul de urbanism, avize de la detinatorii de retele, PUZ.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Certificatul de urbanism, Avize de la detinatorii de retele, PUZ, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro,sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 143718/06.12.2017.

Formulare, tema de proiectare...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 13.12.2017, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire SF-Deviere, extindere retele tehnico-edilitare in zona strapungere str. Laboratorului, in conformitate cu cerintele din tema de proiectare.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele temei de proiectare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
29.11.2017 PRIMARIA PLOIESTI
Inchiriere prin licitatie publica a unor spatii cu alta destinatie – cabinete medicale...detalii
   
28.11.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii din anexa 2, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa nr. 2 din Legea 98/2016: Servicii pentru „Spectacolul de Revelion 2017-2018”, conform cerintelor documentatiei de atribuire.
Cod de clasificare CPV:
79952000-2  Servicii pentru evenimente

Valoarea estimata totala a contractului este de 150.000lei, fara TVA, din care:

 •  40.000 lei (fara TVA) pentru scena si instalatiile de sunet, lumini, video, conform caiet de sarcini.
 • 110.000 lei (fara TVA) pentru achizitia serviciilor prestate de artisti si prezentator.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei de servicii, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia serviciilor prevazute mai sus (anexa 2 din Legea98/2016) va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de  07.12.2017, orele 12:00. Dupa expirarea acestui termen vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 141880/28.11.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de  07.12.2017, orele 12:00.
 
27.11.2017 PRIMARIA PLOIESTI
Primaria Municipiului Ploiesti organizeaza licitatie publica cu strigare pentru inchirierea spatiilor excedentare...detalii
   
24.11.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect  “Intocmire Documentatie Pentru Demolare Cladiri Aflate In Proprietatea Municipiului Ploiesti – Str. Cosminele Nr.11A”

Cod de clasificare CPV:  
              -   71322100-2  – Servicii de estimare pentru lucrari publice ;

Valoarea estimata: 4000 lei fara TVA.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Cap.70.02-71-01 – C4.

Termenul de prestare a serviciilor : documentatiile tehnice vor fi realizate in etape conform ordinelor de incepere astfel :

 • Documentatia pentru obtinerea certificatului de urbanism – 3 zile de la emiterea ordinului de incepere ;
 • Documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor/studii solicitate prin certificat de urbanism – 3 zile de la emiterea ordinului de incepere, care va fi dat dupa emiterea certificatului de urbanism ;
 • Intocmirea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de demolare a cladirilor - 10 zile de la emiterea ordinului de incepere, care va fi dat dupa obtinerea tuturor avizelor ;
 • Intocmirea proiectului tehnic de demolare si a documentatiei ( caiet de sarcini) pentru organizarea procedurii de achizitie a contractului de lucrari de demolare – 14 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Modalitatea de publicitate:


Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de     06.12.2017, ora: 14.00 mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codurile CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de elaborare “ Intocmire documentatie pentru demolare cladiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti – str. Cosminele nr.11 A ”, in conformitate cu cerintele din Tema de proiectare. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
        Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Temei de proiectare atasata, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

     Alte informatii :
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie si Fisa de date.
Avand in vedere cele prezentate mai sus si luand in considerare faptul ca valoarea estimata a contractului de prestari servicii se situeaza sub pragul valoric prevazut de dispozitiile art.7 alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Municipiul Ploiesti a hotarat organizarea procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului de prestari servicii avand ca obiect: “Intocmire documentatie pentru demolare cladiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti – str. Cosminele nr.11 A”
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.141210 / 24.11.2017.

Formulare, tema de proiectare...AICI

   
23.11.2017 SC HALE SI PIETE SA
Selectie de oferte pentru achizitionarea serviciilor de Verificare a paratonierelor, a statiei electrice si a prizelor de impamantare, din toate punctele de lucru ale SC Hale si Piete SA si a imobilului din str.Valeni nr.44...detalii
   
20.11.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: D.A.L.I.–MODERNIZARE PUNCT TERMIC LA COLEGIUL SPIRU HARET
Cod CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
Valoarea estimata: 7000 lei, fara TVA

Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile
Termenul de prestare a serviciilor: 10 de zile de la emiterea ordinului de incepere pentru elaborare D.A.L.I.

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 27.11.2017, ora 12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire D.A.L.I. - MODERNIZARE PUNCT TERMIC LA COLEGIUL SPIRU HARET, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.139370 /20.11.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 27.11.2017, ora 12.00.

Clarificare...AICI

 
17.11.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii prevazute in Anexa 2 la Legea 98/2016 conform dispozitiilor art. 7, alin. (1) lit. c) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si tinand de dispozitiile art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului de prestari servicii “Spectacol pirotehnic organizat cu ocazia sarbatorilor de iarna si a sfarsitului de an 2017”
       Achizitia se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 23.11.2017, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor  “Spectacol pirotehnic cu ocazia sarbatorilor de iarna si de sfarsit de an 2017” in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
       Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestare servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus.
Documentatia de atribuire, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Formularele, Caietul de sarcini, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,   B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.144,303  fax: 0244/510736.

Anuntul a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr 91099.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 23.11.2017, ora 12:00.  
17.11.2017 SC HALE SI PIETE SA

Licitatie publica deschisa, cu strigare, pentru inchiriere locatii...detalii

Licitatie publica deschisa, cu strigare, pentru inchiriere locatii in Halele Centrale si pietele din Municipiul Ploiesti, astfel...detalii

   
16.11.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii din anexa 2, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa nr. 2 din Legea 98/2016: Servicii pentru „Targul de Craciun” din perioada 05- 22 Decembrie 2017, conform cerintelor documentatiei de atribuire.
Cod de clasificare CPV: 79952000-2  Servicii pentru evenimente

Valoarea estimata totala a contractului este de 230.000lei, fara TVA, din care:
-          100.000 lei (fara TVA) pentru inchiriere scena si instalatiile de sunet, lumini, video, conform caiet de sarcini in perioada 05 - 22 decembrie 2017.
-          50.000 lei (fara TVA) pentru achizitia serviciilor prestate de un artist recunoscut la nivel national si prezentator.
-          80.000 lei (fara TVA) pentru inchiriere si montare elemente de decor specifice si de iluminat in perioada 05 decembrie 2017 – 07 ianuarie 2018.
          
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei de servicii, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia serviciilor prevazute mai sus (anexa 2 din Legea98/2016) va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de  23.11.2017. orele 12:00. Dupa expirarea acestui termen vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 138391/16.11.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de  23.11.2017. orele 12:00.  
13.11.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “ SF-Deviere, extindere retele tehnico-edilitare in zona strapungere str. Laboratorului”.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 20.11.2017, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire SF-Deviere, extindere retele tehnico-edilitare in zona strapungere str. Laboratorului, in conformitate cu cerintele din tema de proiectare.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele temei de proiectare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Coduri de clasificare CPV: 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize)

Valoarea estimata, fara TVA: 16.806,72 lei fara TVA, din care:

- studiu de fezabilitate – 12.605,04 lei fara TVA;

          -documentatii obtinere avize – 4.201,68 lei fara TVA.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 74.02.71.01-C7

Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile, astfel:

- documentatii pentru obtinere avize, conform certificatului de urbanism pus la dispozitie de autoritatea contractanta - 5 zile de la emiterea ordinului de incepere;

-studiul de fezabilitate – 30 zile de la emiterea ordinului de incepere, care se va da dupa obtinerea tuturor avizelor/acordurilor, cu prezentarea a minim doua scenarii;

        -caiet de sarcini in vederea organizarii procedurii de atribuire a contractului de executie lucrari (inclusiv proiectare) – 10 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Mentionam faptul ca autoritatea contractanta pune la dispozitia ofertantilor pe langa tema de proiectare si certificatul de urbanism, avize de la detinatorii de retele, PUZ.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Certificatul de urbanism, Avize de la detinatorii de retele, PUZ, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 136946/13.11.2017.

 

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 20.11.2017, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire SF-Deviere, extindere retele tehnico-edilitare in zona strapungere str. Laboratorului, in conformitate cu cerintele din tema de proiectare.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele temei de proiectare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.

 
08.11.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de furnizare “ACHIZITIONAREA A 20 CASUTE DIN LEMN PENTRU ORGANIZAREA DE TARGURI „
            Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile):
                CPV: 03419100-1  – Produse din cherestea
                CPV: 45422000-1  –  Lucrari de dulgherie.
     
Valoarea estimata, fara TVA: 97.200  lei, fara TVA.

Termenul   - a) de executie - a intregii comenzi maxim 15 de zile de la data acceptarii prototipului de catre autoritatea contractanta ;
                               - b) de furnizare – maxim 3 zile, de la expirarea termenului prevazut la litera a).

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti Cap.51.02.71.01 – Lista obiectivelor de investitii pe anul 2017-alte cheltuieli

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut,in conformitate cu prevederile art.187, alin (3), lit. a), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 34 si 138, alin (1) si (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia produselor prevazute mai sus va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea  unui contract de furnizare. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de  15.11.2017, ora: 14.00.  Dupa expirarea termenului vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea produsului, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea produsului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,   B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr:135951_/08.11.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de  15.11.2017, ora: 14.00.  
08.11.2017 PRIMARIA PLOIESTI
Primaria Municipiului Ploiesti organizeaza licitatie publica cu strigare pentru inchirierea spatiilor excedentare...detalii
   
08.11.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de furnizare -Servicii de proiectare, de achizitie a corpurilor de iluminat public, a consolelor, a accesoriilor, de montare si punere in functiune a corpurilor de iluminat public.
Obiectul contractului consta in furnizare de produse  pentru  “Serviciile de proiectare si achizitia corpurilor de iluminat public, a consolelor, a accesoriilor, de montare si punere in functiune a corpurilor de iluminat public ”, conform cerintelor caietului de sarcini.
Serviciile de proiectare si achizitia corpurilor de iluminat public, a consolelor, a accesoriilor, de montare si punere in functiune a corpurilor de iluminat public implica urmatoarele activitati:
       - montat corp de iluminat cu LED (inclusiv proiectarea, corpul de iluminat si punerea in functiune) (30-50W);
       - montat consola prelungire trafic greu,bratari,suporti ( inclusiv proiectarea, consola si punerea in functiune );
- montat bratari de fixare si a accesoriilor aferente (inclusiv proiectarea, bratarile si accesoriile aferente si punerea in functiune);
       - montat cleme de derivatie (inclusiv proiectarea, clemele de derivatie si punerea in functiune); 
 - montat cablu tip CYY energie electrica pentru conectarea corpurilor la reteaua aeriana ( inclusiv proiectarea, cablul si punerea in functiune), aproximativ 150m.

Cod de clasificare CPV:

 • 34928500-3    Echipament de iluminat stradal
 • 31530000-0    Piese pentru lămpi și corpuri de iluminat
 • 45311000-0 – Lucrări de cablare si conexiuni electrice;
 • 71323100-9 – Servicii de proiectare specializata

Valoarea estimata , fara TVA: 84000 lei, fara TVA.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,

Criteriul de atribuire: Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut conform art. 187, alin. (3), lit a) din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 34 din H.G. nr. 395/2016. Pentru compararea si stabilirea ofertei castigatoare se va calcula un pret ponderat conform urmatoarei formule de calcul:
Pp =  P1 x 60% + P2 x 20% + P3 x 5% + P4 x 5% + P5 x 10%
Tarife privind proiectarea, achizitia de corpuri de iluminat public cu eficienta sporita, a consolelelor, a accesoriilor necesare si montarea acestora in Cartierul Tineretului din municipiul Ploiesti...AICI

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini,,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 14.11.2017, orele 12:00.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr.135712.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 14.11.2017, orele 12:00.

Clarificare...AICI

 
03.11.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza procedura de achizitie directa in temeiul dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, in vederea atribuirii contractului de executie lucrari avand ca obiect DESFIINTARE TRECERE LA NIVEL DE LA KM 63+015, PESTE LINIILE 1, II, III, IV, 5 - LINIA 300, STATIA CFR PLOIESTI VEST - DEMONTARE DALE TRECERE LA NIVEL SI LUCRARI LA LINII, in cadrul proiectului ACCESIBILITATE ȘI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALĂ PLOIEȘTI VEST ȘI PLATFORMA INDUSTRIALĂ BRAZI (PASAJ SUPRATERAN PESTE CALEA FERATĂ BUCUREȘTI - BRAȘOV), COD SMIS: 48114.

Codurile de clasificare CPV:
- 45111300-1 - Lucrări de demontare
- 45262210-6 - Lucrări de fundație
- 45112500-0 - Lucrări de terasament
- 45232200-4 - Lucrări auxiliare pentru linii electrice

Valoarea estimata, fara TVA: 74.436,08 lei
Sursa de finantare: Bugetul Local al Municipiului Ploiesti pe anul 2017 - Lista obiectivelor de investitii pe anul 2017, cap. 84.02-71, pct. B28.
Termenul de executie a lucrarilor: 10 zile de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor de catre achizitor.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si modelele de documente si Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt pentru depunere oferte.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 13.11.2017, ora 1600.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de lucrari . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 13.11.2016, ora 16.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Se va publica un Anunt pentru depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, Informatii publice, sectiunea Achizitii publice, subsectiunea Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522,   fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.134630/03.11.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 13.11.2016, ora 16.00.
 
03.11.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza procedura de achizitie directa in temeiul dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, in vederea atribuirii contractului de lucrari (inclusiv proiectare) CONSOLIDARE VERSANT PE STRADA ANDREI MURESANU IN DREPTUL BLOCURILOR R1 SI R2.

Codurile de clasificare CPV:
-  45262300-4 (Lucrări de betonare)
-  45233253-7 (Lucrari de imbracare a trotuarelor)
-  45233300-2 (Lucrari de fundatie pentru autostrazi, sosele, drumuri si trotuare)
    -   71322500-6 (Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport)
Valoarea estimata, fara TVA: 191.010,61 lei
Sursa de finantare: Bugetul Local al Municipiului Ploiesti pe anul 2017 - Lista obiectivelor de investitii pe anul 2017, cap. 84.02-71, pct. B3

Termenul de perstare a serviciilor si de  executie a lucrarilor: 90 zile din care:
- 45 zile pentru prestarea serviciilor, respectiv elaborarea documentatiilor tehnice, fazele DTAC, PT+DE;
- 45 de zile pentru executia lucrarilor
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si modelele de documente si Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt pentru depunere oferte.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 13.11.2017, ora 14.00.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de lucrari . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 13.11.2016, ora 14.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Se va publica un Anunt pentru depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, Informatii publice, sectiunea Achizitii publice, subsectiunea Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522,   fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.134580/03.11.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 13.11.2017, ora 14.00.
 
03.11.2017 SC HALE SI PIETE SA
SC HALE SI PIETE SA organizeaza selectie de oferte pentru achizitionare produse...detalii
   
01.11.2017 SC HALE SI PIETE SA
SC HALE SI PIETE SA organizeaza in data de 16.11.2017 incepand cu ora 10.00 licitatii publice deschise cu strigare pentru inchiriere locatii in Halele Centrale si pietele din municipiul Ploiesti astfel...detalii
   
31.10.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art.7, alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii de realizare “P.U.D. – Construire Gradinita cu program prelungit – str. Postei nr. 23”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de 07.11.2017, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de realizare “P.U.D. – Construire Gradinita cu program prelungit – str. Postei nr. 23”, conform cerintelor Caietului de sarcini si a Temei de proiectare. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si a Temei de proiectare, atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele Caietului de sarcini si a Temei de proiectare  si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței cu acestea.
Cod de clasificare CPV: 71410000-5   -  Servicii de urbanism
Valoarea estimata, fara TVA: 30.000 lei fara TVA;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Durata contractului de servicii: 40 zile de la data primirii ordinului de incepere/ comenzii de lucru.
Documentatia de atribuire, respectiv: Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Tema de proiecatre, Formularele, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon: 0244/516699, int.114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 133427/31.10.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Clarificare...AICI  
24.10.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: D.A.L.I.–MODERNIZARE PUNCT TERMIC LA COLEGIUL SPIRU HARET

 Cod CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
Valoarea estimata: 7000 lei, fara TVA


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile
Termenul de prestare a serviciilor: 10 de zile de la emiterea ordinului de incepere pentru elaborare D.A.L.I.

Conditii  de participare:
            Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 31.10.2017, ora14.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire D.A.L.I. - MODERNIZARE PUNCT TERMIC LA COLEGIUL SPIRU HARET, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.131693 /24.10.2017

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
19.10.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “ SF-Deviere, extindere retele tehnico-edilitare in zona intersectiei str. Strandului cu Centura de N-E”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 26.10.2017, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire SF-Deviere, extindere retele tehnico-edilitare in zona intersectiei str. Strandului cu Centura de N-E, in conformitate cu cerintele din tema de proiectare.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele temei de proiectare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV: 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize)

Valoarea estimata, fara TVA: 8.403,40 lei fara TVA, din care:
- studiu de fezabilitate – 7.000 lei fara TVA;
-documentatii obtinere avize – 1.403,40 lei fara TVA.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 74.02.71.01-C9

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile, astfel:
-documentatii certificat de urbanism si documentatii pentru obtinere avize - 5 zile de la emiterea ordinului de incepere;
-studiul de fezabilitate – 15 zile de la emiterea ordinului de incepere, care se va da dupa obtinerea tuturor avizelor/acordurilor, cu prezentarea a minim doua scenarii;
-caiet de sarcini in vederea organizarii procedurii de atribuire a contractului de executie lucrari (inclusiv proiectare) – 10 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 130281/19.10.2017.

Formulare, tema de proiectare...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 26.10.2017, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire SF-Deviere, extindere retele tehnico-edilitare in zona intersectiei str. Strandului cu Centura de N-E, in conformitate cu cerintele din tema de proiectare.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele temei de proiectare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
18.10.2017 SC HALE SI PIETE SA
Servicii de evaluare a activelor societatii in vederea reevaluarii activelor societatii de natura constructiilor...detalii
   
18.10.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii “Elaborare D.A.L.I. – Centrala Termica Scoala Gimnaziala “Ioan Grigorescu”.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmire Documentatie de Avizare a lucrarilor de Interventie - D.A.L.I.

Cod de clasificare CPV:
71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize.

Valoarea estimata, fara TVA: 7.000lei, fara TVA .

Termenul de prestare: 10 zile de la primirea ordinului de incepere.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini +Tema de proiectare+Nota Conceptuala, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Achizitia directa a serviciilor prevazute mai sus va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de  25.10.2017, orele 12:00. Dupa expirarea termenului vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,                            B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), l.a adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 129587/17.10.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de  25.10.2017, orele 12:00.  
17.10.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari (inclusiv proiectare) avand ca obiect “Proiectare si executie sistem de supraveghere video”.

Cod de clasificare CPV:
- 32323500-8 – Sistem video de supraveghere;
- 45311000-0 – Lucrari de cablare si conexiuni electrice;
- 79930000-2- Servicii de proiectare specializata.
  
 Valoare estimata, fara TVA: 33613,44 lei fara T.V.A (40000 lei cu T.V.A).

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, aprobat prin HCL 96/03.04.2017.

Durata contractului de executie va fi de maxim 45 zile de la emiterea de catre achizitor a Ordinului de incepere a lucrarilor;
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini atasat , Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Modul de prezentare a ofertei:
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de executie lucrari (inclusiv proiectare). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de: 25.10.2017;  ora:14.00 . Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari (inclusiv proiectare), insotite de Scrisoarea de inaintare, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. Ulterior, acestea vor fi depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare
Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr:129107 /17.10.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Achizitia directa organizata de Municipiul Ploiesti, in vederea atribuirii contractului avand ca obiect “ Proiectare si executie sistem de supraveghere video ” , Cod CPV : 79930000-2 – Servicii de proiectare specializata avand numarul de  Anunt: 129107/ 17.10.2017 .
Ca urmare a solicitarii de clarificari din partea unui operator economic,  Serviciul Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest  a constatat deficiente cu privire la continutul Caietului de sarcini care nu sunt de natura a fi remediate in timp util, punand Autoritatea Contractanta in imposibilitatea desfasurarii achizitiei directe in forma si calendarul stabilit anterior.
Fata de  situatia prezentata Autoritatea Contractanta a decis anularea achizitiei directe pentru atribuirea contractului de achizitie publica conform Art.212. alin (2) din Legea 98/2016.

 
16.10.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de furnizare “ACHIZITIONARE  CASUTE DIN LEMN PENTRU ORGANIZAREA DE TARGURI „
            Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile):
                CPV: 03419100-1  – Produse din cherestea
                CPV: 45422000-1  –  Lucrari de dulgherie.
     
           Valoarea estimata, fara TVA: 97200  lei, fara TVA .

            Termenul   - a) de executie - a intregii comenzi maxim 30 de zile de la data acceptarii prototipului de catre autoritatea contractanta ;
                               - b) de furnizare – maxim 15 zile, de la expirarea termenului prevazut la litera a).

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti Cap.51.02.71.01 – Lista obiectivelor de investitii pe anul 2017-alte cheltuieli

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art.187, alin (3), lit. a), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 34 si 138, alin (1) si (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia produselor prevazute mai sus va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea  unui contract de furnizare. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de  24.10.2017, ora: 14.00.  Dupa expirarea termenului vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea produsului, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea produsului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr:129024/ 16.10.2017      

Formulare, caiet de sarcini...AICI           

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de  24.10.2017, ora: 14.00. 

„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de furnizare avand ca obiect:   "Achizitionarea a 30 casute din lemn pentru organizarea de targuri ”, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta.”

 
16.10.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE:D.A.L.I.–CENTRALA TERMICA LA SCOALA GIMNAZIALA RARES VODA
Cod CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
Valoarea estimata: 7000 lei, fara TVA


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile
Termenul de prestare a serviciilor: 10 de zile de la emiterea ordinului de incepere pentru elaborare D.A.L.I.

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 21.10.2017, ora 12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire D.A.L.I. - CENTRALA TERMICA LA SCOALA GIMNAZIALA RARES VODA, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si din Tema de proiectare. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt, caietul de sarcini (tema de proiectare si documentele de calificare.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.129011 /16.10.2017

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 21.10.2017, ora 12.00.  
13.10.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “ SF-Deviere, extindere retele tehnico-edilitare in zona strapungere str. Laboratorului”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 20.10.2017, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire SF-Deviere, extindere retele tehnico-edilitare in zona strapungere str. Laboratorului, in conformitate cu cerintele din tema de proiectare.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele temei de proiectare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV: 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize)

Valoarea estimata, fara TVA: 16.806,72 lei fara TVA, din care:
- studiu de fezabilitate – 12.605,04 lei fara TVA;
          -documentatii obtinere avize – 4.201,68 lei fara TVA.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 74.02.71.01-C7

Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile, astfel:
-documentatii certificat de urbanism si documentatii pentru obtinere avize - 5 zile de la emiterea ordinului de incepere;
-studiul de fezabilitate – 30 zile de la emiterea ordinului de incepere, care se va da dupa obtinerea tuturor avizelor/acordurilor, cu prezentarea a minim doua scenarii;
        -caiet de sarcini in vederea organizarii procedurii de atribuire a contractului de executie lucrari (inclusiv proiectare) – 10 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 128457/13.10.2017.

Formulare, tema proiectare...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 20.10.2017, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire SF-Deviere, extindere retele tehnico-edilitare in zona strapungere str. Laboratorului, in conformitate cu cerintele din tema de proiectare.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele temei de proiectare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
13.10.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia de servicii incluse in anexa 2 la legea 98/2016 si a dispozitiilor cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii de facilitare comunitara, animare parteneri locali si mobilizarea comunitatii marginalizate.

       Achizitia se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 17.10.2017, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de facilitare comunitara, animare parteneri locali si mobilizarea comunitatii marginalizate, in conformitate cu specificatiile tehnice prevazute in prezentul Anunt.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu specificatiile tehnice prevazute in prezentul Anunt, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte specificatii tehnice prezentate in continuare si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și specificatiile tehnice in cauza si anume:
Pentru activitatile de facilitare comunitara a fost prevazuta in proiect contractarea unui furnizor de servicii neutru (ONG sau companie), provenind din afara comunitatii Strategiei de Dezvoltare Locala, pentru a asigura mobilizarea, organizarea ?i participarea corespunzătoare a comunită?ii marginalizate, în special a ZUM. Totodată, facilitatorul trebuie să asigure coeziunea comunită?ii, dar ?i să creeze o legătură între comunitate ?i autorită?ile locale, actionând ca un intermediar între actorii locali (autorită?i locale, ONG-uri, lideri comunitari etc.) ?i sprijină incluziunea socială în vederea intensificării participării membrilor comunită?ii la ac?iuni de interes public la nivel local. Acesta este principalul responsabil de activitatile de mobilizare, organizare, facilitare si dezvoltare comunitara la nivelul Strategiei de Dezvoltare Locala, cu accent pe ZUM (Zonele Urbane Marginalizate).
În sens mai general, un facilitator ajută oamenii să î?i dezvolte capacitatea de a ac?iona. Acesta (i) ajunge într-o comunitate, unde stabile?te rela?ii bune cu popula?ia ?i liderii comunită?ii; (ii) favorizează participarea activă a tuturor membrilor; (iii) facilitează alegerea ?i acordarea de sprijin de către comunitate liderilor (persoane resursă) pe care i-a ales, femei ?i bărba?i; (iv) sus?ine formularea unor planuri simple de ac?iune pentru atingerea obiectivelor strategiei; (v) oferă sprijin motiva?ional ?i tehnic pentru ac?iuni comunitare; (vi) facilitează legătura dintre furnizorii de servicii ?i firmele locale; (vii) adresează întrebările potrivite ?i ajută oamenii să î?i exprime ideile; (vii) lasă membrii comunită?ii să vină singuri cu idei ?i să ia decizii etc. În urma procesului de facilitare, comunitatea trebuie să identifice propriile probleme, să găsească solu?ii, să ia decizii, să planifice, să organizeze, să ac?ioneze în mod independent.
Atributii:

 • animarea partenerilor locali si mobilizarea comunitatii marginalizate vizate de Strategia de Dezvoltare Locala;
 • desfasurarea oricarei actiuni care are ca rezultat final animarea, facilitarea, implicarea si intensificarea participarii membrilor comunitatii la actiuni de interes public la nivel local;
 • mobilizarea si cooptarea persoanelor resursa si a liderilor de pe teritoriul Strategiei de Dezvoltare Locala si din zona functionala, inclusiv prin organizarea unei intalniri;
 • realizarea activitatilor inovative de animare (ex. concursuri de desene pe asfalt, vizionarea de filme in aer liber, campanie de colectare deseuri, concurs de implicare civica, cutia cetateanului, photovoice, micul cetatean);
 • realizarea unui plan de realizare a activitatilor de dezvoltare comunitara;
 • crearea unei legaturi intre comunitate si autoritatile locale;
 • colaborarea in permanenta cu personalul GAL (Grupului de Actiune Locala) pentru a constitui/ adapta/organiza/ dezvolta GAL;
 • derularea muncii de teren zilnice in teritoriul Strategiei de Dezvoltare Locala pentru a castiga increderea si a intelege comunitatea, in stransa legatura cu personalul responsabil al autoritatilor publice locale, cadrele didactice din scolile frecventate de copiii din ZUM, specialisti/furnizori de servicii in comunitate, va ajuta oamenii sa isi dezvolte capacitatea de a actiona;
 • stabilirea de relatii bune cu populatia si liderii comunitatii, favorizeaza participarea activa a tuturor membrilor, faciliteaza alegerea si acordarea de sprijin de catre comunitate liderilor/persoane resursa,femei si barbati;
 • sustinerea formularii unor planuri simple de actiune pentru atingerea obiectivelor strategiei;
 • oferirea sprijinului motivational si tehnic pentru actiuni comunitare;
 • facilitarea legaturii dintre furnizorii de servicii si firmele locale, etc;
 • intocmirea de rapoarte cu activitati, probleme, idei si opinii din comunitatea marginalizata;
 • participarea la sedintele Consiliului Director al GAL;
 • organizarea de intruniri publice (12 – 6/ZUM), asigurarea numarului de participanti la intrunirile publice (minim 50 pers/intrunire din ZUM, din care min 40% femei si 20% tineri - 16-29 ani, inclusiv romi); Va fi asigurata participarea rezidentilor romi, numarul acestora fiind corespunzator cu ponderea lor in populatia totala a ZUM.
 • prezentarea la fiecare sedinta a Consiliului Director un raport al activitatilor, problemelor, ideilor si opiniilor din comunitatea marginalizata.
 • asigurarea cresterii numarului membrilor Adunarii Generale a GAL;
 • intocmirea de documente suport pentru justificarea activitatii.

Experienta similara: prestarea de servicii similare ce fac obiectul achizitiei, repectiv prezentarea a minim 2 (doua) proiecte in care sa fi lucrat cu populatia marginalizata.

Cod de clasificare CPV: -  79952000-2 (Servicii pentru evenimente)

Valoarea estimata: 10.756,30 lei fara TVA, 12.800 lei cu TVA

Sursa de finantare: Fonduri externe nerambursabile

Durata contractului de servicii: Termenul de prestare a serviciilor: 10 zile

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia de servicii a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 128455/13.10.2017.

Formulare...AICI

 Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 17.10.2017, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de facilitare comunitara, animare parteneri locali si mobilizarea comunitatii marginalizate, in conformitate cu specificatiile tehnice prevazute in prezentul Anunt.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu specificatiile tehnice prevazute in prezentul Anunt, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
12.10.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de „Servicii prestate de expert independent resurse umane in vederea desfasurariiprocesului de selectie/evaluare pentru ocuparea a doua posturi vacante de membru in cadrul Consiliului de Administratie al REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI”.

Obiectul contractului consta in prestarea de servicii  de catre expert independent resurse umane in vederea desfasurarii procesului de selectie/evaluare a membrilor CONSILIULUI de ADMINISTRATIE, conform cerintelor caietului de sarcini.
Cod de clasificare CPV: 79600000-0 Servicii de recrutare
Valoarea estimata, fara TVA: 6.000, fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al municipiului Ploiesti
Termenul de prestare a serviciilor:
a)        Raportul initial, care va fi transmis in termen de maximum 10 zile de la data semnarii contractului.
b)        Raportul de progres, care va fi transmis de catre prestator in format electronic beneficiarului conform  termenelor stabilite prin Graficul de timp si va fi insotit de documente cu privire la evaluarea candidatilor, stabilirea punctajului si elaborarea  listelor de ierarhizare de candidati, in termen de 45 zile de la data semnarii contractului.
c)        Raportul final, care va fi transmis beneficiarului cu 10 zile inainte de termenul de finalizare a contractului de servicii.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 20.10.2017, inclusiv 20.10.2017.  Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Se solicita mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti. Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data mentionata in Documentatia de Atribuire. Dupa data precizata in documentatie, autoritatea contractanta  va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se vor transmite la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.

Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303, 522,  fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr 128109/12.10.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 20.10.2017, inclusiv 20.10.2017.
 
12.10.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “SF - TRANSMITERE DATE PUBLICE SPITALUL DE PEDIATRIE, SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE SI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR ”.

Cod de clasificare CPV:  
             -  79314000-8 - Studiu de fezabilitate;                  

Valoarea estimata: 440,00 lei fara TVA.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 61.02.71.01 –  Ordine Publica si Siguranta Nationala, C2- Alte Cheltuieli de Investitii

Termenul de prestare a serviciilor: este de maxim 30 zile de la data emiterii ordinului de incepere de catre achizitor; Termenul de remediere documentatie – maxim 10 zile de la data comunicarii neconformitatii de catre autoritatea contractanta.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Modalitatea de publicitate:

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de     19.10.2017, ora: 14.00 mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codurile CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de elaborare  “SF - TRANSMITERE DATE PUBLICE SPITALUL DE PEDIATRIE, SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE SI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR ”, in conformitate cu cerintele din Tema de proiectare . Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
        Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  Temei de proiectare atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

Alte informatii :
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie si Fisa de date.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.128079 / 12.10.2017.

Formulare, tema proiectare...AICI

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de     19.10.2017, ora: 14.00 mentionate in Anuntul de depunere oferte.
Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de prestari servicii avand ca obiect:   " SF- Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finante Locale si Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor”, intrucat  operatorul economic nu a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro, raspunsurile la solicitarile de clarificari, motiv pentru care oferta a fost declarata inacceptabila si fost respinsa.
12.10.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art.7, alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii de realizare “P.U.D. – Construire Gradinita cu program prelungit – str. Postei nr. 23”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de 19.10.2017, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de realizare “P.U.D. – Construire Gradinita cu program prelungit – str. Postei nr. 23”, conform cerintelor Caietului de sarcini si a Temei de proiectare. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si a Temei de proiectare, atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele Caietului de sarcini si a Temei de proiectare  si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței cu acestea.
Cod de clasificare CPV: 71410000-5   -  Servicii de urbanism
Valoarea estimata, fara TVA: 30.000 lei fara TVA;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Durata contractului de servicii: 40 zile de la data primirii ordinului de incepere/ comenzii de lucru.
Documentatia de atribuire, respectiv: Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Tema de proiecatre, Formularele, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon: 0244/516699, int.114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 127969/12.10.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de 19.10.2017, ora 14:00.

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de  servicii de realizare “P.U.D. – Construire Gradinita cu program prelungit – str. Postei nr. 23”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.

 
10.10.2017 SC HALE SI PIETE SA
SC HALE SI PIETE SA organizeaza licitatii publice deschise...detalii
   
05.10.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii din anexa 2, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa nr. 2 din Legea 98/2016: “Propuneri pentru organizarea/amplasarea Targului de Craciun si pentru ornarea iluminatului ornamental festiv in unele zone din Municipiul Ploiesti, in perioada sarbatorilor de iarna aferente anilor 2017 si 2018”, conform cerintelor documentatiei de atribuire.
            Cod de clasificare CPV:

79956000-0 Servicii de organizare de târguri și expoziții

Valoarea estimata a contractului este de 40.000lei, fara TVA
          
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei de servicii, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia serviciilor prevazute mai sus (anexa 2 din Legea98/2016) va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de  13.10.2017, orele 12:00.  Dupa expirarea acestui termen vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,                            B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 126235/05.10.2017

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de  13.10.2017, orele 12:00.  Dupa expirarea acestui termen vom analiza ofertele postate in SEAP.
Urmare  a evaluarii ofertei depuse la achizitia de servicii, autoritatea contractanta a declarat castigatoare oferta depusa de S.C. Produktiv Assets S.R.L. cu pretul de 37.000 lei, fara T.V.A., si care indeplineste cerintele din Anuntul de depunere oferte si din Caietul de sarcini.
05.10.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “E.T. si D.A.L.I., Imobil str. Panciu, nr.1”.

Cod de clasificare CPV:  
              -    71319000-7 – Servicii de expertiză;
             -  71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analiza.                     

Valoarea estimata: 7.500,00 lei fara TVA.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 70.02.71.01 – C7 – “ET, DALI, PT, DE – Imobil str. Panciu Nr.1.

Termenul de prestare a serviciilor: maxim 60 zile de la emiterea ordinului de incepere si se realizeaza in doua etape :
Etapa I - 15 zile de la emiterea ordinului de incepere pentru expertiza tehnica.
Etapa a II-a - 45  zile de la emiterea ordinului de incepere pentru elaborarea D.A.L.I si pentru intocmirea documentatiilor necesare obtinerii avizelor (conform certificatului de urbanism) dupa acceptarea de catre Comisia Tehnica de Avizare a beneficiarului.
Dupa predarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie prestatorul are obligatia de a fi prezent si de o a sustine in fata Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului ;
In cazul in care exista observatii sau apar neconformitati evidentiate de reprezentantii Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului sau sunt constatate de catre alte institutii emitente de avize/autorizatii/acorduri, remedierile documentatiilor intra in atributiile presatatorului si se vor solutiona de catre acesta in maxim 10 (zece) zile de la notificarea beneficiarului.
Structura Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii trebuie sa respecte continutul cadru din Hotararea nr. 907/29.11.2016 – « privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice ».
Vor fi prezentate doua variante doua variante de realizare a lucrarilor, cu avantaje/dezavantaje privind lucrarile ce trebuiesc executate in vederea remedierii starii tehnice a imobilului, avand la baza concluziile din expertiza tehnica.
Documentatiile necesare obtinerii avizelor conform certificatului de urbanism vor fi elaborate in numarul de exemplare conform cerintelor avizatorilor.
D.A.L.I se va intocmi in 4 (patru) exemplare, din care 1(unul) in format electronic.
Documentatie (caiet de sarcini) pentru organizarea procedurii de achizitie a urmatoarelor etape : PT, DE, executie lucrari – 1 ex. pe hartie si un exempar in format electronic.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Modalitatea de publicitate:

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de  12.10.2017, ora: 14.00 mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codurile CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de elaborare “E.T. si D.A.L.I. Imobil str.Panciu nr.1 ”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

Alte informatii :
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie si Fisa de date.
Avand in vedere cele prezentate mai sus si luand in considerare faptul ca valoarea estimata a contractului de prestari servicii se situeaza sub pragul valoric prevazut de dispozitiile art.7 alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Municipiul Ploiesti a hotarat organizarea procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului de prestari servicii avand ca obiect: “E.T. si D.A.L.I., Imobil  str.Panciu, nr.1”.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.126147/ 05.10.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de  12.10.2017, ora: 14.00 mentionate in Anuntul de depunere oferte.

Urmare  a evaluarii ofertei depuse de operatorul economic la achizitia directa de servicii, autoritatea contractanta a declarat castigator oferta acestuia respectiv  de S.C CRINDESIGN PROIECT S.R.L. cu pretul cel mai scazut, respectiv 7200,00 lei, fara T.V.A., si care indeplineste cerintele din Anuntul de depunere oferte si din Caietul de sarcini.

05.10.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza procedura de achizitie directa in temeiul dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, in vederea atribuirii contractului de executie lucrari avand ca obiect DESFIINTARE TRECERE LA NIVEL DE LA KM 63+015, PESTE LINIILE 1, II, III, IV, 5 - LINIA 300, STATIA CFR PLOIESTI VEST - DEMONTARE DALE TRECERE LA NIVEL SI LUCRARI LA LINII, in cadrul proiectului ACCESIBILITATE ȘI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALĂ PLOIEȘTI VEST ȘI PLATFORMA INDUSTRIALĂ BRAZI (PASAJ SUPRATERAN PESTE CALEA FERATĂ BUCUREȘTI - BRAȘOV), COD SMIS: 48114.

Codurile de clasificare CPV:
- 45111300-1 - Lucrări de demontare
- 45262210-6 - Lucrări de fundație
- 45112500-0 - Lucrări de terasament
- 45232200-4 - Lucrări auxiliare pentru linii electrice

Valoarea estimata, fara TVA: 74.436,08 lei
Sursa de finantare: Bugetul Local al Municipiului Ploiesti pe anul 2017 - Lista obiectivelor de investitii pe anul 2017, cap. 84.02-71, pct. B28.
Termenul de executie a lucrarilor: 10 zile de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor de catre achizitor.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si modelele de documente si Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt pentru depunere oferte.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 12.10.2017, ora 1600.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de lucrari . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 12.10.2016, ora 16.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Se va publica un Anunt pentru depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, Informatii publice, sectiunea Achizitii publice, subsectiunea Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522,   fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.126047/05.10.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de lucrari avand ca obiect - Desfiintare trecere la nivel de la km 63+015, peste liniile 1,II,III,IV,5-linia 300, statia CFR Ploiesti Vest - Demontare dale trecere la nivel si lucrari la linii in cadrul proiectului Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest si Platforma Industrială Brazi (Pasaj Suprateran peste calea ferată București – Brașov), intrucat nu s-a depus nicio oferta.”

 
05.10.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza procedura de achizitie directa in temeiul dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, in vederea atribuirii contractului de executie lucrari CONSOLIDARE VERSANT PE STRADA ANDREI MURESANU IN DREPTUL BLOCURILOR R1 SI R2 (inclusiv proiectare).

Codurile de clasificare CPV:
-  45262300-4 (Lucrări de betonare)
-  45233253-7 (Lucrari de imbracare a trotuarelor)
-  45233300-2 (Lucrari de fundatie pentru autostrazi, sosele, drumuri si trotuare)

Valoarea estimata, fara TVA: 191.010,61 lei
Sursa de finantare: Bugetul Local al Municipiului Ploiesti pe anul 2017 - Lista obiectivelor de investitii pe anul 2017, cap. 84.02-71, pct. B3

Termenul de perstare a serviciilor si de  executie a lucrarilor: 90 zile din care:
- 45 zile pentru prestarea serviciilor, respectiv elaborarea documentatiilor tehnice, fazele DTAC, PT+DE;
- 45 de zile pentru executia lucrarilor
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si modelele de documente si Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt pentru depunere oferte.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 12.10.2017, ora 1400.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de lucrari . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 12.10.2016, ora 14.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Se va publica un Anunt pentru depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, Informatii publice, sectiunea Achizitii publice, subsectiunea Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522,   fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.126030/05.10.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 12.10.2016, ora 14.00.

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de lucrari avand ca obiect - CONSOLIDARE VERSANT PE STRADA ANDREI MURESANU IN DREPTUL BLOCURILOR R1 SI R2, intrucat nu s-a depus nicio oferta.

 
05.10.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art.7, alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii de „Realizare/revizuire a hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban pentru Municipiul Ploiesti”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de 12.10.2017, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de „Realizare/revizuire a hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban pentru Municipiul Ploiesti” conform cerintelor Caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței cu acesta.
Cod de clasificare CPV: 71313100-6 - Servicii de consultanta in combaterea zgomotului;
Valoarea estimata, fara TVA: 126.050,42 lei fara TVA;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Durata contractului de servicii: termenul de predare a hartilor de zgomot si a planurilor de actiune privind reducerea nivelului de zgomot este de maxim  70 zile de la data semnării contractului, in acest timp fiind inclusă ?i raportarea către comisia de pe lângă autoritatea teritorială de mediu, conform cerin?elor din HG nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant republicată cu modificările ?i completările ulterioare.
Documentatia de atribuire, respectiv: Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon: 0244/516699, int.114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 126014/05.10.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de 12.10.2017, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP.

PRELUNGIRE TERMEN DEPUNERE OFERTE...AICI

CLARIFICARE...AICI

CLARIFICARE 2...AICI

 
04.10.2017 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII

DENUMIRE ACHIZITIE:D.A.L.I.–CENTRALA TERMICA LA SCOALA GIMNAZIALA RARES VODA

 Cod CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
Valoarea estimata: 7000 lei, fara TVA

Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Termenul de prestare a serviciilor: 10 de zile de la emiterea ordinului de incepere pentru elaborare D.A.L.I.

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 10.10.2017, ora 15.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire D.A.L.I. - CENTRALA TERMICA LA SCOALA GIMNAZIALA RARES VODA, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si din Tema de proiectare. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt, caietul de sarcini (tema de proiectare si documentele de calificare.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.125664 /04.10.2017

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 10.10.2017, ora 15.00.

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect servicii de elaborare  D.A.L.I. – Centrala termica la Scoala Gimnaziala Rares Voda, intrucat nu s-a depus nicio oferta

 
04.10.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii “Elaborare D.A.L.I. – Centrala Termica Scoala Gimnaziala “Ioan Grigorescu”.          
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmire Documentatie de Avizare a lucrarilor de Interventie - D.A.L.I.
Cod de clasificare CPV:
71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize.

Valoarea estimata, fara TVA: 7.000lei, fara TVA .

Termenul de prestare: 10 zile de la primirea ordinului de incepere.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini +Tema de proiectare+Nota Conceptuala, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Achizitia directa a serviciilor prevazute mai sus va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de  11.10.2017, orele 14:00. Dupa expirarea termenului vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), l.a adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 125557/04.10.2017

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de  11.10.2017, orele 14:00.  
04.10.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii “Elaborare D.A.L.I. – Centrala Termica la Gradinita cu program prelungit nr. 28”.        
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmire Documentatie de Avizare a lucrarilor de Interventie - D.A.L.I.
Cod de clasificare CPV:
71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize.

Valoarea estimata, fara TVA: 7.000lei, fara TVA .

Termenul de prestare: 10 zile de la primirea ordinului de incepere.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini +Tema de proiectare+Nota Conceptuala, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

 Achizitia directa a serviciilor prevazute mai sus va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de  11.10.2017, orele 14:00. Dupa expirarea termenului vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), l.a adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 125579/04.10.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de  11.10.2017, orele 14:00.
 
04.10.2017

SC HALE SI PIETE SA

Servicii evaluare a activelor societatii in vederea reevaluarii activelor societatii de natura constructiilor...detalii
   
02.10.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de furnizare “Cabina material compozit/sistem compozit, inclusiv dotarile aferente, pentru Parc Municipal Ploiesti Vest – 2 (doua) bucati”.
           
Cod de clasificare CPV: 44211110-6 – Cabine.

Valoarea totala estimata, fara TVA: 10.924lei, fara TVA .

Termenul de furnizare: 30 zile de la data primirea notei de comanda.
Durata contractului: de la data inregistrarii la achizitor, dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, pana la data expirarii garantiei produsului impreuna cu dotarile sale.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti - Dotari Independente Parc Municipal Ploiesti Vest.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Achizitia produsulelor prevazute mai sus va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de furnizare. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de  10.10.2017, orele 12:00.  Dupa expirarea termenului vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea produsului, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea produsului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,                            B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 125093/02.10.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 10.10.2017, orele 12:00.   
28.09.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “ SF-Deviere, extindere retele tehnico-edilitare in zona strapungere str. Laboratorului”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 06.10.2017, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire SF-Deviere, extindere retele tehnico-edilitare in zona strapungere str. Laboratorului, in conformitate cu cerintele din tema de proiectare.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele temei de proiectare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV: 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize)

Valoarea estimata, fara TVA: 16.806,72 lei fara TVA, din care:
- studiu de fezabilitate – 12.605,04 lei fara TVA;
          -documentatii obtinere avize – 4.201,68 lei fara TVA.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 74.02.71.01-C7

Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile, astfel:
-documentatii certificat de urbanism si documentatii pentru obtinere avize - 5 zile de la emiterea ordinului de incepere;
-studiul de fezabilitate – 30 zile de la emiterea ordinului de incepere, care se va da dupa obtinerea tuturor avizelor/acordurilor, cu prezentarea a minim doua scenarii;
        -caiet de sarcini in vederea organizarii procedurii de atribuire a contractului de executie lucrari (inclusiv proiectare) – 10 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.124446/28.09.2017.

Formulare, tema proiectare... AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 06.10.2017, ora 12:00.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele temei de proiectare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
19.09.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de prestare servicii „Analiza tehnica realizare concept viziune strategica – Ploiesti, capitala verde a industriei si tehnologiei”.
            Cod de clasificare CPV:
- 73200000-4 Servicii de consultanta in cercetare si in dezvoltare;
- 71240000-2 Servicii de arhitectura, inginerie si de planificare ;             
           
            Valoarea totala estimata, fara TVA: 109 243,69 lei, fara TVA .

            Termenul de predare documentatie: 45 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti.
Durata contractului: contractul intra in vigoare de la data inregistrarii la achizitor, dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, pana la data acceptarii fara obiectiuni de catre achizitor a documentatiei intocmite de prestator.
            Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti
            Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret , in conformitate cu prevederile art.187, alin. (3), lit. c), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

            Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Achizitia serviciilor prevazute mai sus va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de prestare servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 26.09.2017 orele 12:00. Dupa expirarea termenului vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestare servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr.121794/19.09.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 26.09.2017 orele 12:00.
 
14.09.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari de “Bransament electric si realizare instalatie de utilizare de la firida la locul de consum in zona Statuii Vanatorilor Gara de Sud”.
Obiectul contractului consta in executia de lucrari  pentru  “Bransament electric si realizare instalatie de utilizare de la firida la locul de consum in zona Statuii Vanatorilor Gara de Sud”, conform cerintelor caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV:
         45310000-3 - Lucrări de instalații electrice
         45311000-0 - Lucrări de cablare și conexiuni electrice
         45232200-4 - Lucrări auxiliare pentru linii electrice
        
Valoarea estimata , fara TVA: 25000, fara TVA din care:

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii finantate din buget local.

Termenul de executie al lucrarilor: 7 zile de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor de catre autoritatea contractanta.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini (care cuprinde caietul de sarcini + Avizul tehnic de racordare),  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 18.09.2017, orele 10:00.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,                            B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 120842.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
13.09.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza procedura de achizitie directa in temeiul dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, in vederea atribuirii contractului de executie lucrari avand ca obiect DESFIINTARE TRECERE LA NIVEL DE LA KM 63+015, PESTE LINIILE 1, II, III, IV, 5 - LINIA 300, STATIA CFR PLOIESTI VEST - DEMONTARE DALE TRECERE LA NIVELSI LUCRARI LA LINII, in cadrul proiectului ACCESIBILITATE ȘI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALĂ PLOIEȘTI VEST ȘI PLATFORMA INDUSTRIALĂ BRAZI (PASAJ SUPRATERAN PESTE CALEA FERATĂ BUCUREȘTI - BRAȘOV), COD SMIS: 48114.

Codurile de clasificare CPV:
- 45111300-1 - Lucrări de demontare
- 45262210-6 - Lucrări de fundație
- 45112500-0 - Lucrări de terasament
- 45232200-4 - Lucrări auxiliare pentru linii electrice

Valoarea estimata, fara TVA: 74.436,08 lei
Sursa de finantare: Bugetul Local al Municipiului Ploiesti pe anul 2017 - Lista obiectivelor de investitii pe anul 2017, cap. 84.02-71, pct. B28.
Termenul de executie a lucrarilor: 10 zile de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor de catre achizitor.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si modelele de documente si Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt pentru depunere oferte.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 21.09.2017, ora 12.00.
Ofertele se depun la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 2, intrarea C, parter, telefon: +40 244516699/480
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522,   fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.120517/13.09.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 21.09.2017, ora 12.00.

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de lucrari avand ca obiect - Desfiintare trecere la nivel de la km 63+015, peste liniile 1,II,III,IV,5-linia 300, statia CFR Ploiesti Vest - Demontare dale trecere la nivel si lucrari la linii in cadrul proiectului Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest si Platforma Industrială Brazi (Pasaj Suprateran peste calea ferată București – Brașov), intrucat nu s-a depus nicio oferta

 
12.09.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii “D.A.L.I. – CONSOLIDARE  IMOBILE CU RISC SEISMIC, STR. MIHAI BRAVU NR. 13”.
            Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmire :
- documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor conform certificatului de urbanism
- elaborare D.A.L.I.
- documentatie (caiet de sarcini) pentru organizarea procedurii de achizitie a urmatoarelor  etape: PT, DE, executie lucrari,  conform cerintelor caietului de sarcini.

            Cod de clasificare CPV:
71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize.

            Valoarea estimata, fara TVA: 10.000lei, fara TVA .

            Termenul de prestare: 45 zile si se realizeaza in doua etape:
Etapa I:
- 10 de zile de la emiterea ordinului de incepere pentru intocmirea documentatiilor necesare obtinerii avizelor (conform certificatului de urbanism).
Etapa a II-a:
- 35 zile de la emiterea ordinului de incepere pentru elaborarea DALI si a documentatiei  de licitatie pentru achizitia urmatoarei etape: PT, DE, executie lucrari.

            Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii.

            Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

            Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini +Expertiza tehnica, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

            Achizitia directa a serviciilor prevazute mai sus va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de  19.09.2017, orele 12:00. Dupa expirarea termenului vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,                            B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), l.a adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 120177/19.09.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
12.09.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “E.T. si D.A.L.I., Imobil  str.Panciu, nr.1”.

Cod de clasificare CPV:  
              -    71319000-7 – Servicii de expertiză;
             -  71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analiza.                     

Valoarea estimata: 5.000,00 lei fara TVA.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 70.02.71.01 – C7 – “ET, DALI, PT, DE – Imobil str. Panciu Nr.1.

Termenul de prestare a serviciilor: maxim 60 zile de la emiterea ordinului de incepere si se realizeaza in doua etape :
Etapa I - 15 zile de la emiterea ordinului de incepere pentru expertiza tehnica.
Etapa a II-a - 45  zile de la emiterea ordinului de incepere pentru elaborarea D.A.L.I si pentru intocmirea documentatiilor necesare obtinerii avizelor (conform certificatului de urbanism) dupa acceptarea de catre Comisia Tehnica de Avizare a beneficiarului.
Dupa predarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie prestatorul are obligatia de a fi prezent si de o a sustine in fata Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului ;
In cazul in care exista observatii sau apar neconformitati evidentiate de reprezentantii Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului sau sunt constatate de catre alte institutii emitente de avize/autorizatii/acorduri, remedierile documentatiilor intra in atributiile presatatorului si se vor solutiona de catre acesta in maxim 10 (zece) zile de la notificarea beneficiarului.
Structura Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii trebuie sa respecte continutul cadru din Hotararea nr. 907/29.11.2016 – « privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice ».
Vor fi prezentate doua variante doua variante de realizare a lucrarilor, cu avantaje/dezavantaje privind lucrarile ce trebuiesc executate in vederea remedierii starii tehnice a imobilului, avand la baza concluziile din expertiza tehnica.
Documentatiile necesare obtinerii avizelor conform certificatului de urbanism vor fi elaborate in numarul de exemplare conform cerintelor avizatorilor.
D.A.L.I se va intocmi in 4 (patru) exemplare, din care unul in format electronic.
Documentatie (caiet de sarcini) pentru organizarea procedurii de achizitie a urmatoarelor etape : PT, DE, executie lucrari – 1 ex. pe hartie si un exempar in format electronic.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Modalitatea de publicitate:

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de     19.09.2017 ,ora: 1400 mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codurile CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de elaborare “E.T. si D.A.L.I. Imobil str.Panciu nr.1 ”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
        Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

Alte informatii :
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie si Fisa de date.
Avand in vedere cele prezentate mai sus si luand in considerare faptul ca valoarea estimata a contractului de prestari servicii se situeaza sub pragul valoric prevazut de dispozitiile art. 7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Municipiul Ploiesti a hotarat organizarea procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului de prestari servicii avand ca obiect: “E.T. ,D.A.L.I., Imobil  str.Panciu, nr.1”.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.120150/ 12.09.2017.

Formulare, caiet de sarcini, model contract...AICI

„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect servicii de " E T – DALI , Imobil, str.Panciu, nr.1 ”, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta.”

 
05.09.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Ploiesti organizeaza licitatie publica cu strigare pentru inchirierea spatiilor excedentare...detalii

   
04.09.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de furnizare “BARIERA ELECTRICA MONITORIZARE ACCES RUTIER“ in Parcul Municipal Ploiesti Vest.
           
Cod de clasificare CPV:
34926000-4 echipamente de control al parcarilor.

Valoarea estimata, fara TVA: 5 042 lei, fara TVA .

Termenul de furnizare: 30 zile de la data primirea notei de comanda.
Durata contractului: de la data inregistrarii la achizitor, dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, pana la data expirarii garantiei produsului impreuna cu dotarile sale.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti - Dotari Independente Parc Municipal Ploiesti Vest
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Achizitia produsului prevazut mai sus va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de furnizare. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 12.09.2017, orele 12:00.  Dupa expirarea termenului vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea produsului, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea produsului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,   B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. ­118391/04.09.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 12.09.2017, orele 12:00. 
 
04.09.2017

SC HALE SI PIETE SA

Anunt licitatie SC Hale si Piete SA...detalii    
25.08.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii din anexa 2, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa nr. 2 din Legea 98/2016: Servicii pentru evenimentul din perioada din perioada 22 – 24 Septembrie 2017 - Festivalul Interetnic „Alfabetul Convietuirii”, conform cerintelor documentatiei de atribuire.
            Cod de clasificare CPV:
           
            79952000-2  Servicii pentru evenimente

            Valoarea estimata a contractului este de 42000lei, fara TVA
          
           Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.

            Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei de servicii, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,                            B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 116824/25.08.2017

 

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Achizitia serviciilor prevazute (anexa 2 din Legea98/2016) va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de  ­­­­­­­04.09.2017, orele 12:00.  Dupa expirarea acestui termen vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt.
 
25.08.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de furnizare “Cabina material compozit/fibra de sticla, inclusiv dotarile aferente, pentru Parc Municipal Ploiesti Vest – 2 (doua) bucati”.
           
            Cod de clasificare CPV:
            44211110-6 – Cabine.

            Valoarea totala estimata, fara TVA: 10.924lei, fara TVA .

            Termenul de furnizare: 30 zile de la data primirea notei de comanda.
Durata contractului: de la data inregistrarii la achizitor, dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, pana la data expirarii garantiei produsului impreuna cu dotarile sale.
            Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti - Dotari Independente Parc Municipal Ploiesti Vest.
            Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

            Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

           Solicitam mentionarea la denumirea produsului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,                            B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr.116778/25.08.2017.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Achizitia produsulelor prevazute va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de furnizare. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 01.09.2017 orele 12:00.  Dupa expirarea termenului vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea produsului, conform anunt.
 
24.08.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de furnizare “ACHIZITIONAREA A 30 CASUTE DIN LEMN PENTRU ORGANIZAREA DE TARGURI „
            Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile):
                CPV: 03419100-1  – Produse din cherestea
                CPV: 45422000-1  –  Lucrari de dulgherie.
     
           Valoarea estimata, fara TVA: 97.200  lei, fara TVA .

            Termenul   - a) de executie - a intregii comenzi maxim 30 de zile de la data acceptarii prototipului de catre autoritatea contractanta ;
                               - b) de furnizare – maxim 15 zile, de la expirarea termenului prevazut la litera a).

            Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti Cap.51.02.71.01 – Lista obiectivelor de investitii pe anul 2017-alte cheltuieli

            Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut,in conformitate cu prevederile art.187, alin (3), lit. a), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 34 si 138, alin (1) si (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Solicitam mentionarea la denumirea produsului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
            In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
            Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303, 522 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr:116583/24.08.2017  

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Achizitia produselor prevazute mai sus va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea  unui contract de furnizare. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 31.08.2017, ora: 14.00.  Dupa expirarea termenului vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea produsului, conform anunt.

„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de furnizare avand ca obiect:   "Achizitionarea a 30 casute din lemn pentru organizarea de targuri ”, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta.”

 
21.08.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica, documentatie tehnica rest de executat – Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiesti, etapa a II-a”.
Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire Expertiza tehnica, documentatie tehnica rest de executat – Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiesti, etapa a II-a, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si ale temei de proiectare.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si temei de proiectare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       
                                            71322000-1  - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice

 

Valoarea estimata, fara TVA: 67.200 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 67.02.71.01 – Cultura, Recreere si Religie – C – Alte cheltuieli de investitii

Termenul de prestare a serviciilor: 60 zile de la primirea ordinului de incepere in doua etape, dupa cum urmeaza :

 1. Etapa 1: 30 zile de la emiterea ordinului de incepere pentru intocmirea expertizei tehnice;
 2. Etapa 2: 30 zile de la emiterea ordinului de incepere pentru intocmirea documentatiei tehnice – rest de executat.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 115515 /21.08.2017.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 29.08.2017, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si temei de proiectare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Avand in vedere faptul ca, S.C. Pacic S.R.L., in calitate de proiectant general al obiectivului de investitii “Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiesti, etapa a II-a”, autor al documentatiei tehnice initiale aferenta acestui obiectiv si, totodata, detinator al dreptului de autor asupra documentatiei in cauza, solicita anularea achizitiei directe organizata de autoritatea contractanta in vederea atribuirii contractului de servicii intocmire „Expertiza tehnica, documentatie tehnica rest de executat – Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiesti, etapa a II-a”, pe motiv ca nu i s-a cerut acordul cu privire la punerea la dispozitia altor operatori economici a proiectului tehnic realizat initial, autoritatea contractanta a decis anularea achizitiei directe de servicii de elaborare„ Expertiza tehnica, documentatie tehnica rest de executat – Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiesti, etapa a II-a”, in conformitate cu prevederile art.212 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Document pdf

21.08.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “E.T. si D.A.L.I., Imobil  str.Panciu, nr.1”.

Cod de clasificare CPV:  
-    71319000-7 – Servicii de expertiză;
             -  71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță,analiza.                     

Valoarea estimata: 2.000,00 lei fara TVA.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 70.02.71.01 – C7 – “ET, DALI, PT, DE – Imobil str. Panciu Nr.1.

Termenul de prestare a serviciilor: maxim 60 zile de la emiterea ordinului de incepere si se realizeaza in doua etape :
Etapa I - 15 zile de la emiterea ordinului de incepere pentru expertiza tehnica.
Etapa a II-a - 45  zile de la emiterea ordinului de incepere pentru elaborarea D.A.L.I si pentru intocmirea documentatiilor necesare obtinerii avizelor (conform certificatului de urbanism) dupa acceptarea de catre Comisia Tehnica de Avizare a beneficiarului.
Dupa predarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie prestatorul are obligatia de a fi prezent si de o a sustine in fata Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului ;
In cazul in care exista observatii sau apar neconformitati evidentiate de reprezentantii Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului sau sunt constatate de catre alte institutii emitente de avize/autorizatii/acorduri, remedierile documentatiilor intra in atributiile presatatorului si se vor solutiona de catre acesta in maxim 10 (zece) zile de la notificarea beneficiarului.
Structura Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii trebuie sa respecte continutul cadru din Hotararea nr. 907/29.11.2016 – « privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice ».
Vor fi prezentate doua variante doua variante de realizare a lucrarilor, cu avantaje/dezavantaje privind lucrarile ce trebuiesc executate in vederea remedierii starii tehnice a imobilului, avand la baza concluziile din expertiza tehnica.
Documentatiile necesare obtinerii avizelor conform certificatului de urbanism vor fi elaborate in numarul de exemplare conform cerintelor avizatorilor.
D.A.L.I se va intocmi in 4 (patru) exemplare, din care unul in format electronic.
Documentatie (caiet de sarcini) pentru organizarea procedurii de achizitie a urmatoarelor etape : PT, DE, executie lucrari – 1 ex. pe hartie si un exempar in format electronic.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Modalitatea de publicitate:


Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de elaborare “E.T. si D.A.L.I. Imobil str.Panciu nr.1 ”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

 

Alte informatii :
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie si Fisa de date.
Avand in vedere cele prezentate mai sus si luand in considerare faptul ca valoarea estimata a contractului de prestari servicii se situeaza sub pragul valoric prevazut de dispozitiile art. 7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Municipiul Ploiesti a hotarat organizarea procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului de prestari servicii avand ca obiect: “E.T. ,D.A.L.I., Imobil  str.Panciu, nr.1”.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 115437/ 21.08.2017.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 29.08.2017 ,ora: 1400 mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codurile CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
 
21.08.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii “D.A.L.I. – CONSOLIDARE  IMOBILE CU RISC SEISMIC, STR. MIHAI BRAVU NR. 13”.
            Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmire :
- documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor conform certificatului de urbanism
- elaborare D.A.L.I.
- documentatie (caiet de sarcini) pentru organizarea procedurii de achizitie a urmatoarelor  etape: PT, DE, executie lucrari,  conform cerintelor caietului de sarcini.

            Cod de clasificare CPV:
71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize.

            Valoarea estimata, fara TVA: 6.600lei, fara TVA .

            Termenul de prestare: 45 zile si se realizeaza in doua etape:
Etapa I:
- 10 de zile de la emiterea ordinului de incepere pentru intocmirea documentatiilor necesare obtinerii avizelor (conform certificatului de urbanism).
Etapa a II-a:
- 35 zile de la emiterea ordinului de incepere pentru elaborarea DALI si a documentatiei  de licitatie pentru achizitia urmatoarei etape: PT, DE, executie lucrari.

            Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii.

            Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

            Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini +Expertiza tehnica, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

            Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), l.a adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 115410/21.08.2017.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Achizitia directa a serviciilor va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de 29.08.2017, orele 12:00. Dupa expirarea termenului vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt.
 
17.08.2017

SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI

SC HALE SI PIETE Ploiesti organizeaza selectie de oferte pentru "Lucrari de constructii in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu a imobilului din strada Valeni, nr. 44, Ploiesti - executie"...detalii
   
16.08.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii de Actualizare documentatie tehnica avand ca obiect „Reamenajare Parc Andrei Muresanu”  - faza studiu de fezabilitate.

      Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de Actualizare documentatie tehnica avand ca obiect „Reamenajare Parc Andrei Muresanu”  - faza studiu de fezabilitate, conform cerintelor documentatiei tehnice aprobate – faza SF, atasata, corelata cu situatia reala din teren. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei tehnice aprobate – faza SF, atasata, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize;

Valoarea estimata, fara TVA: 10.925 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti

Durata contractului de servicii: Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile de la data primirii ordinului de incepere/comenzii.

Documentatia de atribuire, respectiv: Fisa de date a achizitiei, Documentatia tehnica aprobata – faza SF, Formularele, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon: 0244/516699, int.114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 114548/16.08.2017.

 

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de 24.08.2017, ora 16:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP.
 
09.08.2017

SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI

SC HALE SI PIETE Ploiesti organizeaza selectie de oferte pentru serviciul de audit financiar...detalii
   
03.08.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de furnizare “BARIERA ELECTRICA MONITORIZARE ACCES RUTIER “ in Parcul Municipal Ploiesti Vest
           
Cod de clasificare CPV: 34926000-4 echipamente de control al parcarilor.

Valoarea estimata, fara TVA: 5 042 lei, fara TVA .

Termenul de furnizare: 30 zile de la data primirea notei de comanda.
Durata contractului: de la data inregistrarii la achizitor, dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, pana la data expirarii garantiei produsului impreuna cu dotarile sale.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti - Dotari Independente Parc Municipal Ploiesti Vest
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Dupa expirarea termenului vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea produsului, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea produsului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 112712/03.08.2017.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Achizitia produsului prevazut mai sus va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de furnizare. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 11.08.2017, orele 12:00. 

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de furnizare avand ca obiect " BARIERA ELECTRICA MONITORIZARE ACCES RUTIER “ in Parcul Municipal Ploiesti Vest”, intrucat nicio oferta pentru aceasta achizitie directa nu a fost postata in SEAP si nici nu a fost transmisa  pe e- mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

 
02.08.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect EXPERTIZA TEHNICA – PRIVIND CALITATEA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 33,67 HA SITUAT  IN T14  A228

Cod CPV:71319000-7– Servicii de expertiză                               
Valoarea estimata: 109.243,69 lei, fara TVA

Perioada de valabilitate a ofertei:  60 zile
Termenul de prestare a serviciilor: 30 de zile de la data ordinului de incepere

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522,  fax: 0244/510736.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt .

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.112248/02.08.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 09.08.2017, ora 12.00.

Urmare  a evaluarii ofertei depuse la achizitia directa de servicii, autoritatea contractanta a declarat castigatoare oferta depusa de S.C. KVB ECONOMIC S.RL. cu pretul de 103.445,37 lei, fara T.V.A., si care indeplineste cerintele din Anuntul de depunere oferte si din Caietul de sarcini.

02.08.2017

SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI

SC HALE SI PIETE SA organizeaza selectie de oferte pentru "Lucrari de constructii in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incediu a imobilului din str.Valeni, nr.44...detalii
   
31.07.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Primăria Municipiului Ploiești organizează licitație publică cu strigare pentru închirierea urmatoarelor spații excedentare...detalii
   
27.07.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “E.T. ,D.A.L.I., Imobil  str.Panciu, nr.1”.

Cod de clasificare CPV: 
              -  71319000-7 – Servicii de expertiză;
             -  71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță,analiza.                    

Valoarea estimata: 2.000,00 lei fara TVA.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 70.02.71.01 – C7 – “ET, DALI, PT, DE – Imobil str. Panciu Nr.1.

Termenul de prestare a serviciilor: maxim 60 zile de la emiterea ordinului de incepere si se realizeaza in doua etape :
Etapa I - 15 zile de la emiterea ordinului de incepere pentru expertiza tehnica.
Etapa a II-a - 45  zile de la emiterea ordinului de incepere pentru elaborarea D.A.L.I si pentru intocmirea documentatiilor necesare obtinerii avizelor (conform certificatului de urbanism) dupa acceptarea de catre Comisia Tehnica de Avizare a beneficiarului.
Dupa predarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie prestatorul are obligatia de a fi prezent si de o a sustine in fata Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului ;
In cazul in care exista observatii sau apar neconformitati evidentiate de reprezentantii Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului sau sunt constatate de catre alte institutii emitente de avize/autorizatii/acorduri, remedierile documentatiilor intra in atributiile presatatorului si se vor solutiona de catre acesta in maxim 10 (zece) zile de la notificarea beneficiarului.
Structura Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii trebuie sa respecte continutul cadru din Hotararea nr. 907/29.11.2016 – « privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice ».
Vor fi prezentate doua variante doua variante de realizare a lucrarilor, cu avantaje/dezavantaje privind lucrarile ce trebuiesc executate in vederea remedierii starii tehnice a imobilului, avand la baza concluziile din expertiza tehnica.
Documentatiile necesare obtinerii avizelor conform certificatului de urbanism vor fi elaborate in numarul de exemplare conform cerintelor avizatorilor.
D.A.L.I se va intocmi in 4 (patru) exemplare, din care unul in format electronic.
Documentatie (caiet de sarcini) pentru organizarea procedurii de achizitie a urmatoarelor etape : PT, DE, executie lucrari – 1 ex. pe hartie si un exempar in format electronic.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Modalitatea de publicitate:

        Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

 

Alte informatii :
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie si Fisa de date.
Avand in vedere cele prezentate mai sus si luand in considerare faptul ca valoarea estimata a contractului de prestari servicii se situeaza sub pragul valoric prevazut de dispozitiile art. 7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Municipiul Ploiesti a hotarat organizarea procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului de prestari servicii avand ca obiect: “E.T. ,D.A.L.I., Imobil  str.Panciu, nr.1”.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 111313 / 27.07.2017.

Formulare, documentatii...AICI

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 04.08.2017 si ora: 14.00 mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codurile CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de elaborare “E.T. si D.A.L.I. Imobil str.Panciu nr.1 ”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

 

     Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect servicii de " E T – DALI , Imobil, str.Panciu, nr.1 ”, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta.     

 
27.07.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii “D.A.L.I. – CONSOLIDARE  IMOBILE CU RISC SEISMIC, STR. MIHAI BRAVU NR. 13”.

            Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmire :

- documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor conform certificatului de urbanism

- elaborare D.A.L.I.

- documentatie (caiet de sarcini) pentru organizarea procedurii de achizitie a urmatoarelor  etape: PT, DE, executie lucrari,  conform cerintelor caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize.

            Valoarea estimata, fara TVA: 6.600lei, fara TVA .

            Termenul de prestare: 45 zile si se realizeaza in doua etape:

Etapa I:

- 10 de zile de la emiterea ordinului de incepere pentru intocmirea documentatiilor necesare obtinerii avizelor (conform certificatului de urbanism).

Etapa a II-a:

- 35 zile de la emiterea ordinului de incepere pentru elaborarea DALI si a documentatiei  de licitatie pentru achizitia urmatoarei etape: PT, DE, executie lucrari.

            Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii.

            Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

            Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini +Expertiza tehnica, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

             In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.

            Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,                            B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 111247/27.07.2017.

Formulare, documentatii...AICI

Achizitia directa a serviciilor va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 04.08.2017, orele 12:00. Dupa expirarea termenului vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

          

 
25.07.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari (inclusiv proiectare) de “Alimentare cu gaze naturale imobil str. Covurlui, nr. 11”.
Obiectul contractului consta in executia de lucrari (inclusiv proiectare) pentru  “Alimentare cu gaze naturale imobil str. Covurlui, nr. 11”, conform cerintelor caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV:
         45333000-0 - Lucrări de instalare de gaz
45333200-2 - Lucrări de instalare de contoare de gaz
45343000-3- Lucrări de instalare de dispozitive de prevenire a incendiilor
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări  publice

Valoarea estimata totala, fara TVA: 4.000 lei fara TVA din care:
-executie lucrari in valoare de 3.300 lei;
-servicii de proiectare in valoare de 700 lei.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii, Cap. 70.02.71.01-B1, Locuinte, servicii si dezvoltare publica.

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare: 5 zile de la data emiterii ordinului de incepere prestare servicii de catre autoritatea contractanta.
Termenul de executie a lucrarilor: 10 zile de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor de catre autoritatea contractanta
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini (inclusiv Acordul de acces la sistemul de distributie gaze naturale), Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 110541/25.07.2017.

 

Formulare, documentatii...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 01.08.2017, orele 14:00.  
19.07.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE:  PT+D.E.–Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex)    
Cod CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice
     Valoarea estimata: 25.210 lei, fara TVA

Perioada de valabilitate a ofertei:  60 zile
Termenul de prestare a serviciilor: 30 de zile, din care 10 zile pentru actualizarea devizului general si 20 de zile  pentru elaborarea documentatiilor tehnice, fazele DTAC, PT+DE.

Ofertele vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire PT+D.E.–Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex) in conformitate cu cerintele documentatiei tehnice, faza  DALI anexata prezentului anunt. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica,  Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt .
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.109404/19.07.2017

 

Formulare, documentatii...AICI

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 26.07.2017, ora 12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP.

Urmare  a evaluarii ofertei depuse la achizitia directa de servicii, autoritatea contractanta a declarat castigatoare oferta depusa de S.C. PENTACONS S.R.L cu pretul de 19.980 lei, fara T.V.A., si care indeplineste cerintele din Anuntul de depunere oferte.

17.07.2017

SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI

S.C. Hale si Piete S.A organizeaza in data de 09.08.2017, incepand cu ora 10.00, licitatii publice deschise, cu strigare, pentru inchiriere locatii in Halele Centrale si pietele din Municipiul Ploiesti...detalii    
17.07.2017

SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI

Anunt selectie de oferte privind imobilul din str. Valeni nr. 44...detalii    
13.07.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii de Actualizare documentatie tehnica avand ca obiect „Reamenajare Parc Andrei Muresanu”  - faza studiu de fezabilitate.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de 21.07.2017, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de Actualizare documentatie tehnica avand ca obiect „Reamenajare Parc Andrei Muresanu”  - faza studiu de fezabilitate, conform cerintelor documentatiei tehnice aprobate – faza SF, atasata, corelata cu situatia reala din teren. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei tehnice aprobate – faza SF, atasata, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize;

Valoarea estimata, fara TVA: 10.925 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti

Durata contractului de servicii: Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile de la data semnarii contractului.

Documentatia de atribuire, respectiv: Fisa de date a achizitiei, Documentatia tehnica aprobata – faza SF, Formularele, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon: 0244/516699, int.114, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 108006/13.07.2017.

Formulare, documentatii...AICI

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de 21.07.2017, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP.

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de  servicii de Actualizare documentatie tehnica avand ca obiect „Reamenajare Parc Andrei Muresanu”  - faza studiu de fezabilitate, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.

 

 
13.07.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de furnizare “MOTOCULTOR CU ACCESORII (BARA COSIRE, FREZA DE PAMANT, FREZA ZAPADA, REMORCA)”
           
Cod de clasificare CPV:
16311100-9 – Mașini de tuns iarba pentru peluze, parcuri și terenuri de sport

Valoarea estimata, fara TVA: de 19327,73 lei fara TVA.

Termenul de furnizare: 30 zile de la data primirea notei de comanda.
Durata contractului: de la data inregistrarii la achizitor, dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, pana la data expirarii garantiei produsului impreuna cu dotarile sale.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti - Dotari Independente Parc Municipal Ploiesti Vest
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din Caietul de sarcini si Documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Achizitia produsului prevazut mai sus va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de furnizare. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 20.07.2017, orele 12:00.  Dupa expirarea termenului vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea produsului, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea produsului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la       Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 107919/13.07.2017.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Achizitia produsului prevazut mai sus va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de furnizare. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 20.07.2017, orele 12:00.  Dupa expirarea termenului vom analiza ofertele postate in SEAP  
12.07.2017

SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI

Anunt publicitar amanare licitatii...detalii    
10.07.2017

SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI

Anunt de selectie oferte pentru inlocuire invelitoare Piata M.Bravu...detalii
   
06.07.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de furnizare “ACHIZITIONAREA A 40 CASUTE DIN LEMN PENTRU ORGANIZAREA DE TARGURI „

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile):
                CPV: 03419100-1  – Produse din cherestea
                CPV: 45422000-1  –  Lucrari de dulgherie.
     
Valoarea estimata, fara TVA: 97.200  lei, fara TVA .

Termenul de furnizare: Contractul produce efecte de la data inregistrarii la beneficiar, dupa semnarea  contractului de catre ambele parti, timp de maxim 30  zile de la data emiterii ordinului de incepere.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti Cap.51.02.71.01 – Lista obiectivelor de investitii pe anul 2017

 Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art.187, alin (3), lit. a), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 34 si 138, alin (1) si (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.

Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata. Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
           
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303, 522 fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 106538 /06.07.2017.

Documentatii, formulare...AICI

Achizitia produselor prevazute mai sus va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de furnizare. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 13.07.2017, orele 14.00.  Dupa expirarea termenului vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea produsului, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea produsului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

 

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect servicii de  " Achizitionarea a 40 casute din lemn pentru organizarea de targuri ”, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta.

 
06.07.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE:  PT+D.E.–Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex)    
Cod CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice
Valoarea estimata: 25.210 lei, fara TVA


Perioada de valabilitate a ofertei:  60 zile
Termenul de prestare a serviciilor: 30 de zile, din care 10 zile pentru actualizarea devizului general si 20 de zile  pentru elaborarea documentatiilor tehnice, fazele DTAC, PT+DE.

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 13.07.2017, ora 12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire PT+D.E.–Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex) in conformitate cu cerintele documentatiei tehnice, faza  DALI anexata prezentului anunt. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica,  Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt .
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 106394/06.07.2017 .

Documentatii, formulare...AICI

Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de13.07.2017, ora 12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP.

 

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect servicii de PT+DE Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex), intrucat nu s-a depus nicio oferta.”

 
06.07.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, conform dispozitiilor art. 7 alin.5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si art.43 alin.(1) din HG nr.395/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, SERVICII DE LEGATORIE SI PRELUCRARE ARHIVISTICA  DOCUMENTE IN ARHIVA DIRECTIEI ADMINISTRATIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE, SERVICIUL RELATIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE.

Descrierea contractului: se achizitioneaza servicii de arhivare si legatorie constand in identificarea documentelor, asezarea lor in dosare de arhivare de tip document, timp de pastrare, scoaterea metalelor (capse, agrafe, bolduri, etc.), legarea in dosare de cate 300 file, numerotarea filelor, sigilarea, inventarierea lor si alte operatiuni conform instructiunilor arhivistice si

specificatiilor din Referatului de necesitate. Documentele ce trebuie arhivate sunt din perioada 2015-2016 : 2 ani x 80 dosare/an = 160 dosare aproximativ.

Valoarea estimata fara TVA: 2160 RON  

Termenul de prestare a serviciilor : este prevazut in comanda emisa de achizitor.

Finalizarea prestarii serviciilor nu va putea depasi data de 31.12.2017.

Serviciile arhivare si legatorie ce urmeaza a se presta de operatori economici autorizati in acest sens, trebuie sa respecte prevederile Instructiunii privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente , aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr.217 din 23 mai 1996.

Codul de clasificare CPV: - 79995100-6 Servicii de arhivare

                                        - 79971200-3 Servicii de legare

Achizitia serviciilor prevazute mai sus va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP (www.e-licitatie.ro) si va fi finalizata cu un contract de servicii. 

Oferta financiara va fi postata in SEAP pana la data de 13.07.2017, orele 12:00. Dupa expirarea termenului vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

In acelasi timp situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului: prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului , din care sa rezulte ca prestarea serviciilor care fac obiectul contractului au corespondent in codul CAEN mentionat in certificatul constatator (in copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul), Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in anunturile de pe site-ul Municipiului Ploiesti si din SEAP,  precum si in Documentatia de atribuire atasata anuntului,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.

Perioada de valabilitate a ofertei : 30 zile

Valoarea ofertei va fi exprimata in lei.

Anuntul pentru achizitionarea directa a serviciilor de SERVICII DE LEGATORIE SI PRELUCRARE ARHIVISTICA  DOCUMENTE IN ARHIVA DIRECTIEI ADMINISTRATIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE, SERVICIUL RELATIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE a fost publicat in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro – Administrare – Publicitate – Anunturi , sub nr. 106323 / 06.07.2017.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii nr. 2, etaj 8, camera 830 , telefon 0244/516699 int. 522, fax. 0244/510736, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

Formulare, contract...AICI

Oferta financiara va fi postata in SEAP pana la data de 13.07.2017, orele 12:00. Dupa expirarea termenului vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
 
06.07.2017

SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI

S.C. „Hale si Piete” S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Grivitei nr. 15, jud. Prahova, organizeaza in data de  18.07.2017,  incepand cu ora 10,00, licitatii  publice deschise, cu strigare, pentru inchiriere locatii in Halele Centrale si pietele din Municipiul Ploiesti astfel :  
- Halele Centrale spatiu exterior  40.00 mp, cu profil alimentar,exclus carne de pasare ;
- Halele Centrale spatiu exterior  64.43 mp, cu profil alimentar,exclus carne de pasare ;
- Halele Centrale spatiu exterior  20.00 mp, cu profil alimentar,exclus carne de pasare ;
-Halele Centrale spatii in interior etaj  14.60 mp – 40.00 mp,  cu profil comert  carne de pui si produse din pui, carne de porc, vita, oaie, mezeluri, produse traditionale;
- Piata Vest Galerii – spatii 4.80mp - 5.00mp cu profil comert cu produse nealimentare ;
- Piata Malu Rosu – spatiu  7.50 mp, cu profil comert produse alimentare, nealimentare.
- Piata Malu Rosu – spatiu  11.50 mp, cu profil comert produse alimentare, nealimentare.

Caietele  de  sarcini  pot fi cumparate de la sediul  SC Hale si Piete SA Ploiesti,– biroul contracte. Informatii suplimentare se pot obtine si la telefon 0372 /05 69 60   sau  fax 0372 / 05 69 61 .

   
28.06.2017

SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI

SC Hale si Piete SA organizeaza selectie de oferte pentru "Lucrari de constructii - inlocuire jgheaburi si burlane Piata Nord...detalii
   
28.06.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii “D.A.L.I. – CONSOLIDARE  IMOBILE CU RISC SEISMIC, STR. MIHAI BRAVU NR. 13”.

Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmire :
- documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor conform certificatului de urbanism
- elaborare D.A.L.I.
- documentatie (caiet de sarcini) pentru organizarea procedurii de achizitie a urmatoarelor  etape: PT, DE, executie lucrari,  conform cerintelor caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV:
71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize.

Valoarea estimata, fara TVA: 6.600lei, fara TVA .

Termenul de prestare: 45 zile si se realizeaza in doua etape:
Etapa I:
- 10 de zile de la emiterea ordinului de incepere pentru intocmirea documentatiilor necesare obtinerii avizelor (conform certificatului de urbanism).
Etapa a II-a:
- 35 zile de la emiterea ordinului de incepere pentru elaborarea DALI si a documentatiei  de licitatie pentru achizitia urmatoarei etape: PT, DE, executie lucrari.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini +Expertiza tehnica, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Achizitia serviciilor prevazute mai sus va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 05.07.2017, orele 12:00.  Dupa expirarea termenului vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 104624/28.06.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect „D.A.L.I – CONSOLIDARE IMOBILE CU RISC SEISMIC, STR. MIHAI BRAVU NR. 13”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.

 
27.06.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “E.T. ,D.A.L.I., Imobil  str.Panciu, nr.1”.

Cod de clasificare CPV:  
              -    71319000-7 – Servicii de expertiză;
             -  71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță,analiza.                     

Valoarea estimata: 2.000,00 lei fara TVA.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 70.02.71.01 – C7 – “ET, DALI, PT, DE – Imobil str. Panciu Nr.1.

Termenul de prestare a serviciilor: maxim 60 zile de la emiterea ordinului de incepere si se realizeaza in doua etape :
Etapa I - 15 zile de la emiterea ordinului de incepere pentru expertiza tehnica.
Etapa a II-a - 45  zile de la emiterea ordinului de incepere pentru elaborarea D.A.L.I si pentru intocmirea documentatiilor necesare obtinerii avizelor (conform certificatului de urbanism) dupa acceptarea de catre Comisia Tehnica de Avizare a beneficiarului.
Dupa predarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie prestatorul are obligatia de a fi prezent si de o a sustine in fata Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului ;
In cazul in care exista observatii sau apar neconformitati evidentiate de reprezentantii Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului sau sunt constatate de catre alte institutii emitente de avize/autorizatii/acorduri, remedierile documentatiilor intra in atributiile presatatorului si se vor solutiona de catre acesta in maxim 10 (zece) zile de la notificarea beneficiarului.
Structura Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii trebuie sa respecte continutul cadru din Hotararea nr. 907/29.11.2016 – « privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice ».
Vor fi prezentate doua variante doua variante de realizare a lucrarilor, cu avantaje/dezavantaje privind lucrarile ce trebuiesc executate in vederea remedierii starii tehnice a imobilului, avand la baza concluziile din expertiza tehnica.
Documentatiile necesare obtinerii avizelor conform certificatului de urbanism vor fi elaborate in numarul de exemplare conform cerintelor avizatorilor.
D.A.L.I se va intocmi in 4 (patru) exemplare, din care unul in format electronic.
Documentatie (caiet de sarcini) pentru organizarea procedurii de achizitie a urmatoarelor etape : PT, DE, executie lucrari – 1 ex. pe hartie si un exempar in format electronic.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Modalitatea de publicitate:

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 04.07.2017 si ora: 12.00 mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codurile CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de elaborare “E.T. si D.A.L.I. Imobil str.Panciu nr.1 ”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
        Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

Alte informatii :
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie si Fisa de date.
Avand in vedere cele prezentate mai sus si luand in considerare faptul ca valoarea estimata a contractului de prestari servicii se situeaza sub pragul valoric prevazut de dispozitiile art. 7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Municipiul Ploiesti a hotarat organizarea procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului de prestari servicii avand ca obiect: “E.T. ,D.A.L.I., Imobil  str.Panciu, nr.1”.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 104387 / 27.06.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 04.07.2017 si ora: 12.00 mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP.

„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect servicii de       " E T – DALI , Imobil, str.Panciu, nr.1 ”, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta.”

 
26.06.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de furnizare “Cabina material compozit, inclusiv dotarile aferente, pentru Parc Municipal Ploiesti Vest”.
           
Cod de clasificare CPV: 44211110-6 – Cabine.

Valoarea estimata, fara TVA: 10.924lei, fara TVA .

Termenul de furnizare: 30 zile de la data primirea notei de comanda.
Durata contractului: de la data inregistrarii la achizitor, dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, pana la data expirarii garantiei produsului impreuna cu dotarile sale.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti - Dotari Independente Parc Municipal Ploiesti Vest
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Achizitia produsului prevazut mai sus va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de furnizare. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 03.07.2017, orele 12:00.  Dupa expirarea termenului vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea produsului, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea produsului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la         Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr.104150/26.06.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de furnizare avand ca obiect „Cabina material compozit inclusiv dotarile aferente, pentru Parcul Municipal Ploiesti Vest”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.

 
26.06.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari (inclusiv proiectare) de “Alimentare cu energie electrica locuinta str. Covurlui, nr. 11”.
Obiectul contractului consta in executia de lucrari (inclusiv proiectare) pentru  “Alimentare cu energie electrica locuinta str. Covurlui, nr. 11”, conform cerintelor caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV:
45310000-3 - Lucrări de instalații electrice
45311000-0 - Lucrări de cablare și conexiuni electrice
45232200-4 - Lucrări auxiliare pentru linii electrice
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică

Valoarea estimata totala, fara TVA: 1.500, fara TVA din care:
-executie lucrari in valoare de 1.300 lei;
-servicii de proiectare in valoare de 200 lei.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii finantate din buget local.
Termenul de prestare a serviciilor de proiectare: 5 zile de la data constituirii garantiei de buna executie.

Termenul de executie al lucrarilor: 5 zile de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor de catre autoritatea contractanta.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini (care cuprinde precizari la caietul de sarcini + Avizul tehnic de racordare),  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 03.07.2017, orele 14:00.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 104096/26.06.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 03.07.2017, orele 14:00.  
26.06.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii din anexa 2, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa nr. 2 din Legea 98/2016:
Servicii pentru evenimentul din perioada 14 – 16 iulie 2017 - Festivalul Medieval „Ploiesti Targ Domnesc” , conform cerintelor documentatiei de atribuire.

Cod de clasificare CPV:

79952000-2  Servicii pentru evenimente

Valoarea estimata a contractului este de 178.000lei, fara TVA din care:
-         32.400lei  (fara TVA) pentru inchiriere scena si instalatiile de sunet, lumini, video, conform caiet de sarcini in perioada 14-16 iulie 2017.
 -         145.600 lei (fara TVA) pentru achizitia serviciilor prestate de artisti. 

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei de servicii, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia serviciilor prevazute mai sus (anexa 2 din Legea98/2016) va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de  03.07.2017, orele 13:00. Dupa expirarea acestui termen vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.

Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,     B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 104076/26.06.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

  Urmare a evaluarii ofertei depuse de operatorul economic SC PRODUKTIV ASSETS SRL,  la achizitia de servicii pentru evenimentul din perioada 14 – 16 iulie 2017 - Festivalul Medieval Ploiesti Targ Domnesc, autoritatea contractanta a declarat castigatoare unica oferta depusa,  cu pretul de 170.800 lei, fara T.V.A., si care indeplineste cerintele din Anuntul de depunere oferte, respectiv din Caietul de sarcini.
26.06.2017

SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI

Selectie de oferte pentru Lucrari de constructii in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incediu a imobilului din str.Valeni nr.44-executie...detalii
   
23.06.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, județul Prahova organizează licitația publică deschisă, cu strigare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 166/30.05.2017,  pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință, după cum urmează...detalii

   
15.06.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii de elaborare “D.A.L.I. – CONSOLIDARE  IMOBILE CU RISC SEISMIC, STR. MIHAI BRAVU NR. 13”.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmire :
- documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor conform certificatului de urbanism
- elaborare D.A.L.I.
- documentatie (caiet de sarcini) pentru organizarea procedurii de achizitie a urmatoarelor  etape: PT, DE, executie lucrari,  conform cerintelor caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV:
71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize.

Valoarea estimata, fara TVA: 6.600lei, fara TVA .

Termenul de prestare: 45 zile si se realizeaza in doua etape:
Etapa I:
- 10 de zile de la emiterea ordinului de incepere pentru intocmirea documentatiilor necesare obtinerii avizelor (conform certificatului de urbanism).
Etapa a II-a:
- 35 zile de la emiterea ordinului de incepere pentru elaborarea DALI si a documentatiei  de licitatie pentru achizitia urmatoarei etape: PT, DE, executie lucrari.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini +Expertiza tehnica, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Achizitia serviciilor prevazute mai sus va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 22.06.2017, orele 14:00.  Dupa expirarea termenului vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 101601/15.06.2017.

Anexe...AICI

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 22.06.2017, orele 14:00.  Dupa expirarea termenului vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt.

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect „D.A.L.I – CONSOLIDARE IMOBILE CU RISC SEISMIC, STR. MIHAI BRAVU NR. 13”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.

 
15.06.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, servicii de “Asigurare RCA pentru 5 autoturisme”,  din care: 4 autoturisme marca Skoda Roomster si 1 autoturism marca Dacia 1307, cu caracteristicile din anexa atasata, pentru o perioada de 1 an, incepand cu data de 05.07.2017.
Achizitia serviciilor RCA va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP (www.e-licitatie.ro).
Oferta financiara va fi postata in SEAP pana la data de 23.06.2017, cu detaliere, in descriere, a pretului ofertat/autoturism. Dupa aceasta data vom cerceta ofertele postate in SEAP.
Oferta financiara va fi identificata in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor conform anunt (Asigurare RCA pentru 5 autoturisme).
Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Codul de clasificare CPV : 66516100-1 (Servicii de asigurare de răspundere civilă auto)
Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.
Durata politelor de asigurare va fi de 12 luni calendaristice.
Perioada de valabilitate a ofertei : 30 zile
Valoarea ofertei va fi exprimata in lei.
Valoarea totala estimata :  5000 lei
Anuntul pentru achizitionarea directa a serviciilor de “Asigurare RCA pentru 5 autoturisme” a fost publicat in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro – Administrare – Publicitate – Anunturi , sub nr. 101589 / 10.06.2017.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii nr. 2, etaj 8, camera 830 , telefon 0244/516699 int. 522, fax. 0244/510736, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anexa...AICI

Oferta financiara va fi postata in SEAP pana la data de 23.06.2017, cu detaliere, in descriere, a pretului ofertat/autoturism. Dupa aceasta data vom cerceta ofertele postate in SEAP.
 
14.06.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica – Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori”.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de “Expertiza tehnica – Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       
Valoarea estimata, fara TVA: 21.008 lei

Sursa de finantare:Lista provizorie a obiectivelor de investitii POR 2007-2013  finantate  din Bugetul localpe anul 2017- Capitolul 54.02.56 – Autoritati publice - Alte cheltuieli de investitii, poz.1

Termenul de prestare a serviciilor: 20 zile

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 21.06.2017, ora 12.00.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.101304.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 21.06.2017, ora 12.00.
 
09.06.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru achizitia de servicii MASURATORI ACUSTICE, SALA SPECTACOL-IMOBIL BDUL.INDEPENDENTEI NR.14
Se achizitioneaza “MASURATORI ACUSTICE, SALA SPECTACOL-IMOBIL BDUL.INDEPENDENTEI NR.14.”  conform specificatiilor din  Caietul de sarcini.

Valoarea estimata, fara TVA: 5.500 lei
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.                    
Termenul de prestare a serviciilor :
a) Efectuarea masuratorilor 2 zile
b) Elaborarea raportului privind masuratorile acustice :

 • 5 zile daca nu sunt necesare masuri pentru imbunatatirea acusticii
 • 10 zile daca sunt necesare masuri pentru imbunatatirea acusticii
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile): 
71313200-7 Servicii de consultanță în izolație acustică și acustică interioară.
71251000-2 Servicii de arhitectura si masurare   

Cerinte minime impuse ofertantului:
A. Experienta similara:
- Prestarea in ultimii 10 ani (calculati anterior datei limita de depunere a ofertelor), in baza a maxim 3 contracte, de servicii similare celor ce fac obiectul prezentului contract, in valoare cumulata de minim 5.000 lei fara TVA.
B. Necesar minim de personal specializat:
- Sunt necesari doi speciali?ti cu experien?ă în măsurători acustice în construc?ii din care unul cu studii superioare (1 Arhitect sau 1 Inginer Constructii Civile), în conformitate cu Standardele SR.ISO 3382-1 - Măsurarea parametrilor acustici în cameră ?i SR EN ISO.16283-1 - Acustic㠖 măsurare - Domeniul izolării acustice a clădirilor ?i a elementelor de construc?ii.
Se va solicita:
-copie dupa diploma de studii
-declaratie de disponibilitate din care sa rezulte pozitia pentru care expertul este nominalizat in contract, semnata in original;

Achizitia se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 19.06.2017. Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor “MASURATORI ACUSTICE, SALA SPECTACOL-IMOBIL BDUL.INDEPENDENTEI NR.14.”  in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat mai sus,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata
Documentatia de atribuire, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Formularele, Caietul de sarcini, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr  99997

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 19.06.2017. Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP.  
08.06.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, județul Prahova organizează licitația publică deschisă, cu strigare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 75/31.05.2017,  pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință, cabinete medicale si/sau desfasurarea unor activitati conexe actului medical, după cum urmează...detalii
   
08.06.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “E.T. si D.A.L.I. Teatrul Toma Caragiu”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 15.06.2017, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire E.T. si D.A.L.I. Teatrul Toma Caragiu, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:

71319000-7 – Servicii de expertiză       
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță                  

Valoarea estimata, fara TVA: 20.000 lei fara TVA, 23.800 lei cu TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 67.02.71.01 – C7 – Documentatie scenariu incendiu necesara obtinerii autorizatiei ISU – Teatrul Toma Caragiu.

Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile de la emiterea ordinului de incepere si se realizeaza in doua etape :
Etapa I -10 zile de la emiterea ordinului de incepere pentru intocmirea documentatiei necesara obtinerii avizelor (conform certificatului de urbanism) si expertiza tehnica;
Etapa a II-a - dupa obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism si dupa acceptarea de catre Comisia Tehnica de Avizare din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti a tuturor documentatiilor solicitate in etapa I, se va emite un al doilea ordin de incepere pentru elaborare D.A.L.I., avand ca termen de realizare 35 zile.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 99716 /08.06.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 15.06.2017, ora 14:00.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

 
07.06.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica pentru pista de trap realizata in cadrul proiectului - Modernizarea/extinderea functionala a Hipodromului din Ploiesti”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 14.06.2017, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire Expertiza tehnica pentru pista de trap realizata in cadrul proiectului - Modernizarea/extinderea functionala a Hipodromului din Ploiesti, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       

Valoarea estimata, fara TVA: 21.008,40 lei fara TVA, 25.000 lei cu TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 67.02.71.01 – Cultura, Recreere si Religie – C – Alte cheltuieli de investitii

Termenul de prestare a serviciilor: 25 zile

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 99190 /07.06.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 14.06.2017, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect "Expertiza tehnica pentru pista de trap realizata in cadrul proiectului „Modernizarea/extinderea functionala a Hipodromului din Ploiesti”, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta.”

 
06.06.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Anunt pentru atribuirea prin licitatie publica deschisa cu strigare a licentei asupra marcilor aflate in proprietatea privata a Municipiului Ploiesti, in baza unui contract de licenta exclusiva cu titlu oneros...detalii
   
30.05.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline,conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect „Service auto, verificari tehnice periodice, reparatii si intretinerea a 3 autoturisme marca Skoda Octavia Tour, 4  autoturisme marca Skoda Roomster, 2  autoturisme marca Ford Fusion, 2  autoturisme marca Dacia Logan, 1  autoturism marca Dacia 1307 ”  
Cod de clasificare CPV: 50110000-9 (Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe).        
Valoarea estimata, fara TVA: 60.000 lei (fara TVA) pana la data de 31.12.2017 cu posibilitatea suplimentarii pana la valoarea maxima de 80.000 lei fara TVA in conformitate cu dispozitiile art.165 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Astfel autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a prelungi durata initiala a contractului cu cel mult 4 luni, pana la data de 30.04.2018, in cazul aparitiei necesitatii de suplimentare a serviciilor achizitionate initial si al existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
In valoarea maxim estimata de 80.000 lei, fara TVA, au fost incluse si costurile aferente acestei perioade de 4 luni, respectiv 01.01.2018-30.04.2018.
Valoarea maxima estimata de  80.000 lei fara TVA, este defalcata astfel:
- 60.000 lei (fara TVA) pana la data de 31.12.2017;
- 20.000 lei (fara TVA) pentru anul 2018, in eventualitatea prelungirii contractului prin act aditional pana la data de 30.04.2018.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.
Termenul de prestare a serviciilor: 31.12.2017, cu posibilitatea de prelungire a contractului cu o durata de 4 (patru) luni de la data expirarii duratei initiale  de indeplinire a acestuia, conform prevederilor legale mai sus mentionate.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 08.06.2017, ora 14.00.

Modul de prezentare a ofertei:  Ofertele trebuie transmise la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 2, intrarea C, numar de exemplare: 2, original si copie, documentele ofertei vor fi numerotate pe fiecare pagina si vor fi prezentate pe baza de opis, se vor prezenta plicuri separate pentru documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara; acestea se vor introduce intr-un plic sigilat si netransparent care va fi insotit, la exterior, de scrisoarea de inaintare. Pe plicul sigilat se va specifica procedura la care se depune oferta, precum si mentiunea: „A nu se deschide inainte de 08.06.2017, ora 14,00”. Ofertantii au obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere, stabilite prin Anunt publicat in SEAP si pe site-ul Municipiului Ploiesti. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantilor. Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa. Ofertele pot fi modificate sau retrase numai pana la data si ora de depunere stabilite prin Anunt publicat in SEAP si pe site-ul Municipiului Ploiesti. Achizitia serviciilor va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare
Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr: 98146 / 30.05.2017.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

   
26.05.2017

SPCLEP PLOIESTI

SC Hale si Piete SA organizeaza selectie de oferte...detalii    
24.05.2017

SPCLEP PLOIESTI

Serviciul Public Local Comunitar de Evidentă a Persoanelor Ploiesti cu sediul  situat in Ploiesti, B-dul Independentei, nr10 intentionează să achizitioneze, prin achizitie directă, conform Legii 98/2016 cu modificările si completările ulterioare,  ”Service , verificari tehnice periodice,igenizari si  reparatii la aerele conditionate din dotare “

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza Legii 98/2016 art.7,punct (5) privind atribuirea contractelor de achizitie publica.
Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie bugetul local al Municipiului Ploiesti

Clasificare CPV : Cod CPV:50730000-1Servicii de reparare și de întreținere a grupurilor
de refrigerare
Obiectul achizitiei : Service, verificari tehnice periodice, igenizari si  reparatii la aerele conditionate pentru un numar de 33 aparate de aer conditionat ( din care 4 dublu split) Aparatele de aer conditionat sunt de 9000 - 12000 BTU, Nordstar, White westinghouse, Platinium, Excel, Haier.
Cerintele contractului sunt specificate in caietul de sarcini  din anexa

Valoarea estimata a serviciului : 21 lei / lunar /aparat, fara TVA,
Criteriul de atribuire, - pretul cel mai scăzut.

Modul de prezentare a ofertei:
 Ofertele  vor fi afisate pe www.e-licitatie.ro -cumparari directe/catalog de produse/servicii /lucrari,la codul CPV :50730000-1 Servicii de reparare și de întreținere a grupurilor      de refrigerare cu mentiunea pentru SPLCEP Ploiesti

Contractul va fi incheiat  pana la 31.12.2017, cu posibilitatea  prelungiri pana la 30.04.2018, prin act aditional.
Oferta castigatoare va fi desemnata cea cu pretul cel mai scazut.

Achizitia se va efectua incepand cu data de 30.05.2016 ora 13:00 din catalogul  de produse afisat  pe www.e-licitatie.ro -cumparari directe

Rela?ii suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti, B-dul.Independen?ei nr. 10.

Caiet de sarcini...AICI

Completari...AICI

   
24.05.2017

SPCLEP PLOIESTI

Serviciul Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti cu sediul  situat in Ploie?ti, B-dul Independen?ei, nr10 inten?ionează să achizitioneze, prin achizi?ie directă, conform Legii 98/2016 cu modificările ?i completările ulterioare, “servicii  de transmitere date”

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza Legii 98/2016 art.7,punct (5) privind atribuirea contractelor de achizitie publica.
Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie bugetul local al Municipiului Ploiesti

Clasificare CPV : 72318000-7 , servicii  de transmitere date
Obiectul achizitiei: conexiune de date dedicate VLAN_LAYER 2  de marimea latimii de banda de 10Mbps intre sediul STS –UM 0823 din Ploiesti , strada Vasile Lupu 60-62 si  SPLCEP Ploiesti, B-ul Independentei nr .10

Valoarea estimata a serviciului : 600 lei/ luna  abonament lunar, fara TVA,
Criteriul de atribuire,:- pre?ul cel mai scăzut.

Modul de prezentare a ofertei:

  Ofertele  vor fi afisate pe www.e-licitatie.ro -cumparari directe/catalog de produse/servicii /lucrari , la codul CPV 72318000-7 , servicii  de transmitere date, cu mentiunea pentru SPLCEP Ploiesti

Nu se accepta subcontractori.

Achizitia se  efectueaza din catalogul de produse si servicii existent pe site-ul e-licitatie.ro,  incepand cu data de 30.05.2017 ora 11:00
Pretul ofertat va fi tip abonament exprimat in lei/luna

Contractul va fi incheiat de la 01.07.2017 pana la 31.12.2017, cu posibilitatea  prelungiri pana la 30.04.2018, prin act aditional.
Oferta castigatoare va fi desemnata cea cu pretul cel mai scazut.

Rela?ii suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti, B-dul.Independen?ei nr. 10.

Caiet de sarcini...AICI

   
19.05.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari avand ca obiect realizarea „lucrarii care face legatura intre conducta de aductiune a apei si cea de debitare - “Conducta BY-PASS Gospodarire de apa”, situata in Parcul Municipal Ploiesti Vest la Centrul de Excelenta in afaceri pentru tineri intreprinzatori.

Cod de clasificare CPV:  
 - 45232100-3 - Lucrari auxiliare pentru conducte de apa
- 44162200-5 - Conducte de distributie

Valoare estimata, fara TVA: 8000 lei fara T.V.A  din care:

 1. Terasamente Conducta BY – PASS, valoare de 1.700 lei ( excl.T.V.A);
 2. Conducta BY-PASS , valoare 6.300 lei ( excl. T.V.A).

Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri, aprobate conform Listei obiectivelor de investitii POR 2007-2013, Finantate  Bugetul Local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii - Capitolul 54.02.56 -Autoritati publice, POZ.A1.

Termenul de executie va fi de maxim 30 zile de la emiterea de catre achizitor a Ordinului de incepere a lucrarilor;
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini atasat, Memoriu Tehnic, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Modul de prezentare a ofertei:  Ofertele trebuie transmise la:
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de executie lucrari. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de:29.05.2017, ora:14.Dupa aceasta data, respectiv ora se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, insotit de Scrisoarea de inaintare, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. Ulterior, acestea vor fi depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare
Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,    B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522,      fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr:  95698 / 19.05.2017.

Formulare, model contract, fisa de date...AICI

Clarificare...AICI

Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de:29.05.2017, ora:14.Dupa aceasta data, respectiv ora se vor vizualiza ofertele postate in SEAP.  
18.05.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari avand ca obiect “PROIECTARE SI EXECUTIE INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE NATURALE GRADINITA „SF.ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL ” .

Cod de clasificare CPV:
- 45231221-0 - Lucrări de construcții de conducte de alimentare cu gaz;
- 45231223-4 – Lucrări auxiliare pentru distributia gazului;
- 71322200 - Servicii de proiectare a conductelor.
  
 Valoare estimata, fara TVA: 16.800 lei fara T.V.A (19.992 lei cu T.V.A) din care:
        - Proiectare ( inclusiv viza verificator proiect): 800 lei fara T.V.A;
        - Executie lucrari : 16.000 lei fara T.V.A

Sursa de finantare:Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii-Capitolul.65.02.71.01.Invatamant- B.Lucrari noi - instalatie gaze naturale Gradinita „Sf.Arhangheli Mihail si Gavril” (proiectare + executie).

Durata contractului de executie va fi de maxim 30 zile de la emiterea de catre achizitor a Ordinului de incepere a lucrarilor;
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini atasat , Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Modul de prezentare a ofertei:  Ofertele trebuie transmise la:
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de executie lucrari. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de:26.05.2017. ora:12.00.  Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, insotite de Scrisoarea de inaintare atasata plicului care contine oferta, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. Ulterior, acestea vor fi depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare
Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522,   fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr: 95387 / 18 .05.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Clarificare...AICI

Clarificare 2...AICI

Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de: 26.05.2017. ora:12.00.  Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP.
 
10.05.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii din anexa 2, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa nr. 2 din Legea 98/2016:
Servicii prestate in perioada 01-04 Iunie 2017, pentru Festivalul „Ploiesti – Magie, Feerie si Povesti” , conform cerintelor documentatiei de atribuire.

Cod de clasificare CPV: 79952000-2  Servicii pentru evenimente

Valoarea estimata a contractului este de 129.400, fara TVA din care:
-         32.400lei  (fara TVA) pentru inchiriere scena si instalatiile de sunet, lumini, video, conform caiet de sarcini in perioada 01-04 iunie 2017.
-         97.000 lei (fara TVA) pentru achizitia serviciilor prestate de artisti.   

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei de servicii, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Achizitia serviciilor prevazute mai sus (anexa 2 din Legea98/2016) va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 16.05.2017(inclusiv). Dupa aceasta data vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.

Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,   B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 92830/10.05.2017.

Achizitia serviciilor prevazute mai sus (anexa 2 din Legea98/2016) va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 16.05.2017(inclusiv). Dupa aceasta data vom analiza ofertele postate in SEAP.

 

„Urmare a evaluarii ofertelor depuse de operatorii economici  la achizitia de servicii pentru evenimentul „ Festivalul  Ploiesti – Magie, Feerie, Povesti,  autoritatea contractanta a declarat castigatoare oferta depusa de SC Produktiv Assets SRL  cu pretul de 124.450lei, fara T.V.A. si care indeplineste cerintele din Anuntul de depunere oferte, respectiv din Caietul de sarcini”.

09.05.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica pentru pista de trap realizata in cadrul proiectului - Modernizarea/extinderea functionala a Hipodromului din Ploiesti”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 16.05.2017, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire Expertiza tehnica pentru pista de trap realizata in cadrul proiectului - Modernizarea/extinderea functionala a Hipodromului din Ploiesti, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       

Valoarea estimata, fara TVA: 21.008,40 lei fara TVA, 25.000 lei cu TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 67.02.71.01 – Cultura, Recreere si Religie – C – Alte cheltuieli de investitii

Termenul de prestare a serviciilor: 25 zile

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 92591 /09.05.2017.

Formulare, caiet de sarcini, tema de proiectare...AICI

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 16.05.2017, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP.

„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect "Expertiza tehnica pentru pista de trap realizata in cadrul proiectului „Modernizarea/extinderea functionala a Hipodromului din Ploiesti”, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta.”

 
09.05.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru achizitia de servicii de intocmire D.A.L.I. –RESTAURARE FATADA SI INLOCUIRE TAMPLARIE LA CLADIREA COLEGIULUI NATIONAL “MIHAI VITEAZUL” ARIPA NORD

Se achizitioneaza servicii de intocmire :
-Documentatii pentru obtinerea avizelor conform certificatului de urbanism
-expertizarea tehnica
-releveul constructiei
-elaborare DALI
Valoarea estimata, fara TVA: 37.500 lei
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.
Termenul de prestare: 60 zile si se realizeaza in doua etape:
Etapa I:
- 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere pentru documentatia necesara obtinerii avizelor conform certificatului de urbanism, releeve si pentru expertiza tehnica;
- dupa predarea documentelor mentionate mai sus, prestatorul are obligatia de a fi prezent si de a sustine documentatiile in fata Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului;
- in cazul in care exista observatii sau apar neconformitati evidentiate de reprezentantii Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului sau sunt constatate de catre alte institutii emitente de avize/autorizatii/acorduri, remedierile documentatiilor intra in atributiile prestatorului si se vor solutiona de catre acesta in maxim 10 (zece) zile de la notificarea beneficiarului;
Etapa a II-a:
- dupa obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism si dupa acceptarea de catre Comisia Tehnico Economica de Avizare a beneficiarului a documentatiilor, solicitate in etapa I, se va emite ordin de incepere pentru elaborarea D.A.L.I:
- astfel, termenul pentru elaborarea D.A.L.I va fi de 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere;
- dupa predarea documentatiei (DALI) prestatorul are obligatia de a fi prezent si de a o sustine in fata Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului;
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile):
- 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
- 71319000-7 Servicii de expertiza

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestare servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte (16.05.2017 ora 16.00) . Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP.
         Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor “D.A.L.I. –RESTAURARE FATADA SI INLOCUIRE TAMPLARIE LA CLADIREA COLEGIULUI NATIONAL “MIHAI VITEAZUL” in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
         Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestare servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original,  la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situate pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarant castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, Tema de proiectare si Certificatul de Urbanism formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr.92528

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

Formulare, caiet de sarcini, tema de proiectare...AICI

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestare servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte (16.05.2017 ora 16.00) . Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP.

CLARIFICARE...AICI

 
09.05.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Ploiesti organizeaza licitatie publica cu strigare pentru inchirierea urmatoarelor spatii excedentare...detalii
   
08.05.2017

PRIMARIA PLOIESTI

DENUMIRE ACHIZITIE: D.A.L.I. – Restaurare partiala fatada si acoperis la cladirea Colegiului National Ion  Luca Caragiale     

Cod CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
71319000-7 Servicii de expertiza
Valoarea estimata: 60.504 lei, fara TVA

Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Termenul de prestare a serviciilor: 60 de zile de la semnarea contractului de servicii.

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 16.05.2017, ora 12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire D.A.L.I. - RESTAURARE PARTIALA FATADA SI ACOPERIS LA COLEGIUL NATIONAL “ION LUCA CARAGIALE”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si din Tema de proiectare. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt, caietul de sarcini (tema de proiectare/certificat de urbanism) si documentele de calificare.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 92060/08.05.2017.

Formulare, caiet de sarcini, tema de proiectare...AICI

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 16.05.2017, ora 12.00.
 
05.05.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru organizarea unui spectacol ecvestru in data de 2 iunie 2017
parte a Festivalului “Ploiesti-Magie, Feerie si Povesti”, care sa constituie un moment de bucurie si relaxare pentru copii. Spectacolul se va desfasura pe parcursul intregii zile si va cuprinde in mod obligatoriu , fara a se limita insa la acestea, urmatoarele tipuri de activitati:
-           sarituri peste obstacole,
-           scurte lectii de dresaj pe fond muzical,
-           plimbari gratuite pentru public, concursuri si alte actiuni atractive.
Se vor asigura demonstratii de un numar de minim 5 cai. Se vor asigura echipamente de protectie pentru plimbarile publicului si prezentator eveniment.

Cod de clasificare CPV:  92000000-1 servicii de recreere, culturale si sportive           
Valoarea estimata, LEI fara TVA: 11.340 lei
Termenul si locatia de prestare a serviciilor: 02 iunie 2017, zona Turnului Parasutistilor, Sala Sporturilor Olimpia – Ploiesti.
Achizitia serviciilor va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii ce are ca obiect ”Spectacol ecvestru 2 iunie 2017”, in conformitate specificatiile tehnice mentionate de catre autoritatea contractanta.

Criteriul de atribuire a contractului si justificarea factorilor de evaluare impusi: cel mai bun raport calitate-pret , in conformitate cu prevederile art. 111, alin.(4) si ale art.187, alin(3), lit. c), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu prevederile art. 32 alin. (1) si (2), ale art. 139 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice si ale Procedurii Operationale 125/2017 adoptata la nivelul Municipiului Ploiesti .
Factorii de evaluare sunt urmatorii:
Factorul  de evaluare 1 : Oferta financiara – 70 puncte
Pentru pretul cel mai mic ofertat se acorda punctajul maxim prevazut pentru acest factor de evaluare, si anume 70 de puncte.
Pentru celelalte preturi ofertate, punctajul acordat se calculeaza astfel:
   Ppret = (Vm/Vn) x 70 puncte
  Ppret = punctaj pret
  Vm = valoare minima ofertata
  Vn = valoare ofertant n  (altul decat cel cu oferta minima)
Factorul  de evaluare 2 : Oferta tehnica – 30 puncte
Pentru oferta cu cel mai mare numar de cai de competitie propusi se acorda punctajul maxim prevazut pentru acest factor de evaluare, si anume 30 de puncte
Pentru celelalte oferte, punctajul acordat se calculeaza astfel:
Pcai = (Nn / Nmax) x 30 puncte
Pcai = punctaj cai competitie
Nmax = numar maxim cai competitie
Nn = numar cai competitie ofertant n (altul decat cel cu oferta maxima)
Nota: Pentru un numar mai mic de 3 cai de competitie se acorda 0 puncte.
Oferta castigatoare va fi desemnata oferta care va intruni punctajul maxim, in urma aplicarii algoritmului de calcul prezentat anterior, si intocmirii, in ordine descrescatoare, a clasamentului ofertelor admisibile.
Punctajul total al fiecarei oferte se va calcula dupa formula: Ptotal = Ppret + Pcai

Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  autoritatii contractante, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestare servicii se depun in 2 exemplare, original si copie,  la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C,  intr-un plic sigilat si netransparent care va fi insotit, la exterior, de scrisoarea de inaintare (Formularul 11). Pe plicul sigilat se va specifica procedura la care se depune oferta, precum si mentiunea: „A nu se deschide inainte de 12.05.2017, ora 10”. Documentele ofertei vor fi numerotate pe fiecare pagina si vor fi prezentate pe baza de opis.  

Ofertantii au obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere , stabilite prin Anunt publicat in SEAP si pe site-ul Municipiului Ploiesti (12.05.2017, ora 10). Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantilor. Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere este declarata inacceptabila si se returneaza nedeschisa. Ofertele pot fi modificate sau retrase numai pana la data si ora de depunere stabilite prin Anunt publicat in SEAP si  pe site-ul Municipiului Ploiesti.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr.91782

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

Contract, formulare, anunt depunere oferte...AICI

Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  autoritatii contractante, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestare servicii se depun in 2 exemplare, original si copie,  la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C,  intr-un plic sigilat si netransparent care va fi insotit, la exterior, de scrisoarea de inaintare (Formularul 11). Pe plicul sigilat se va specifica procedura la care se depune oferta, precum si mentiunea: „A nu se deschide inainte de 12.05.2017, ora 10”. Documentele ofertei vor fi numerotate pe fiecare pagina si vor fi prezentate pe baza de opis.  

Ofertantii au obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere , stabilite prin Anunt publicat in SEAP si pe site-ul Municipiului Ploiesti (12.05.2017, ora 10). Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantilor. Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere este declarata inacceptabila si se returneaza nedeschisa. Ofertele pot fi modificate sau retrase numai pana la data si ora de depunere stabilite prin Anunt publicat in SEAP si  pe site-ul Municipiului Ploiesti.

Urmare a evaluarii ofertei unice depuse de catre operatorul economic ASOCIATIA ECVESTRA WESTERN DREAM pentru achizitia de servicii din Anexa 2 la Legea 98/2016, autoritatea contractanta a declarat castigatoare oferta acestui operator economic, cu pretul de 10 350 lei fara TVA, oferta care a indeplinit cerintele din Anuntul de depunere oferte, respectiv din Caietul de sarcini”

05.05.2017

SPCLEP PLOIESTI

Serviciul Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti inten?ionează să achizitioneze, prin achizi?ie directă, conform Legii 98/2016 cu modificările ?i completările ulterioare, servicii  de furnizare computere de birou si licente.

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza Legii 98/2016 art.7,punct (5) privind atribuirea contractelor de achizitie publica.
Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie bugetul local al Municipiului Ploiesti

Clasificare CPV : 30213300-8 computer de birou
72212218-0 servicii de dezvoltare de software pentru gestionare licentelor

Obiectul achizitiei: Obiectul achizitiei directe il constituie  achizitionare a 8(opt) computere de birou cu urmatoarele caracteristici minimale:

 • Procesor INTEL I5
 • Memorie 4 GB
 • Placa Ethernet
 • Placa video separate de 512 MB
 • HDD 500 GB , SATA
 • DVD-RW,SATA
 • Interfata USB min.5 porturi, dintre care 2 frontale
 • Tastatura, mouse
 • Monitor LCD 19” 16/9

Si a urmatoarelor licente de utilizare:

 • pentru toate cele 8 computere se doreste licente Windows 10 profesional, 64 biti in engleza –OEM
 • pentru 5(cinci) computere se doreste si licente Microsoft Office home & business 2016

           
Criteriul de atribuire,:- pre?ul total achizitie cel mai scăzut.

Modul de prezentare a ofertei:

 • Se va trece valoarea computerului fara licente la codul CPV:30213300-8(cu mouse, tastatura si monitor de 19”), cu mentiunea pentru SPLCEP Ploiesti
 • Se va trece valoarea licentei Windows 10 profesional, 64 biti in engleza –OEM la codul CPV: 72212218-0 cu mentiunea pentru SPLCEP Ploiesti
 • Se va trece valoarea licentei Microsoft Office home & business 2016 OEM la codul CPV 72212218-0 cu mentiunea pentru SPLCEP Ploiesti

Valoarea estimata totala a achizitiei este de 27100lei fara TVA
Achizitia se va desfasura de pe  www.e-licitatie.ro ,achizitii directe /catalogul de produse , incepand cu  data de 15.05.2017,  ora 11.00 

Rela?ii suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti, B-dul.Independen?ei nr. 10.

Achizitia se va desfasura de pe  www.e-licitatie.ro ,achizitii directe /catalogul de produse , incepand cu  data de 15.05.2017,  ora 11.00 
 
04.05.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica – Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori”.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de “Expertiza tehnica – Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       

Valoarea estimata, fara TVA: 21.008 lei

Sursa de finantare:Lista provizorie a obiectivelor de investitii POR 2007-2013  finantate  din Bugetul localpe anul 2017- Capitolul 54.02.56 – Autoritati publice - Alte cheltuieli de investitii, poz.1

Termenul de prestare a serviciilor: 20 zile

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 91296/04.05.2017.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 15.05.2017, ora 12.00.  
03.05.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii prevazute in Anexa 2 la Legea 98/2016 conform dispozitiilor art. 7, alin. (1) lit. c) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si tinand de dispozitiile art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului de prestari servicii “Spectacol pirotehnic in data de 21 mai 2017”
Achizitia se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 11.05.2017, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor “Spectacol pirotehnic in data de 21 mai 2017” in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
 Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestare servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca dupa stabilirea ofertantului castigator, acestea sa fie depuse doar de catre acesta, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (termen de transmitere - 3 zile de la finalizarea achizitiei in SEAP).     
Documentatia de atribuire, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Formularele, Caietul de sarcini, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.144,303 fax: 0244/510736.

Anuntul a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr 91099.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Clarificare...AICI

Achizitia se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 11.05.2017, ora 12:00.  
03.05.2017

SPCLEP PLOIESTI

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Poiesti intentioneaza sa achizitioneze ,prin achizitie directa ,  conform Legii 98/2016 anexa 2 si a HG nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica cap. III,sectiunea 5,paragraful 8 , art.101alin(2),  “ servicii de medicina muncii”,pentru un total de 40 de angajati, (dintr-un numar  maxim de 43 de posturi),cu  urmatoarele functii:

 • Consilier – functii de conducere -3 angajati;
 • Consilier – functii de executie -29 angajati
 • Referent – 5 angajati
 • Personal contractual -3 angajati

Mentionam ca  toate posturile  necesita folosirea calculatorului. Procedura de achizitie: achizitie directa in baza Legi 98/2016 art.7,punct (5) privind atribuirea contractelor de achizitie publica.
Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie bugetul local al Municipiului Ploiesti

Clasificare CPV : Cod CPV:85147000-1 servicii de medicina muncii

Obiectul achizitiei : servicii de  medicina muncii pentru personalul SPLCEP Ploiesti

Valoarea estimata a serviciului : 3000 lei  pana la sfarsitul anului bugetar   
Criteriul de atribuire,:- pre?ul cel mai scăzut aplicabil ofertelor care dovedesc indeplinirea cerintelor din caietul de sarcini.

Modul de prezentare a ofertei:
                   Oferta tehnica va cuprinde descrierea detaliata a serviciilor ce urmeaza a fi prestate , in conformitate cu caietul de sarcini 
                  Oferta financiara va cuprinde  valoarea abonamentului lunar perceput pentru fiecare angajat ( formularul 3)

OFERTANTUL  prin participarea  la aceasta procedura de achizitie , isi asuma cunoasterea  prevederilor Legii 98/2016 art.164, art 165  art.167                 (formularul 1) si  art .59 si art. 60 -privind neincadrarea in una din situatiile prevazute de aceste articole(formularul 2)
Se vor depune toate documentele solicitate in ANEXA 2 si copie a caietului de sarcini asumat.
TIMPUL DE RASPUNS LA SOLICITARI: pana la 10.05.2017 ora: 11,00
PERIOADA MINIMA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile
Ofertele  impreuna cu celelalte documente de atribuire  vor fi depuse la Registratura  Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor ,B-dul Independentei ,nr 10 , Ploiesti, corp A, camera 9, pana la data de 12.05.2017 ora 12.00
Ofertantul declarat castigator va avea obligatia de a posta oferta  in SEAP, pentru finalizarea acestei achizitii pe www.e-licitatie.ro

Rela?ii suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti, B-dul.Independen?ei nr. 10.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Ofertele  impreuna cu celelalte documente de atribuire  vor fi depuse la Registratura  Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor ,B-dul Independentei ,nr 10 , Ploiesti, corp A, camera 9, pana la data de 12.05.2017 ora 12.00
 
24.04.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Service, verificari tehnice periodice, reparatii si intretinerea copiatoarelor Xerox ” .
Cod de clasificare CPV: 50313100-3 (Servicii de reparare a fotocopiatoarelor).       

Valoarea estimata, fara TVA: 1.680 lei (fara TVA) pana la data de 31.12.2017 cu posibilitatea suplimentarii pana la valoarea maxima de 2.520 lei fara TVA in conformitate cu dispozitiile art.165 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Astfel autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a prelungi durata initiala a contractului cu cel mult 4 luni, pana la data de 30.04.2018, in cazul aparitiei necesitatii de suplimentare a serviciilor achizitionate initial si al existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
In valoarea maxim estimata de 2.520 lei, fara TVA, au fost incluse si costurile aferente acestei perioade de 4 luni, respectiv 01.01.2018-30.04.2018.

Valoarea maxima estimata de  2.520 lei fara TVA, este defalcata astfel:
- 1.680 lei (fara TVA) pana la data de 31.12.2017;
-    840 lei (fara TVA) pentru anul 2018, in eventualitatea prelungirii contractului prin act aditional pana la data de 30.04.2018.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.
Termenul de prestare a serviciilor: 31.12.2017, cu posibilitatea de prelungire a contractului cu o durata de 4 (patru) luni de la data expirarii duratei initiale  de indeplinire a acestuia, conform prevederilor legale mai sus mentionate.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Modul de prezentare a ofertei:  Ofertele trebuie transmise la:
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de :02.05.2017. Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, insotite de Scrisoarea de inaintare atasata plicului care contine oferta, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. Ulterior, acestea vor fi depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,      B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522,   fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr: 89019 / 24.04.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de :02.05.2017. Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  
24.04.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect „Service auto, verificari tehnice periodice, reparatii si intretinerea a 3 autoturisme marca Skoda Octavia Tour, 4  autoturisme marca Skoda Roomster, 2  autoturisme marca Ford Fusion, 2  autoturisme marca Dacia Logan, 1  autoturism marca Dacia 1307 ”  
Cod de clasificare CPV: 50110000-9 (Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe).        
Valoarea estimata, fara TVA: 60.000 lei (fara TVA) pana la data de 31.12.2017 cu posibilitatea suplimentarii pana la valoarea maxima de 80.000 lei fara TVA in conformitate cu dispozitiile art.165 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Astfel autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a prelungi durata initiala a contractului cu cel mult 4 luni, pana la data de 30.04.2018, in cazul aparitiei necesitatii de suplimentare a serviciilor achizitionate initial si al existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
In valoarea maxim estimata de 80.000 lei, fara TVA, au fost incluse si costurile aferente acestei perioade de 4 luni, respectiv 01.01.2018-30.04.2018.
Valoarea maxima estimata de  80.000 lei fara TVA, este defalcata astfel:
- 60.000 lei (fara TVA) pana la data de 31.12.2017;
- 20.000 lei (fara TVA) pentru anul 2018, in eventualitatea prelungirii contractului prin act aditional pana la data de 30.04.2018.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.
Termenul de prestare a serviciilor: 31.12.2017, cu posibilitatea de prelungire a contractului cu o durata de 4 (patru) luni de la data expirarii duratei initiale  de indeplinire a acestuia, conform prevederilor legale mai sus mentionate.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Modul de prezentare a ofertei:  Ofertele trebuie transmise la:

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 02.05.2017. Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, insotite de Scrisoarea de inaintare atasata plicului care contine oferta, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. Ulterior, acestea vor fi depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare

Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522,   fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr: 88969 / 24.04.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 02.05.2017. Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.  
24.04.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect „ASISTENTA TEHNICA SI SERVICE PENTRU APARATURA ELECTRONICA SI ELECTROMECANICA A CEASURILOR DIN MUNICIPIUL PLOIESTI”  

Cod de clasificare CPV: 50431000-5 (Servicii de reparare și de întreținere a ceasurilor).        

Valoarea estimata: Pentru noul contract pe anul 2017 ( de la 01.05.2017 pana la 31.12.2017) se estimeaza o valoare de aproximativ 26.050,42 lei fara TVA, respectiv 31.000 lei cu TVA .
In eventualitatea prelungirii acestui contract prin act aditional, pana pe 30.04.2018, valoarea estimata pentru cele 4 (patru) luni din anul 2018 va fi de aproximativ 15.500 lei cu TVA.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.
Termenul de prestare a serviciilor: 31.12.2017, cu posibilitatea de prelungire a contractului cu o durata de 4 (patru) luni de la data expirarii duratei initiale  de indeplinire a acestuia, conform prevederilor legale mai sus mentionate.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Modalitatea de publicitate:
Se va publica un Anunt pentru depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.

Modul de prezentare a ofertei:  Ofertele trebuie transmise la:
Registratura Primariei Municipiului Ploiesti
Adresa postala:  B-dul Republicii, nr. 2, intrarea C, parter, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:100066, Romania, Punct de contact:  Registratura, Tel.  +40 244516699/480, Adresa internet (URL):  www.ploiesti.ro

-Numar de exemplare: 2(doua), original si copie;
-Documentele ofertei vor fi numerotate pe fiecare pagina si vor fi prezentate pe baza de opis.
Acestea se vor introduce intr-un plic sigilat si netransparent care va fi insotit, la exterior, de Scrisoarea de inaintare. Pe plicul sigilat se va specifica procedura la care se depune oferta, precum si mentiunea: “A nu se deschide inainte de:  02.05.2017, ora: 12.00”.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor:2 zile lucratoare.
- Ofertantii au obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere stabilite prin prezentul Anunt. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantilor;
- Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere este declarata inacceptabila si se returneaza nedeschisa;
- Ofertele pot fi modificate sau retrase numai pana la data si ora de depunere stabilite prin prezentul Anunt.
Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522,  fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr: 88881 / 24.04.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Data limita de depunere ofertelor: 02.05.2017, ora 12.00.
Urmare a evaluarii ofertei depuse de operatorul economic la achizitia directa de servicii, autoritatea contractanta a declarat castigator oferta acestuia respectiv de S.C. FIDES MULTISERVICE SRL. cu pretul cel mai scazut, respectiv 26.000 lei, fara T.V.A., si care indeplineste cerintele din Anuntul de depunere oferte respectiv din Caietul de sarcini.
24.04.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze Carburanti auto pe baza de carduri  prin achizitie directa, in conformitate cu   dispozitiile prevazute de art. 7 alin.5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si art.43 alin.(1) din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice      

Coduri CPV: 09132100-4  - (Benzina fara plumb);   09134200-9  - (Motorina)

Valoarea estimata, fara TVA, a achizitiei: 104.168  lei,( fara TVA), din care :
-  69.445  lei (fara T.V.A) pana la data de 31.12.2017;
-  34.723 lei (fara T.V.A) pentru  perioada 01.01.2018-30.04.2018

Termenul de furnizare: pana la data de 31.12.2017, cu posibilitatea de prelungire a contractului  cu o durata de 4 luni de la data expirarii duratei initiale de indeplinire a acestuia, conform dispozitiilor art. 165, alin.(1) lit.(d) din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica privind Legea 98/2016.

Documentatia  aferenta achizitiei directe, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul contractului de furnizare, sunt anexate prezentului anunt.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr.88877

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon nr.0244/516699, int. 522; fax nr. 0244/510736.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2,  intrarea C  pana in data de 02.05.2017, ora 12.00.
 
20.04.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii din anexa 2, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa nr. 2 din Legea 98/2016:
„SERVICII ARTISTICE PRESTATE IN PERIOADA 19-21 MAI 2017 PENTRU EVENIMENTUL „ZILELE ORASULUI PLOIESTI”, conform cerintelor documentatiei de atribuire.

Cod de clasificare CPV: 79952000-2  Servicii pentru evenimente

Valoarea estimata a contractului este de 143.400 lei , fara TVA, din care:

 • 32.400 lei  (fara TVA) pentru inchiriere scena si instalatiile de sunet, lumini, video, conform caiet de sarcini in perioada 19-21 mai 2017.
 •  111.000 lei(fara TVA) pentru achizia serviciilor prestate de artisti.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei de servicii, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Achizitia serviciilor prevazute mai sus (anexa 2 din Legea98/2016) va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 28.04.2017. Dupa aceasta data vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.

Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,                            B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 88353/20.04.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

 Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei de servicii, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia serviciilor prevazute mai sus (anexa 2 din Legea98/2016) va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 28.04.2017. Dupa aceasta data vom analiza ofertele postate in SEAP.

„Urmare a evaluarii ofertelor depuse de operatorii economici la achizitia de servicii din anexa 2 la legea 98/2016, autoritatea contractanta a declarat castigator oferta S.C. Concert Sound Production SRL,  cu pretul de  92.223,94lei, fara T.V.A., si care indeplineste cerintele din Anuntul de depunere oferte respectiv din Caietul de sarcini”.

13.04.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline, conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica – Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiesti”.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmire “Expertiza tehnica – Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiesti”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       

Valoarea estimata, fara TVA: 168.067,23 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii - Capitolul Mediu

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 24.04.2017, ora 12.00.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 87106 /13.04.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Clarificare...AICI

Clarificare 2...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 24.04.2017, ora 12.00.

„Termenul limita pentru depunerea ofertelor se prelungeste pana la data de 28.04.2017, ora 12:00, avand in vedere ca, in data de 20.04.2017, a fost postat pe site-ul www.ploiesti.ro raspunsul autoritatii contractante la o solicitare de clarificari transmisa de un operator economic interesat sa participe, raspuns ce cuprinde informatii necesare pentru elaborarea si prezentarea de catre toti operatorii economici a unor oferte corespunzatoare cerintelor autoritatii.”       

Adresa decalare...AICI

Avand in vedere faptul ca, prin modificarea caietului de sarcini, respectiv a valorii estimate de la 66.667 lei fara TVA la 168.067,23 lei fara TVA, achizitia publica de servicii de elaborare „Expertiza tehnica – Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiesti” depaseste pragul valoric privind achizitia directa a serviciilor in cauza, prevazut de art. 7 alin.5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractanta a decis anularea achizitiei directe de servicii de elaborare „Expertiza tehnica – Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiesti”, in conformitate cu prevederile art.212 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmand ca, ulterior, sa organizeze o procedura de achizitie publica privind atribuirea contractului de servicii mentionate anterior, dintre cele enumerate de art.68 din aceeasi lege.

Adresa anulare...AICI

 
11.04.2017

PRIMARIE PLOIESTI

Anunt referitor la inchiriere spatii in Centrul de Excelenta in Afaceri pentru Tineri Intreprinzatori...detalii
   
07.04.2017

SPCLEP PLOIESTI

Serviciul Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti inten?ionează să achizitioneze, prin achizi?ie directă, conform Legii 98/2016 cu modificările ?i completările ulterioare, servicii  de curatenie , cod CPV 90910000-9 pentru  imobilul situat in Ploie?ti, B-dul Independen?ei, nr10.

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza Legii 98/2016 art.7,punct (5) privind atribuirea contractelor de achizitie publica.
Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie bugetul local al Municipiului Ploiesti

Clasificare CPV : 90910000-9 servicii de curatenie
Obiectul achizitiei: Obiectul achizitiei directe il constituie  prestarea unor servicii  de curatenie , de catre doua persoane, la sediul  Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti, incepand cu 01 mai 2017,  pana la 31.12.2017 cu posibilitatea prelungirii prin act aditional pana la data de 30.04.2018.
Suprafata utila unde se vor presta servicii de curatenie,  este de aproximativ 1.106.73 mp, dupa cum urmeaza :

 • Cladirea A:894,28mp(include si arhivele de la subsol)
 • Cladirea B: 212,45mp

          Suprafata curtii este de  aproximativ 651,11mp.

Valoarea estimata a serviciului : valoarea totala a contractului , pana la 31.12.2017 , este de 40.000, fara TVA,
Criteriul de atribuire,:- pre?ul cel mai scăzut.

Modul de prezentare a ofertei:

Oferta tehnica: va contine descrierea detaliata a serviciilor ce urmeaza a fi prestate si a personalului ce urmeaza a fi alocat pentru efectuarea prestatiilor (conform caietului de sarcini)
Oferta financiara:   se va trece valoarea totala a contractului pe 8 luni fara TVA, pana la 31.12.2017  evidetiind  tariful/orar/ ingrijitor  exprimat in lei fara TVA.
Valoarea estimata a contractului pentru un numar de doi ingrijitori este de 40.000  lei fara TVA, pentru 8 luni.
Pretul va ramane  nemodificat pe toata durata derularii contractului.
Ofertele se depun la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor , situat in B-dul Independentei, nr.10, Ploiesti, Prahova, pana la data 13.04.2017, ora 10.00.
Ofertele se vor deschide in data de 13.04.2017, orele 11:00.
Ofertantul declarat castigator, va avea obligatia de a urca oferta in S.E.A.P, pentru finalizarea acestei achizitii pe www.e-licitatie.ro.

Rela?ii suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti, B-dul.Independen?ei nr. 10.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Ofertele se depun la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor situat in B-dul Independentei, nr.10, Ploiesti, Prahova, pana la data 13.04.2017, ora 10.00.
Ofertele se vor deschide in data de 13.04.2017, orele 11:00.
 
07.04.2017

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, servicii de “Asigurare RCA pentru 3 autoturisme”, marca Skoda Octavia Tour, cu caracteristicite din anexa atasata. Mentionam faptul ca autoturismele sunt asigurate pana la data de 05.05.2017.

Achizitia serviciilor RCA va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP (www.e-licitatie.ro).

Oferta financiara va fi postata in SEAP pana la data de 18.04.2017, cu detaliere, in descriere, a pretului ofertat/autoturism. Dupa aceasta data vom cerceta ofertele postate in SEAP.
Oferta financiara va fi identificata in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor conform anunt (“Asigurare RCA pentru 3 autoturisme”).

Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Codul de clasificare CPV : 66516100-1 (Servicii de asigurare de răspundere civilă auto)
Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.
Durata politelor de asigurare va fi de 12 luni calendaristice.
Perioada de valabilitate a ofertei : 30 zile
Valoarea ofertei va fi exprimata in lei.
Valoarea totala estimata :  1800 lei (600 lei/autoturism/an)
Anuntul pentru achizitionarea directa a serviciilor de “Asigurare RCA pentru 3 autoturisme” a fost publicat in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro – Administrare – Publicitate – Anunturi , sub nr. 85635.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii nr. 2, etaj 8, camera 830 , telefon 0244/516699 int. 522, fax. 0244/510736, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anexa...AICI

Oferta financiara va fi postata in SEAP pana la data de 18.04.2017, cu detaliere, in descriere, a pretului ofertat/autoturism. Dupa aceasta data vom cerceta ofertele postate in SEAP.
 
06.04.2017

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru achizitia de servicii MASURATORI ACUSTICE, SALA SPECTACOL-IMOBIL BDUL.INDEPENDENTEI NR.14
Se achizitioneaza “MASURATORI ACUSTICE, SALA SPECTACOL-IMOBIL BDUL.INDEPENDENTEI NR.14.”  conform specificatiilor din  Caietul de sarcini.

Valoarea estimata, fara TVA: 5.500 lei
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.                    
Termenul de prestare a serviciilor :
a) Efectuarea masuratorilor 2 zile
b) Elaborarea raportului privind masuratorile acustice :
o   5 zile daca nu sunt necesare masuri pentru imbunatatirea acusticii
o   10 zile daca sunt necesare masuri pentru imbunatatirea acusticii
               
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile): 
71313200-7 Servicii de consultanță în izolație acustică și acustică interioară.
71251000-2 Servicii de arhitectura si masurare   

Cerinte minime impuse ofertantului:
A. Experienta similara:
- Prestarea in ultimii 3 ani (calculati anterior datei limita de depunere a ofertelor), in baza a maxim 3 contracte, de servicii similare celor ce fac obiectul prezentului contract, in valoare cumulata de minim 5.000 lei fara TVA.
B. Necesar minim de personal specializat:
- Sunt necesari doi speciali?ti cu experien?ă în măsurători acustice în construc?ii din care unul cu studii superioare (1 Arhitect sau 1 Inginer Constructii Civile), în conformitate cu Standardele SR.ISO 3382-1 - Măsurarea parametrilor acustici în cameră ?i SR EN ISO.16283-1 - Acustic㠖 măsurare - Domeniul izolării acustice a clădirilor ?i a elementelor de construc?ii.
Se va solicita:
-copie dupa diploma de studii
-declaratie de disponibilitate din care sa rezulte pozitia pentru care expertul este nominalizat in contract, semnata in original;

Achizitia se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 18.04.2017. Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor “MASURATORI ACUSTICE, SALA SPECTACOL-IMOBIL BDUL.INDEPENDENTEI NR.14.”  in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat mai sus,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata
Documentatia de atribuire, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Formularele, Caietul de sarcini, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr  85484

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Achizitia se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 18.04.2017.
 
06.04.2017

SPCLEP PLOIESTI

Serviciul Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti inten?ionează să achizitioneze, prin achizi?ie directă, conform conform Legii 98/2016, anexa 2, servicii de paza si participarea la asigurarea  ordinii in zona obiectivului  precum si servicii de monitorizarea sistemelor electronice de supraveghere si alarmare , interventii rapide la obiectiv  situat in Ploie?ti, B-dul Independen?ei, nr10.

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor Legii 98/2016, anexa 2 privind atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare.
Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie de la bugetul local al   Municipiului Ploiesti

Clasificare CPV : 79713000-5 servicii de paza (cuprinde si servicii de monitorizare si interventie rapida, cod CPV:79711000-1)

Obiectul principal al  achizitiei : asigurarea pazei prin doi agenti de paza si participarea la asigurarea ordinii in zona obiectivului  precum si monitorizarea si asigurarea interventiei rapida in cazul unui incident/ situatii deosebite 

Valoarea estimata a serviciului : 12lei/ora/agent fara TVA pentru paza, la care se adauga si abonamentul lunar de aproximativ 125lei fara TVA  pentru monitorizare.  
Criteriul de atribuire- pre?ul cel mai scăzut.

Modul de prezentare a ofertei:
Oferta tehnica va cuprinde descrierea detaliata a serviciilor ce urmeaza a fi prestate si a personalului ce urmeaza a fi alocat pentru efectuarea prestatiilor
Oferta financiara va cuprinde tariful orar/ agent exprimat in lei , fara TVA , precum si valoarea abonanentului lunar perceput pentru monitorizarea si interventie rapida ( formularul 3)

Ofertantul declarat castigator va avea obligatia de a urca ofertele in SEAP, pentru finalizarea acestei achizitii pe www.e-licitatie.ro

Rela?ii suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti, B-dul.Independen?ei nr. 10.

Caiet de sarcini...AICI

Ofertele vor fi depuse la Registratura  Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor, B-dul Independentei, nr 10 , Ploiesti, pina la data de 14.04.2017 ora 11.00
 
06.04.2017

SPCLEP PLOIESTI

Serviciul Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti inten?ionează să achizitioneze, prin achizi?ie directă, conform Legi 98/2016 cu modificările ?i completările ulterioare, servicii internet, telefonie fixa VOIP prin fibra optica si mentenanta sistemului hardware existent pentru  imobilul situat in Ploie?ti, B-dul Independen?ei, nr10.

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza Legi 98/2016 art.7,punct (5) privind atribuirea contractelor de achizitie publica.

Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie bugetul local al Municipiului Ploiesti

Clasificare CPV : 72400000-4 , servicii de internet prin fibra optica ;(pachet incluzand si telefonie VOIP - 64211000-8 servicii de telefonie publica, precum si 50312300-8 reparare si intretinerea echipamentelor de retea de date)

Obiectul achizitiei: servicii de  internet, telefonie fixa VOIP si mentenanta sistemului cuprinzand urmatoarele :

1)Transport date prin internet si telefonie VOIP incluzand suport de transmitere , fibra optica, compatibil cu intrastructura hardware existenta

2)Servicii de internet :  

   -un numar de minim 18 utilizatori

   -latimea de  banda :  garantat - 50Mbps acces internet,  maxim - 2 Gbps, Metropolitan

3)Servicii de telefonie fixa VOIP;

-se doreste pastrarea numerelor existente

- numarul de minute consumate in medie: 400min mobil si 600 min fix

 -5 linii oras  VOIP

 -6  interioare analogice fax

-18 interioare IP

4)Servicii de mentenananta incluzand instalarea , configurarea , intretinerea si depanarea infrastructurii hardware existente

Valoarea estimata a serviciului : 1000 lei abonament lunar, fara TVA,

Criteriul de atribuire,:- pre?ul cel mai scăzut.

Modul de prezentare a ofertei: Ofertele  vor fi afisate pe www.e-licitatie.ro -cumparari directe/catalog de produse/servicii /lucrari

Achizitia se va efectua incepand cu data de 13.04.2017 ora 10:00 din catalogul  de produse   pe www.e-licitatie.ro -cumparari directe, afisat sub denumirea :” servicii internet, telefonie fixa VOIP prin fibra optica si mentenanta sistemului hardware existent” si codul CPV : 72400000-4

Rela?ii suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti, B-dul.Independen?ei nr. 10.

Caiet de sarcini...AICI

   
06.04.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii din anexa 2, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa nr. 2 din Legea 98/2016: Obiectul contractului consta in prestarea de „Servicii de medicina muncii pentru salariatii „Municipiului Ploiesti” conform cerintelor caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 85147000-1 Servicii de medicina muncii

Valoarea estimata a contractului este de 20.000lei (pentru serviciile de medicina muncii nu se plateste TVA), din care:
-         13.333 lei(fara TVA) pana la 31.12.2017
-            6.667 lei(fara TVA) (in eventualitatea prelungirii contractului prin act aditional  pana la data de 30.04.2018).

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Contractul produce efecte de la data inregistrarii la beneficiar, dupa semnarea  de catre ambele parti, pana la data de 31.12.2017, cu posibilitatea de prelungire a valabilitatii, prin act aditional pana la data de 30.04.2018.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei de servicii, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia serviciilor prevazute mai sus (anexa 2 din Legea98/2016) va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 14.04.2017. Dupa aceasta data vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,   B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 85267/06.04.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Achizitia serviciilor prevazute mai sus (anexa 2 din Legea98/2016) va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 14.04.2017. Dupa aceasta data vom analiza ofertele postate in SEAP. Urmare a evaluarii ofertelor depuse de operatorii economici  la achizitia de servicii de medicina muncii pentru salariatii  primariei Municipiului Ploiesti , autoritatea contractanta a declarat castigatoare oferta depusa de SC ROMGERMED VACARESTI SRL  cu pretul de 11.157,12lei, fara T.V.A., si care indeplineste cerintele din Anuntul de depunere oferte, respectiv din Caietul de sarcini
06.04.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru achizitia de servicii de  Asistenta tehnica la sistemul de instiintare-avertizare-alarmare al Municipiului Ploiesti: aparatura de instiintare F1001, centrale digitale de alarmare tip SONIA, consola de comanda, adaptoare sirene electrice tip ASE3 si sirena electronica

Descrierea contractului:
Se achizitioneaza servicii de “Asistenta tehnica la sistemul de instiintare-avertizare-alarmare al Municipiului Ploiesti: aparatura de instiintare F1001, centrale digitale de alarmare tip SONIA, consola de comanda, adaptoare sirene electrice tip ASE3 si sirena electronica”  conform specificatiilor din  Caietul de sarcini.
Valoarea estimata, fara TVA: 7500 lei- 10000 lei
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile):  
50610000-4 Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de securitate

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 18.04.2017. Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor “Asistenta tehnica la sistemul de instiintare-avertizare-alarmare al Municipiului Ploiesti: aparatura de instiintare F1001, centrale digitale de alarmare tip SONIA, consola de comanda, adaptoare sirene electrice tip ASE3 si sirena electronica”  in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat mai sus,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Documentatia de atribuire, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Formularele, Caietul de sarcini, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Anuntul a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr 85212.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon: 0244/516699, int.303 fax: 0244/510736.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 18.04.2017. Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP
 
05.04.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari (inclusiv proiectare) de “Bransament electric cabina cap linie tramvai 102, str. Libertatii, FN, Ploiesti”.
Obiectul contractului consta in executia de lucrari (inclusiv proiectare) pentru  “Bransament electric cabina cap linie tramvai 102, str. Libertatii, FN, Ploiesti”,  conform cerintelor caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV:
45310000-3 - Lucrări de instalații electrice
45311000-0 - Lucrări de cablare și conexiuni electrice
45231400-9 - Lucrări de construcții de linii electrice
45232200-4 - Lucrări auxiliare pentru linii electrice
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică
71356200-0 - Servicii de asistență tehnică

Valoarea estimata, fara TVA: 3.521,09lei, fara TVA din care:
-executie lucrari in valoare de 3.021,09 lei;
-servicii de proiectare in valoare de 500 lei.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare: 20 zile de la emiterea ordinului de incepere, dupa semnarea contractului, cu conditia obtinerii Avizului CTEA de la SDEE Electrica S.A. In cazul in care nu se obtine acest aviz in cele 20 zile, perioada de proiectare se va decala corespunzator.

Termenul de executie al lucrarilor: maxim 10 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire.
Serviciile de asistenta tehnica (AT) vor fi asigurate pe intreaga perioada de  executie a lucrarilor.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietului de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini (care cuprinde precizari la caietul de sarcini + Avizul tehnic de racordare),  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 85101/05.04.2017.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 13.04.2017, orele 12:00. Urmare a evaluarii ofertei depuse de operatorul economic NED ENERGOWAT SRL,  la achizitia directa de lucrari (inclusiv proiectare) pentru Bransament electric cabina cap linie tramvai 102, str. Libertatii, FN, Ploiesti, autoritatea contractanta a declarat castigatoare unica oferta depusa,  cu pretul de 3095,68 lei, fara T.V.A., si care indeplineste cerintele din Anuntul de depunere oferte, respectiv din Caietul de sarcini
05.04.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari (inclusiv proiectare) de “Bransament electric cabina cap linie tramvai 101, str. Depoului, FN, Ploiesti”.
Obiectul contractului consta in executia de lucrari (inclusiv proiectare) pentru  “Bransament electric cabina cap linie tramvai 101, str. Depoului, FN, Ploiesti”,  conform cerintelor caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV:
45310000-3 - Lucrări de instalații electrice
45311000-0 - Lucrări de cablare și conexiuni electrice
45231400-9 - Lucrări de construcții de linii electrice
45232200-4 - Lucrări auxiliare pentru linii electrice
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică
71356200-0 - Servicii de asistență tehnică

Valoarea estimata, fara TVA: 3.021,09lei, fara TVA din care:
-executie lucrari in valoare de 2.521,09lei;
-servicii de proiectare in valoare de 500 lei.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii.

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare: 20 zile de la emiterea ordinului de incepere, dupa semnarea contractului, cu conditia obtinerii Avizului CTEA de la SDEE Electrica S.A. In cazul in care nu se obtine acest aviz in cele 20 zile, perioada de proiectare se va decala corespunzator.

Termenul de executie al lucrarilor: maxim 10 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire.
Serviciile de asistenta tehnica (AT) vor fi asigurate pe intreaga perioada de  executie a lucrarilor.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietului de sarcini si documentatia de atribuire.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini (care cuprinde precizari la caietul de sarcini + Avizul tehnic de racordare),  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 85095/05.04.2017.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 13.04.2017, orele 12:00.
Urmare a evaluarii ofertei depuse de operatorul economic NED ENERGOWAT SRL,  la achizitia directa de lucrari (inclusiv proiectare) pentru Bransament electric cabina cap linie tramvai 101, str. Depoului, FN, Ploiesti, autoritatea contractanta a declarat castigatoare unica oferta depusa,  cu pretul de 2575,74 lei, fara T.V.A., si care indeplineste cerintele din Anuntul de depunere oferte, respectiv din Caietul de sarcini
28.03.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru achizitia de servicii LEGATORIE SI PRELUCRARE ARHIVISTICA  DOCUMENTE AFLATE IN ARHIVA DIRECTIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANA

Descrierea contractului:Se achizitioneaza “SERVICII DE LEGATORIE SI PRELUCRARE ARHIVISTICA  DOCUMENTE IN ARHIVA DIRECTIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANA”  conform specificatiilor din  Caietul de sarcini. Documentele ce trebuie arhivate sunt din perioada 2014-2016 : 3 ani x 410 dosare/an= 1230 dosare aproximativ.

Valoarea estimata, fara TVA: 16.605 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.                    

Termenul de prestare a serviciilor : este prevazut in comanda emisa de achizitor.

Finalizarea prestarii serviciilor nu va putea depasi data de 31.12.2017.

Serviciile de legatorie ce urmeaza a se presta de operatori economici autorizati in acest sens, trebuie sa respecte prevederile Instructiunii privind activitatea de arhiva la creatorii  si detinatorii de documente , aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr.217 din 23 mai 1996

 

 

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile):  

79995100-6 Servicii de arhivare

79971200-3 Servicii de legare

 

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestare servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca dupa stabilirea ofertantului castigator, acestea sa fie depuse doar de catre acesta, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (termen de transmitere - 3 zile de la finalizarea achizitiei in SEAP).            

Documentatia de atribuire, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Formularele, Caietul de sarcini, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr.83240

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Achizitia se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 06.04.2017, ora 12:00 . Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor  LEGATORIE SI PRELUCRARE ARHIVISTICA  DOCUMENTE IN ARHIVA DIRECTIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANA”  in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Se reposteaza caietul de sarcini modificat

CLARIFICARI...aici

 
28.03.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii de Elaborare a „Planului de actiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiesti” si a „Programului de imbunatatire a eficientei energetice in Municipiul Ploiesti”.

            
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: - 79311100-8 - Servicii de elaborare de studii;
                                                  - 71314300-5 – Servicii de consultanta in eficienta energetica.

Valoarea estimata, fara TVA: 75.000 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti

Durata contractului de servicii: Termenul de prestare a serviciilor: maxim 60 zile de la data semnarii contractului.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 83055/28.03.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Clarificare...AICI

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 04.04.2017, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de Elaborare a „Planului de actiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiesti” si a „Programului de imbunatatire a eficientei energetice in Municipiul Ploiesti”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.  Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

 
07.03.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti organizeaza licitatie publica cu strigare pentru inchirierea urmatoarelor spatii excedentare...detalii
   
06.03.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica – Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori”.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de “Expertiza tehnica – Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       
Valoarea estimata, fara TVA: 21.008 lei

Sursa de finantare:Lista provizorie a obiectivelor de investitii POR 2007-2013  finantate  din Bugetul localpe anul 2017- Capitolul 54.02.56 – Autoritati publice - Alte cheltuieli de investitii, poz.1

Termenul de prestare a serviciilor: 20 zile

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522,                  fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 78809/06.03.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 14.03.2017, ora 14.00.

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect servicii de "Expertiza tehnica - Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori”, intrucat nu s-a depus nicio oferta.”

 
28.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica - Cladire de locuit P+M (corp B), situata in Ploiesti, str.Panciu, nr.1”.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       

Valoarea estimata, fara TVA: 833.33  lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii - Capitolul :70.02.71.01 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica – C12.

Termenul de prestare a serviciilor: 2 (doua) luni de la emiterea ordinului de incepere de catre achizitor.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Modalitatea de publicitate:

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 09.03.2017. Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in „Expertiza tehnica – Cladire de locuit P+M (corp B), situata in Ploiesti, str.Panciu, nr.1” in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente ( numai in ceea ce priveste caluzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, insotite de Scrisoarea de inaintare atasata plicului care contine oferta se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr.2, intrarea C, doar de catre ofertantul castigator situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

Alte informatii :
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie si Fisa de date.
Avand in vedere cele prezentate mai sus si luand in considerare faptul ca valoarea estimata a contractului de prestari servicii se situeaza sub pragul valoric prevazut de dispozitiile art. 7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Municipiul Ploiesti a hotarat organizarea procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului de prestari servicii avand ca obiect: “Expertiza tehnica – Cladire de locuit P+M (corp B), situata in Ploiesti, str.Panciu, nr.1”.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522,  fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 78107 / 28.02.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 09.03.2017.

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect servicii de " Expertiza tehnica – Cladire de locuit P+M (corp B) situata in Ploiesti, str.Panciu, nr.1”, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta.”

 
27.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa, in baza dispozitiilor art. 7, aliniatul (5) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 si tinand cont de prevederile cap. III, sectiunea 1 - achizitia directa din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, o imprimanta multifunctionala cu urmatoarea configuratie minimala :

Format : A4
Dimensiuni (LxAxl cm) : 49,7 x 20,5 x49,1
Culoare : negru
Mod tiparire : color
Tehnologie : inkjet
Interfata : USB 2.0 , WIRELESS
Duplex : Automat
Viteza de printare alb/negru : 12
Rezolutie printare : 1200x1200 dpi
Cartus : HP 651 Ink negru   ? 600 pagini; HP 651 Ink Tricolor   ? 300 pagini

si Cod CPV : 30232150-0

 1. Achizitia directa va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP. Detaliile tehnice si ofertele finaciare vor fi postate in catalogul electronic SEAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de 07.03.2017 (inclusiv in data de 07.03.2017). Dupa aceasta data vom cerceta ofertele postate in SEAP.
 2. Detaliile tehnice vor fi prezentate astfel incat aceastea sa respecte configuratia minimala si să asigure posibilitatea identificarii si verificarii corespondentei intre aceasta și respectivele cerinte.
 3. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea produsului, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea produsului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. 
 4. Tariful de transport va fi inclus in pretul ofertat.
 5. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut cu conditia respectarii cerintelor solicitate in anunt.
 6. Limba de redactare a ofertei: romana
 7. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
 8. Valoarea estimata : 421 lei fara TVA.

Termen depunere oferte in SEAP – 07.03.2017
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP) la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 77823/27.02.2017.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii nr. 2, etaj 8, camera 829 , telefon 0244/516699 int. 522, fax. 0244/510736, email: achizitii.publice@ploiesti.ro

   
23.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrarilor executate pe strazi din Municipiul Ploiesti”.
Obiectul contractului consta in prestarea de „Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrarilor executate pe strazi din Municipiul Ploiesti”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71900000-7 – Servicii de laborator
                                                  
Valoarea estimata, fara TVA: 25.000 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii- Capitolul 84.02.71.01- C1

Termenul de prestare a serviciilor: 1 an

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 77391/23.02.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 02.03.2017, ora 14:00.

„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect  " Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrarilor executate pe strazi din Municipiul Ploiesti”, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta

 
13.02.2017

SC HALE SI PIETE PLOIESTI

SC HALE SI PIETE PLOIESTI organizeaza selectie oferte privind achizitionarea unor servicii de resurse umane...detalii
   
10.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari (inclusiv proiectare) de “Bransament electric cabina cap linie tramvai 102, str. Libertatii, FN, Ploiesti”.
Obiectul contractului consta in executia de lucrari (inclusiv proiectare) pentru  “Bransament electric cabina cap linie tramvai 102, str. Libertatii, FN, Ploiesti”,  conform cerintelor caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV:
45310000-3 - Lucrări de instalații electrice
45311000-0 - Lucrări de cablare și conexiuni electrice
45231400-9 - Lucrări de construcții de linii electrice
45232200-4 - Lucrări auxiliare pentru linii electrice
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică
71356200-0 - Servicii de asistență tehnică

Valoarea estimata, fara TVA: 3693,31lei, fara TVA din care:
-executie lucrari in valoare de 3193,31 lei;
-servicii de proiectare in valoare de 500 lei.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii- Capitolul 84.02.71.01 – B5

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare: 20 zile de la emiterea ordinului de incepere, dupa semnarea contractului, cu conditia obtinerii Avizului CTEA de la SDEE Electrica S.A. In cazul in care nu se obtine acest aviz in cele 20 zile, perioada de proiectare se va decala corespunzator.

Termenul de executie al lucrarilor: maxim 10 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire.
Serviciile de asistenta tehnica (AT) vor fi asigurate pe intreaga perioada de  executie a lucrarilor.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini (care cuprinde precizari la caietul de sarcini + Avizul tehnic de racordare),  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,   B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 75693/10.02.2017.

Formular, caiet de sarcini...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 20.02.2017, ora 12.

Achizitia directa  de lucrari (inclusiv proiectare) avand ca obiect atribuirea contractului de "Bransament electric cabina cap linie tramvai 102, str. LIBERTATII, FN, Ploiesti” a fost anulata in temeiul art.137 alin.1 din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 
10.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari (inclusiv proiectare) de “Bransament electric cabina cap linie tramvai 101, str. Depoului, FN, Ploiesti”.
Obiectul contractului consta in executia de lucrari (inclusiv proiectare) pentru  “Bransament electric cabina cap linie tramvai 101, str. Depoului, FN, Ploiesti”,  conform cerintelor caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV:
45310000-3 - Lucrări de instalații electrice
45311000-0 - Lucrări de cablare și conexiuni electrice
45231400-9 - Lucrări de construcții de linii electrice
45232200-4 - Lucrări auxiliare pentru linii electrice
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică
71356200-0 - Servicii de asistență tehnică

Valoarea estimata, fara TVA: 3193,31lei, fara TVA din care:
-executie lucrari in valoare de 2693,31 lei;
-servicii de proiectare in valoare de 500 lei.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii- Capitolul 84.02.71.01 – B5

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare: 20 zile de la emiterea ordinului de incepere, dupa semnarea contractului, cu conditia obtinerii Avizului CTEA de la SDEE Electrica S.A. In cazul in care nu se obtine acest aviz in cele 20 zile, perioada de proiectare se va decala corespunzator.

Termenul de executie al lucrarilor: maxim 10 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire.
Serviciile de asistenta tehnica (AT) vor fi asigurate pe intreaga perioada de  executie a lucrarilor.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini (care cuprinde precizari la caietul de sarcini + Avizul tehnic de racordare),  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 75685/10.02.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 20.02.2017, ora 12:00.

Achizitia directa  de lucrari (inclusiv proiectare) avand ca obiect atribuirea contractului de "Bransament electric cabina cap linie tramvai 101, str. Depoului, FN, Ploiesti” a fost anulata in temeiul art.137 alin.1 din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 
10.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de  executie lucrari avand ca obiect “Lucrari de executie pentru punerea in functiune a semaforului pietonal din intersectia Soseaua Nordului / Strada Rapsodiei ”.

Cod de clasificare CPV: 45316212 - 4 - Instalare de semafoare.   
                                          45311000-0 – Lucrari de cablare si conexiuni electrice.

Valoarea estimata, fara TVA:  7.000  lei fara TVA.

Sursa de finantare/Modalitatea de plata: Plata se va face de catre achizitor, prestatorului, dupa ce suma respectiva va fi decontata de catre asigurator, City Insurance, Municipiului Ploiesti.
Termenul de executie a lucrarilor : maxim 30 zile de la emiterea de catre achizitor a Ordinului de incepere a lucrarilor;.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini , Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Modalitatea de publicitate:
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de executie lucrari. Detaliile tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 17.02.2017, ora 13.00. De la aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea lucrarilor. Obiectul contractului consta in “Lucrari de executie pentru punerea in functiune a semaforului pietonal din intersectia Soseaua Nordului/Strada Rapsodiei” in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Solicitam mentionarea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste caluzele specifice) referitoare la formularul de contract executie lucrari,  insotite de Scrisoarea de inaintare atasata plicului care contine oferta se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr.2, intrarea C, doar de catre ofertantul castigator situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

Alte informatii:
Se va publica un Anunt  pentru depunere oferte atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:  www.e-licitatie.ro – Administrare - Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro - Informatii publice - Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea acestora, in vederea departajarii ofertelor.
Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.114,522,  fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 75645 /10.02.2017.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Clarificari

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de executie lucrari. Detaliile tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 17.02.2017, ora 13.00. De la aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP

Termenul de prelungire va fi pana in data de 21.02.2017 , ora :13.00. Adresa...AICI

Urmare a evaluarii ofertei depuse de operatorul economic la achizitia directa de executie lucrari, autoritatea contractanta a declarat castigator oferta acestuia respectiv de S.C UTI GRUP S.A cu pretul cel mai scazut, respectiv 6.832,13 lei, fara T.V.A., si care indeplineste cerintele din Anuntul de depunere oferte si din Caietul de sarcini.
10.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica – Parc Municipal Vest”.

Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de “Expertiza tehnica – Parc Municipal Vest”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       

Valoarea estimata, fara TVA: 25.000 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii - Capitolul 67.02.71.01 – Cultura, Recreere si Religie, Alte cheltuieli de investitii, poz.4

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 75617/10.02.2017.

Caiet de sarcini, fisa de date, formulare...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 17.02.2017, ora 12:00.
Oferta castigatoare a fost desemnata cea a S.C. Funciara S.R.L., cu pretul de 24.800 lei fara TVA.
10.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica - Cladire de locuit P+M (corp B), situata in Ploiesti, str.Panciu, nr.1”.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       

Valoarea estimata, fara TVA: 833.33  lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii - Capitolul :70.02.71.01 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica – C12.

Termenul de prestare a serviciilor: 2 (doua) luni de la emiterea ordinului de incepere de catre achizitor.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Modalitatea de publicitate: Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 17.02.2017, ora 13.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in „Expertiza tehnica – Cladire de locuit P+M (corp B), situata in Ploiesti, str.Panciu, nr.1” in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente ( numai in ceea ce priveste caluzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, insotite de Scrisoarea de inaintare atasata plicului care contine oferta se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr.2, intrarea C, doar de catre ofertantul castigator situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

Alte informatii :
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie si Fisa de date.
Avand in vedere cele prezentate mai sus si luand in considerare faptul ca valoarea estimata a contractului de prestari servicii se situeaza sub pragul valoric prevazut de dispozitiile art. 7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Municipiul Ploiesti a hotarat organizarea procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului de prestari servicii avand ca obiect: “Expertiza tehnica – Cladire de locuit P+M (corp B), situata in Ploiesti, str.Panciu, nr.1”.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 75622 /10.02.2017.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 17.02.2017, ora 13.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP.

„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect servicii de "Expertiza tehnica – Cladire de locuit P+M (corp B) situata in Ploiesti, str.Panciu, nr.1”, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta.”

 
09.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza procedura de achizitie directa in temeiul dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, in vederea atribuirii contractului de prestari SERVICII DE MENTINERE-INTRETINERE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL PLOIESTI.

Codurile de clasificare CPV:
- 50232100-1 Servicii de întreținere a iluminatului public
- 50232110-4 Recondiționarea instalațiilor de iluminare publică
- 34928500-3 Echipament de iluminat stradal

Valoarea estimata, fara TVA: 130.000 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti

Termenul in care pot fi prestate servicii in baza contractului: maxim 6 (sase) luni de la data inregistrarii la autoritatea contractanta, dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, in limita valorii estimate.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si modelele de documente si Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt pentru depunere oferte.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 75513/09.02.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Clarificare...AICI

Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 16.02.2017, ora 14:00.

Ofertele se depun la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 2, intrarea C, parter, telefon: +40 244516699/480

„Termenul limita de depunere a ofertelor se prelungeste pana la data de 21.02.2017, ora 14:00, avand in vedere faptul ca in data de 15.02.2017, un operator economic a solicitat clarificari asupra cerintelor minime de calificare impuse de autoritatea contrcatanta prin Fisa de date a achizitiei, cu privire la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale de catre operatorii economici si necesitatea intocmirii unui raspuns concludent cu privire la clarificarile solicitate de operatorul economic si asigurarii operatorilor o perioada de timp suficienta pentru intocmirea ofertelor in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.” Adresa...AICI

In urma evaluarii ofertelor depuse in cadrul achizitiei directe, oferta castigatoare a fost desemnata cea depusa de S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A., cu un pret ponderat de 137,79 lei fara TVA.

01.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de “ SERVICII PRESTATE DE EXPERT INDEPENDENT RESURSE UMANE IN VEDEREA DESFASURARII PROCESULUI DE SELECTIE/EVALUARE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATILOR: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI, S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIESTI S.R.L. SI S.C. HALE SI PIETE S.A.”

Obiectul contractului consta in prestarea de servicii  de catre expert independent resurse umane in vederea desfasurarii procesului de selectie/evaluare a membrilor CONSILIULUI de ADMINISTRATIE, conform cerintelor caietului de sarcini.
Cod de clasificare CPV: 79600000-0 Servicii de recrutare și de plasarea forței de muncă.
Valoarea estimata, fara TVA: 40.000, fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al municipiului Ploiesti
Termenul de prestare a serviciilor:

 • Raportul initial, care va fi transmis in termen de maximum 15 zile de la data semnarii contractului.
 • Raportul de progres, care va fi transmis de catre prestator beneficiarului conform  termenelor stabilite prin Graficul de timp si va fi insotit de documente cu privire la evaluarea candidatilor, stabilirea punctajului si elaborarea  listelor de ierarhizare de candidati, in termen de 60 zile de la data semnarii contractului.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data dee09.02.2017(inclusiv). Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Se solicita mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Oferta financiara si propunerea tehnica conform caiet de sarcini atasat, declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii si documentele de calificare, vor fi transmise pe adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, urmand ca dupa stabilirea castigatorului acestea sa fie transmise doar de catre castigator, in original, la sediul nostru: Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (termen de transmitere - 3 zile lucratoare de la finalizarea achizitiei in SEAP)

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303, 522,  fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr 74360/01.02.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Clarificare...AICI

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data dee09.02.2017(inclusiv). Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Se solicita mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.  
30.01.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru achizitia de servicii de intocmire D.A.L.I. –RESTAURARE FATADA SI INLOCUIRE TAMPLARIE LA CLADIREA COLEGIULUI NATIONAL “MIHAI VITEAZUL” ARIPA NORD

Se achizitioneaza servicii de intocmire :
-Documentatii pentru obtinerea avizelor conform certificatului de urbanism
-expertizarea tehnica
-releveul constructiei
-elaborare DALI
Valoarea estimata, fara TVA: 37.500 lei
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, capitolul 65.02.71.01-C8                   
Termenul de prestare: 60 zile si se realizeaza in doua etape:
Etapa I:
- 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere pentru documentatia necesara obtinerii avizelor conform certificatului de urbanism, releeve si pentru expertiza tehnica;
- dupa predarea documentelor mentionate mai sus, prestatorul are obligatia de a fi prezent si de a sustine documentatiile in fata Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului;
- in cazul in care exista observatii sau apar neconformitati evidentiate de reprezentantii Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului sau sunt constatate de catre alte institutii emitente de avize/autorizatii/acorduri, remedierile documentatiilor intra in atributiile prestatorului si se vor solutiona de catre acesta in maxim 10 (zece) zile de la notificarea beneficiarului;
Etapa a II-a:
- dupa obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism si dupa acceptarea de catre Comisia Tehnico Economica de Avizare a beneficiarului a documentatiilor, solicitate in etapa I, se va emite ordin de incepere pentru elaborarea D.A.L.I:
- astfel, termenul pentru elaborarea D.A.L.I va fi de 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere;
- dupa predarea documentatiei (DALI) prestatorul are obligatia de a fi prezent si de a o sustine in fata Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului;
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile):
- 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
- 71319000-7 Servicii de expertiza

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestare servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte (07.02.2017 ora 14.00) . Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP.
Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor “D.A.L.I. –RESTAURARE FATADA SI INLOCUIRE TAMPLARIE LA CLADIREA COLEGIULUI NATIONAL “MIHAI VITEAZUL” in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestare servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original,  la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situate pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarant castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr.73997

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestare servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte (07.02.2017 ora 14.00) . Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestare servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.

 
30.01.2017

SC HALE SI PIETE

Achizitionare produse de curatenie Unitati Protejate...AICI    
26.01.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii de Evaluare a 6 marci Petrolul Ploiesti, respectiv: F.C. Petrolul Ploiesti, Fotbal Club Petrolul, F.C. Petrolul Ploiesti 1924, Petrolul Ploiesti, Petrolul 52, Petrolul 95.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 03.02.2017, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de Evaluare a 6 marci Petrolul Ploiesti, respectiv: F.C. Petrolul Ploiesti, Fotbal Club Petrolul, F.C. Petrolul Ploiesti 1924, Petrolul Ploiesti, Petrolul 52, Petrolul 95, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca dupa stabilirea ofertantului castigator, acestea sa fie depuse doar de catre acesta, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (termen de transmitere - 3 zile de la finalizarea achizitiei in SEAP).
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Cod de clasificare CPV: -79419000-4 - Servicii de consultanță în domeniul evaluării
           - 79311410-4 – Evaluarea impactului economic

Valoarea estimata, fara TVA: 33.613,45 lei fara TVA, respectiv 40.000 lei cu TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti

Termenul de prestare a serviciilor: 3 luni de la data emiterii de catre autoritatea contractanta a ordinului de incepere sau a comenzii de lucru.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 73610/26.01.2017.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 03.02.2017, ora 12:00.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus.

P.F.A. Constantin Valerica, cu pretul 33.000 lei fara TVA.
19.01.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, servicii de Asigurare CASCO pentru 10 autoturisme cu caracteristicite din anexa atasata. Mentionam faptul ca autoturismele sunt asigurate pana la data de 15.02.2017.
Achizitia serviciilor CASCO va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP (www.e-licitatie.ro).
Oferta financiara va fi postata in SEAP pana la data de 31.01.2017, cu detaliere, in descriere, a pretului ofertat/autoturism. Dupa aceasta data vom cerceta ofertele postate in SEAP.
Oferta financiara va fi identificata in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor conform anunt.
Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Codul de clasificare CPV : 66514110-0
Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.
Durata politelor de asigurare va fi de 12 luni calendaristice.
Perioada de valabilitate a ofertei : 30 zile
Valoarea ofertei va fi exprimata in lei.
Valoarea totala estimata : 7000 lei, fara TVA
Anuntul pentru achizitionarea directa a serviciilor de Asigurare CASCO pentru 10 autoturisme a fost publicat in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro – Administrare – Publicitate – Anunturi , sub nr. 73022
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699 int. 522, fax. 0244/510736, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anexa ...AICI

CLARIFICARE...AICI

   
17.01.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “D.A.L.I. – Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane B-dul Bucuresti 1 si B-dul Bucuresti 2”

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 26.01.2017, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire “D.A.L.I. – Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane B-dul Bucuresti 1 si B-dul Bucuresti 2”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca dupa stabilirea ofertantului castigator, acestea sa fie depuse doar de catre acesta, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (termen de transmitere - 3 zile de la finalizarea achizitiei in SEAP).
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: - 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize)       

Valoarea estimata, fara TVA: 39.166,67 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti - Capitolul 84.02.71-01 – Transporturi- C. Alte cheltuieli de investitii

Durata contractului: de la inregistrarea la achizitor dupa semnarea acestuia de catre parti, pana la data avizarii de catre achizitor a tuturor documentatiilor care fac obiectul contractului.
Termenul de prestare a serviciilor: 90 zile, dupa cum urmeaza:
          - pentru documentatii avize : 5 zile de la data obtinerii certificatului de urbanism;
          - D.A.L.I. : 30 zile de la data emiterii ordinului de incepere ;
           - Ridicarea topografica, vizata O.C.P.I. : 40 zile de la data emiterii ordinului de    incepere.
Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 72742/17.01.2017.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

CLARIFICARE...AICI

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 26.01.2017, ora 14:00.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus

„Termenul limita pentru postarea in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) a detaliilor tehnice si a ofertei finaciare aferente achizitiei directe in cauza, precum si transmiterea documentelor de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro se prelungeste pana la data de 31.01.2017, ora 14:00, avand in vedere primirea in data de 25.01.2017 de solicitari de clarificari de la operatori economici interesati sa participe la aceasta procedura si necesitatea formularii raspunsului la acestea in vederea depunerii unor oferte corespunzatoare cerintelor autoritatii contractante, precum si perioada 23-24.01.2017 aferenta zilelor nelucratoare.” Adresa ...AICI

Oferta castigatoare a fost desemnata cea a S.C. Royal CDV G2 S.R.L., cu pretul de 25.000 lei fara TVA.
09.01.2017

SC HALE SI PIETE SA

SC HALE SI PIETE SA Ploiesti organizeaza selectie de oferte pentru Achizitionarea serviciilor unui expert privind recrutarea de resurse umane...detalii
Ofertele se vor depune in plic sigilat la Registratura SC Piete si Hale SA din str.Grivitei nr.15 Ploiesti pana la data de 19.01.2017, ora 16.00.  
Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro